Nimeämispyyntö, kuuden suurimman kaupungin johtavien luottamushenkilöiden tapaaminen, Espoon kaupunki

HEL 2019-010601
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 13. / 806 §

Helsingin edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin johtavien luottamushenkilöiden tapaamiseen Espoossa 9.-10.1.2020

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi Espoossa 9.-10.1.2020 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavat edustajat:

 • Anni Sinnemäki
 • Sanna Vesikansa
 • Fatim Diarra
 • Pia Pakarinen
 • Harry Bogomoloff
 • Marcus Rantala
 • Elisa Gebhard
 • Ulla-Marja Urho
 • Veronika Honkasalo
 • Eveliina Heinäluoma
 • Mika Raatikainen

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta nimetä edustajaksi Ulla-Marja Urhon.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Anna Vuorjoen ehdotuksesta nimetä edustajaksi Veronika Honkasalon.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Elisa Gebhardin ehdotuksesta nimetä edustajaksi Eveliina Heinäluoman.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Mika Raatikaisen ehdotuksesta nimetä edustajaksi Mika Raatikaisen.

Kaupunginhallitus nimeää Espoossa 9.-10.1.2020 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavat edustajat:

 • Anni Sinnemäki
 • Sanna Vesikansa
 • Fatim Diarra
 • Pia Pakarinen
 • Harry Bogomoloff
 • Marcus Rantala
 • Elisa Gebhard
Stäng

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen järjestetään Espoossa 9.-10.1.2020. Tapaamisen tarkoituksena on keskustella kuutoskaupunkien ajankohtaisista asioista ja kaupunkien välisestä yhteistyöstä. Tilaisuus kestää lounaasta lounaaseen. Alustavan ohjelman mukaan Espoon tapaamisen teemoina ovat mm. pormestarimalli ja organisaatiouudistukset, kestävä kehitys, kuntatalous sekä sote-uudistus.

Kaupunginhallitusten toivotaan nimeävän tapaamiseen ensisijaisesti kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistot, halutessaan myös muita edustajia, yhteensä noin kuusi edustajaa jokaisesta kaupungista. Myös virkahenkilön osallistumista toivotaan kokouksen asioiden valmistelun vuoksi.

Tapaamiseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset korvaukset luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista tehdyn päätöksen mukaisesti.

Stäng

Kaupunginhallitus 18.11.2019 § 786

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Kaisa Hernbergin ehdotuksesta nimetä edustajiksi Anni Sinnemäen, Sanna Vesikansan ja Fatim Diarran.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta nimetä edustajiksi Pia Pakarisen ja Harry Bogomoloffin.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta nimetä edustajaksi Marcus Rantalan.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tomi Sevanderin ehdotuksesta nimetä edustajaksi Elisa Gebhardin.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 310 23337

inga.nyholm@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 04.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 09 310 23337

inga.nyholm@hel.fi

Bilagor

1. Nimeämispyyntö 9.10.2019
2. Alustava ohjelma Espoo 9. - 10.2020

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.