Hankinta, Finnishcourses.fi-verkkopalvelun ylläpitopalvelu, pienhankinta

HEL 2019-009750
Ärendet har nyare handläggningar
§ 42

Suomen kielen kursseista tiedottavan Finnishcourses.fi-verkkopalvelun ylläpitopalvelun hankinta

Kommunikationsdirektör

Päätös

Vs. viestintäjohtaja päätti hyväksyä Konsepto Oy:n (Y 1952456-8) tarjouksen Finnishcourses.fi-palvelun ylläpitopalvelusta kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 32 316 euroa laskennalliselle neljälle vuodelle.

Sopimus solmitaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Kustannukset maksetaan sisällöntuotannon InfoFinlandin sisäiseltä tililtä 1877000103.

Päätöksen perustelut

Finnishcourses.fi on vuonna 2012 avattu Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Turun ja Tampereen kaupunkien käytössä oleva verkkosivusto, josta kuntalaiset saavat kattavasti tietoa suomen kielen kursseista. Helsingin kaupunki vastaa InfoFinland-palvelua koskevan yhteistyösopimuksen (HEL 2016-011129) pohjalta myös Finnishcourses.fi-sivuston teknisestä ylläpidosta ja kehittämisestä.

Sivustoa uudistetaan avoimen lähdekoodin projektina, jossa julkaisujärjestelmäksi on valittu Drupal. Uudistustyöstä on tehty erillinen hankinta (HEL 2019-000638 T 02 08 02 00), joka ei sisällä sivuston ylläpitopalvelua.

Ylläpitopalvelun hankinta kilpailutettiin kevennetysti hankintalain kynnysarvon alittavana pienhankintana.

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 18.9.2019 päivättyyn tarjouspyyntöön (HEL 2019-009750). Tarjouspyyntö lähetettiin 18.9.2019 sähköpostitse kolmelle Drupal-ratkaisuille ylläpitopalvelua tarjoavalle yritykselle: Citrus Solutions Oy, Druid Oy, Konsepto Oy.

Tarjouspyyntöä tarkennettiin hankinnan kohteen osalta ilmoittamalla tästä sähköpostitse kaikille tarjoajille ja samalla tarjousaikaa pidennettiin. Tarjousten määräaika oli 2.10.2019 klo 16.00. Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta: Citrus Solutions Oy, Druid Oy ja Konsepto Oy.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Kolmesta tarjouksesta kaksi oli tarjouspyynnön mukaisia.

Citrus Solutions ja Konsepto Oy olivat tarjonneet ylläpitopalvelun hinnalle kiinteän kuukausimaksun ja jatkokehityksen tuntihinnan erikseen.

Druidin tarjouksessa ylläpitopalvelulle ei ollut ilmoitettu kiinteää kuukausihintaa, joten se ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hankintayksikön on hylättävä Druid Oy:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjousten vertailu

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin vertailuhinnaltaan halvinta tarjousta.

Vertailuhinta lasketaan seuraavien palveluiden hinnoista: viisi henkilötyöpäivää jatkekehitystä (37,5 htt) + kaksitoista kuukautta ylläpitoa = vertailuhinta.

Hintavertailu:
Citrus Solutions Oy: 12 633,75 euroa
Konsepto Oy: 8 079,00 euroa

Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Konsepto Oy.

Detta beslut publicerades 16.10.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Eija Kyllönen-Saarnio, päätoimittaja, puhelin: 09 310 73367

eija.kyllonen-saarnio@hel.fi

Beslutsfattare

Jukka Jänönen
vs. viestintäjohtaja