Vahingonkorvaus, eläinvahinko, 10.9.2019 Ruskeasuon talli

HEL 2019-010432
Ärendet har nyare handläggningar
§ 48

Vahingonkorvausvaatimus koskien Ruskeasuon ratsastushallilla sattunutta vahinkotapahtumaa

Idrottsdirektör

Päätös

Liikuntajohtaja päättää hylätä ********** tekemän vahingonkorvausvaatimuksen, koskien Ruskeasuon ratsastushallilla sattuneesta vahinkotapahtumasta aiheutuneita kustannuksia.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut 7.10.2019 vahingonkorvausvaatimuksen Helsingin kaupungille. Hakijalla on hevonen Ruskeasuon tallissa täysihoidossa. Hakija on 10.9.2019 pessyt hevostaan tallissa hevosten pesukarsinassa. Hakijan mukaan pesun aikana viemärikaivon kansi on siirtynyt pois paikaltaan ja hevosen oikea takajalka on uponnut likakaivoon. Tämän seurauksena hevosen ulompi puikkoluu on murtunut. Hevoselle on tullut 2,5 kuukauden sairasloma treeneistä. Hakija on vaatinut vahingonkorvauksena 1535 euroa hoitokuluja sekä 2 kuukauden tallivuokran 2100 euroa hevosen sairaslomalta. Kuitit hoitokuluista ovat hakemuksen liitteenä.

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on se, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen peruste oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamuksella tarkoitetaan esimerkiksi huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Vahingonkorvausvastuu edellyttää teon syy-yhteyttä tapahtuneeseen vahinkoon. Eli voidaan todeta, että vahinko on tapahtunut tietyn teon tai laiminlyönnin seurauksena.

Liikuntapalveluilta saatuun selvitykseen viitaten voidaan todeta, että tilanne on vahinkotapahtuman jälkeen käyty paikan päällä tarkastamassa. Tarkastuksessa on todettu, että viemärikaivon kansi ja rakenteet ovat olleet ehjiä ja viemärikaivon kansi on pysynyt hyvin paikallaan. Viemärikaivon kansi, kerääjäastia ja kaivo (noin 30cm x 20cm, syvyys noin 20cm) ovat kaikki olleet rakenteellisesti ehjiä. Viemärikaivon kantta ei ole saanut potkimalla tai sormin irti. Tarkastuksessa oli käytettävä pihtejä, että viemärikaivon kansi saatiin auki, irti ja ylös. Pesupaikalla on useita käyttäjiä ja viemärikaivon kannen alla olevan roskien kerääjäastian pystyy käytännössä tyhjentämään kuka tahansa. Mahdollista myös on, että kaivon reuna on aiheuttanut vahingon.

Rakenteellisesti kaikki on ollut kunnossa ja ehjänä kaikilta osin, joten kunnossapidossa ei ole tapahtunut laiminlyöntiä. Viemärikaivon kansi on tarkastushetkellä ollut hyvin paikallaan ja saatu vain pihdeillä auki. Viemärikaivon kannen alla olevan kerääjäastian voi tyhjentää kuka tahansa. Mahdollista on, että viemärikaivon kannen edellisen kerran paikalleen laittanut, ei ole laittanut sitä kunnolla paikalleen. Helsingin kaupunki ei kuitenkaan vastaa mahdollisista muiden käyttäjien toimista. Liikuntapalveluiden osalta ei ole tapahtunut minkäänlaista tekoa tai laiminlyöntiä, joka aiheuttaisi Helsingin kaupungille vahingonkorvausvastuun. Näin ollen liikuntapalvelut ei vastaa hakijalle aiheutuneesta vahingosta.

Detta beslut publicerades 26.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87904

jyrki.inkinen@hel.fi

Beslutsfattare

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Bilagor

1. Vahingonkorvausvaatimus 5.10.2019, saate
2. Vahingonkorvausvaatimus 5.10.2019
3. Vahingonkorvausvaatimus 5.10.2019, liite, lääkärikuitit

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.