Hankinta, Helsingin kaupungin konserniyhtiöiden ja säätiöiden vuosien 2020-2021 ja optiona vuosien 2022-2023 tilintarkastuspalvelut

HEL 2019-009741
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 89 §

Helsingin kaupungin konserniyhtiöiden ja -säätiöiden tilikausien 2020-2021 ja optiona tilikausien 2022-2023 tilintarkastuspalveluiden hankinta

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti konserniyhtiöiden ja -säätiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinnasta esityslistalla esitetyin perustein

1
sulkea pois KPMG Oy Ab:n tarjouksen ryhmän A osalta, koska tarjouspyynnön ehto, päävastuullisen tilintarkastajan ja mahdollisen toisen varsinaisen tilintarkastajan sekä varatilintarkastajan tulee olla KHT- tai HT-tilintarkastaja (tilintarkastuslain 2 luvun 5 § huomioiden), ei kaikkien ryhmään kuuluvien yhtiöiden osalta täyttynyt.
2
hyväksyä liitteissä 3 A-G lueteltujen yhtiöiden ja säätiöiden tilikausien 2020-2021 tilintarkastuspalvelut seuraavasti: A ryhmässä BDO Oy:n tarjouksen, B ryhmässä KPMG Oy Ab:n tarjouksen, C ryhmässä KPMG Oy Ab:n tarjouksen, D ryhmässä Tilintarkastusrengas Oy:n tarjouksen, E ryhmässä Tilintarkastusrengas Oy:n tarjouksen, F ryhmässä KPMG Oy Ab:n tarjouksen ja G ryhmässä KPMG Oy Ab:n tarjouksen tilintarkastuspalveluiden toimittamisesta, koska ne ovat tarjousvertailussa mainittujen perusteiden mukaan kokonaistaloudellisesti edullisimmat.
3
nimetä liitteissä 3 A-G lueteltujen yhtiöiden ja säätiöiden tilintarkastaja- ja varatilintarkastajaehdokkaiksi samassa liitteessä mainitun tilintarkastusyhteisön ja sen palveluksessa olevat nimetyt tilintarkastajat.

Päätöskohdassa 2 esitetyiltä tarjouskilpailun voittajilta on pyydetty hankintalain 88 §:n mukaiset rikosrekisteriotteet. Mikäli rikosrekisteriotteiden tarkistamisen jälkeen ei ilmene voittaneita tarjoajia koskevia pakollisia poissulkemisperusteita, voidaan hankintasopimukset tehdä. Hankintapäätös tehdään tältä osin ehdollisena.

Hankinnan yhteenlaskettu arvo optiovuodet mukaan lukien on noin 620 000 euroa.

Hankintaan sisältyvän option käytöstä tilikausille 2022-2023 päätetään erikseen.

Tilintarkastussopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kuntalain säädökset

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Lain 122 §:ssä mainitaan, että kunnan tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Tällainen perusteltu syy voi olla tytäryhteisöjen suuri määrä. Lisäksi kaupungin tytäryhteisöjen vuoden 2018 yhtiökokouksissa ja säätiöiden kokouksissa muutettiin tytäryhteisöjen tilintarkastajien toimikaudet pääsääntöisesti kaksivuotisiksi, jonka johdosta tilintarkastajanimeämiset kaupungin ja tytäryhteisöjen osalta ajoittuivat eri vuosille.

Helsingin kaupungin hallintosääntö

Kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 §:n 9 kohdan mukaan tarkastuslautakunta hyväksyy suunnitelman kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä ja nimeää ehdokkaat näiden tilintarkastajiksi, ellei se erityisestä syystä ole antanut nimeämisoikeutta lautakunnan puheenjohtajalle. Tytäryhteisöjen tilintarkastaja voi olla eri kuin kaupungin tilintarkastaja.

Hankintaprosessi

Kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelujen hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta ja se on toteutettu avoimella menettelyllä. Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 11.10.2019 päivättyyn tarjouspyyntöön H066-19, Dnro HEL 2019-009741.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 11.10.2019 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi(Länk leder till extern tjänst). Tarjous pyydettiin Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden ja säätiöiden tilintarkastuksesta tilikausille 2020-2021 ja optiona tilikausille 2022-2023.

Tarkastuslautakunta toimii hankinnassa Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden ja säätiöiden yhteishankintayksikkönä ja tekee niiden puolesta tilintarkastuspalveluja koskevan puitesopimuksen.

Hankittavat palvelut

Hankittavat tilintarkastuspalvelut sisältävät lakisääteisen tytäryhteisöjen vuosittaisen tilintarkastuksen sekä osakeyhtiölain ja säätiölain mukaisten lausuntojen ja todistusten antamisen.

Tarjouskilpailua varten tytäryhteisöt on ryhmitelty seitsemään ryhmään A-G. Tarjous voidaan antaa koskien yhtä tai useampaa ryhmää kuitenkin niin, että tarjous tulee antaa kokonaisesta ryhmästä.

Saapuneet tarjoukset

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 15.11.2019 klo 12.00. Määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat kolme tilintarkastusyhteisöä: BDO Oy (ryhmät A-G), KPMG Oy Ab (ryhmät A-G) ja Tilintarkastusrengas Oy (ryhmät D-E).

Tarjousasiakirjat ovat tarkastuslautakunnan jäsenten nähtävinä ennen kokouspäivää tarkastusvirastossa, Unioninkatu 25, 5. kerros. Ne ovat myös nähtävinä kokoushuoneessa ennen kokousta ja kokouksen aikana.

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä (liite 1) on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Kaikki tarjoajat täyttivät soveltuvuudelle määritetyt vaatimukset ja kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia yhden tarjoajan yhtä ryhmää koskevaa tarjousta lukuun ottamatta.

Tarjouspyynnön muut ehdot -kohdassa yhtenä tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvänä kohtana edellytettiin, että päävastuullisen tilintarkastajan ja mahdollisen toisen varsinaisen tilintarkastajan sekä varatilintarkastajan tuli olla KHT- tai HT-tilintarkastaja (tilintarkastuslain 2 luvun 5 § huomioiden). KPMG Oy Ab teki tarjouksen ryhmään A nimeten siihen sisältyvien kaikkien yhtiöiden päävastuulliseksi tilintarkastajaksi HT-tilintarkastajan. Tilintarkastuslain 2 luvun 5 pykälä huomioiden ryhmässä A olevan Palmia Oy:n osalta olisi päävastuulliseksi tullut nimetä KHT-auktorisoitu tilintarkastaja. Tämän vuoksi KPMG Oy Ab:n tarjous ryhmän A osalta tulee sulkea pois tarjouskilpailusta.

Tarjousten vertailu

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena käytetään parasta hinta-laatusuhdetta. Hinnan painoarvo on 65 prosenttia ja laadun painoarvo 35 prosenttia.

Hinnan vertailuperusteena käytetään tilikausille 2020-2023 tarjottua kokonaishintaa (maksimi 65 pistettä). Laadun vertailuperusteena on päävastuulliseksi esitettävän tilintarkastajan kokemus kunnallisten tytäryhtiöiden ja säätiöiden tilintarkastuksesta (maksimi 35 pistettä).

Vertailuperusteet on määritelty tarjouspyynnössä, liite 1. Tarjousten vertailu on esitetty liitteessä 2 ryhmittäin A-G. Tarjousten vertailu tehdään jokaisen ryhmän osalta erikseen.

Ryhmä A: Liiketoiminnan konserniyhtiöt

Liiketoiminnan konserniyhtiöiden ryhmässä ainoan hyväksytyn tarjouksen jätti BDO Oy ollen siten hinnaltaan halvin. Tarjoajan nimeämällä päävastuullisella tilintarkastajalla oli yhteensä vähintään seitsemän minimivaatimuksen ylittävää kokemusvuotta, mistä sai laadun osalta maksimipisteet.

Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen ryhmässä A on tehnyt BDO Oy.

Ryhmä B: Helsingin kaupungin asunnot Oy ja tämän alikonserni

Helsingin kaupungin asunnot Oy ja tämän alikonserni -ryhmässä hinnaltaan halvimman tarjouksen jätti KPMG Oy Ab. Kaikkien tarjoajien nimeämillä päävastuullisilla tilintarkastajilla oli yhteensä vähintään seitsemän minimivaatimuksen ylittävää kokemusvuotta, mistä sai laadun osalta maksimipisteet.

Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen ryhmässä B on tehnyt KPMG Oy Ab.

Ryhmä C: Kiinteistö- ja tilayhtiöt

Kiinteistö- ja tilayhtiöiden ryhmässä hinnaltaan halvimman tarjouksen jätti KPMG Oy Ab. Kaikkien tarjoajien nimeämillä päävastuullisilla tilintarkastajilla oli yhteensä vähintään seitsemän minimivaatimuksen ylittävää kokemusvuotta, mistä sai laadun osalta maksimipisteet.

Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen ryhmässä C on tehnyt KPMG Oy Ab.

Ryhmä D: Asumiseen liittyvät yhtiöt, eräät pysäköintiyhtiöt sekä asuntotuotantopalvelun perustamat asunto-osakeyhtiöt

Asumisen, pysäköinnin sekä asuntotuotantotoimikunnan perustamien yhtiöiden ryhmässä hinnaltaan halvimman tarjouksen jätti Tilintarkastusrengas Oy. Kaikilla muilla paitsi KPMG Oy Ab:n ilmoittamilla päävastuullisilla tilintarkastajilla oli yhteensä vähintään seitsemän minimivaatimuksen ylittävää kokemusvuotta, mistä sai laadun osalta maksimipisteet.

Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen ryhmässä D on tehnyt Tilintarkastusrengas Oy.

Ryhmä E: Kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä sosiaali- ja terveystoimialan yhtiöt ja säätiöt

Kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä sosiaali- ja terveystoimialan yhtiöiden ja säätiöiden ryhmässä hinnaltaan halvimman tarjouksen jätti Tilintarkastusrengas Oy. Kaikkien tarjoajien nimeämillä päävastuullisilla tilintarkastajilla oli yhteensä vähintään seitsemän minimivaatimuksen ylittävää kokemusvuotta, mistä sai laadun osalta maksimipisteet.

Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen ryhmässä E on tehnyt Tilintarkastusrengas Oy.

Ryhmä F: Helen Oy ja tämän alikonserni

Helen Oy:n ja tämän alikonsernin ryhmässä hinnaltaan halvimman tarjouksen jätti KPMG Oy Ab. BDO Oy:n nimeämällä päävastuullisella tilintarkastajalla oli yhteensä vähintään seitsemän minimivaatimuksen ylittävää kokemusvuotta, mistä sai laadun osalta maksimipisteet. KPMG Oy Ab sai laadun osalta pisteitä 30. Nimetyllä tilintarkastajalla tuli lisäksi olla vähintään kolmen vuoden kokemus energiahuoltoon liittyvien yhtiöiden tilintarkastuksesta, jonka tarjoajat täyttivät.

Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen ryhmässä F on tehnyt KPMG Oy Ab.

Ryhmä G: Helsingin Satama Oy ja tämän alikonserni

Helsingin Satama Oy:n ja tämän alikonsernin ryhmässä hinnaltaan halvimman tarjouksen jätti KPMG Oy Ab. Kaikkien tarjoajien nimeämillä päävastuullisilla tilintarkastajilla oli yhteensä vähintään seitsemän minimivaatimuksen ylittävää kokemusvuotta, mistä sai laadun osalta maksimipisteet. Nimetyllä tilintarkastajalla tuli lisäksi olla vähintään kolmen vuoden kokemus satama- tai logistiikkatoimialaan liittyvien yhtiöiden tilintarkastuksesta, jonka tarjoajat täyttivät.

Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen ryhmässä G on tehnyt KPMG Oy Ab.

Hankintalain pakollisten poissulkemisperusteiden soveltaminen: rikosrekisteriote

Tässä hankinnassa sovelletaan hankintalain (1397/2016) 80 §:n mukaisia pakollisia poissulkemisperusteita. Näin ollen tarjoajalta, joka tarjousten vertailun perusteella näyttää voittavan kilpailutuksessa, pyydetään hankintalain 88 §:n mukaiset rikosrekisteriotteet. Mikäli otteiden tarkistamisen jälkeen ei tarjoajan osalta ilmene pakollisia poissulkemisperusteita, voidaan hankintasopimus tehdä. Hankintapäätös tehdään siis tältä osin ehdollisena kuhunkin ryhmään A-G valittavan tarjoajan osalta.

Stäng

Tarkastuslautakunta 01.10.2019 § 67

Stäng

Detta beslut publicerades 13.12.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi