Toimivallan siirtäminen tarkastuslautakunnalta puheenjohtajalle tai viranhaltijalle

HEL 2019-010050
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 69 §

Suostumuksen antaminen tilintarkastajan erityistoimeksiantoon kiireellisissä tapauksissa

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti oikeuttaa lautakunnan puheenjohtajan antamaan kiireellisissä tapauksissa suostumuksen tilintarkastajan esittämään erityistoimeksiantoon.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuuston 19.6.2019 hyväksymän hallintosäännön 13. luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta tekee kaupungin tilintarkastussopimuksen ja valvoo sen noudattamista. Kaupunginvaltuusto valitsi 13.3.2019 kaupungin tilikausien 2019-2022 tilintarkastajan ja tarkastuslautakunta päätti 28.5.2019 tehdä KPMG Oy Ab:n kanssa sopimuksen tilintarkastuspalvelujen suorittamisesta.

Sopimukseen sisältyy erityistoimeksiantoja koskeva puitejärjestely. Sopimuksen mukaan tilintarkastaja ei saa ilman tarkastuslautakunnan etukäteen antamaa suostumusta ottaa vastaan erityistoimeksiantoja kaupungin hallintokunnilta tai tytäryhteisöiltä lukuun ottamatta tiettyjen avustushankkeiden tarkastamista ja niistä annettavia lausuntoja. Erityistoimeksiannot eivät saa vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuutta.

Tarkastuslautakunta kokoontuu keskimäärin noin kerran kuukaudessa ja kesälle ajoittuu pitempi kokoustauko. Erityistoimeksiantoilmoitusten käsittelyn kannalta olisi perusteltua, että lautakunta oikeuttaisi kiireellisissä tapauksissa lautakunnan puheenjohtajan antamaan etukäteissuostumuksen tilintarkastajan esittämään erityistoimeksiantoon.

Jatkossakin pääsääntöinen menettelytapa on, että erityistoimeksiantoilmoitukset käsitellään tarkastuslautakunnan kokouksessa. Lautakunta on kokouksessaan 20.8.2019 kehottanut KPMG Oy Ab:tä kiinnittämään erityistä huomiota erityistoimeksiantoilmoitusten oikea-aikaiseen laatimiseen ja niihin liittyvien suostumusten saamiseen ennen toimeksiantojen vastaanottamista.

Stäng

Detta beslut publicerades 07.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: 09 310 36606

liisa.kahkonen@hel.fi