Luonnonsuojelualueen perustaminen sekä hoito- ja käyttösuunnitelma, Madeluoto

HEL 2019-010712
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 17. / 869 §

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Madeluodon luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että se perustaa Madeluodon luonnonsuojelualueen sekä vahvistaa alueen hoito- ja käyttösuunnitelman.

Hakemus luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Suojelun perusteet

Madeluoto on yksi Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 alueista. Kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan perustamalla luonnonsuojelualueita.

Luoto täyttää luonnonsuojelulain edellyttämät luonnonsuojelualueen perustamisen yleiset edellytykset. Se on linnustollisesti arvokas kohde, jonka suojelutason säilyttämistä luonnonsuojelualueen perustaminen parantaa.

Suojelun tarkoitus

Luonnonsuojelualueen tarkoituksena on säilyttää luodon pesimälinnusto, erityisesti uhanalaisen naurulokin yhdyskunta. Rauhoitusmääräysten avulla voidaan estää liiallinen ihmisen linnustolle aiheuttama häiriö.

Alueen sijainti ja rajaus

Madeluoto sijaitsee Laajalahdella, Espoon ja Helsingin rajalla. Osa luodosta kuuluu Espooseen. Espooseen kuuluva osuus on perustettu luonnonsuojelualueeksi ja kuuluu Natura 2000 -alueeseen Laajalahden lintuvesi.

Suunniteltu luonnonsuojelualue käsittää Madeluodon ja sitä ympäröivän vesialueen 25 metrin leveydeltä Helsingin puolelta. Suojeluun esitettävän alueen pinta-ala on 0,13 ha.

Kiinteistötiedot ja omistus

Perustettava luonnonsuojelualue sijaitsee kiinteistöillä 091-420-0001-1172, Munkkiniemi. Helsingin kaupunki omistaa kiinteistön.

Kaavatiedot

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Se ei erotu yleiskaavan Kaupunkiluonto-teemakartassa eikä Virkistys- ja viherverkosto -teemakartassa erillisellä merkinnällä ympäröivästä vesialueesta.

Luonnon yleispiirteet ja luontoarvot

Luotoa peittää erityisesti länsiosastaan tiheä ruovikko. Muuten saari on kivikkoinen. Kasvillisuudessa ei ole muita tunnusomaisia piirteitä.

Luodolla on pesinyt usean sadan parin suuruinen, vaarantuneen (VU) naurulokin yhdyskunta, lisäksi joitakin kalalokkeja ja vesilintuja. Vuodesta 2016 naurulokit ovat pesineet luodolla epäsäännöllisesti tai joinain vuosina eivät ole pesineet siellä lainkaan. Siellä ei ole tapahtunut elinympäristön muutoksia, jotka selittäisivät niiden vähenemisen. Suojelun myötä naurulokilla on paremmat mahdollisuudet yhdyskunnan perustamiseen Madeluodolle.

Rauhoitusmääräykset

1. Alueella on kielletty:

  • maa-ainesten, kivien tai kaivoskivennäisten ottaminen, maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja muuttaminen
  • rakennuksien, rakennelmien, teiden tai polkujen rakentaminen
  • sienien, puiden, pensaiden, tai muiden kasvien tai niiden osien ottaminen tai vahingoittaminen
  • luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai häiritseminen tai niiden pesien hävittäminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen
  • muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan tai eliölajien säilymiseen

2. Liikkumisrajoitukset:

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi alueella on kielletty maihinnousu ja liikkuminen 25 metriä lähempänä luotoa lintujen pesimäaikana 1.4.–15.8.

3. Edellisistä yleismääräyksistä poiketen alueella on sallittu:

  • kalastaminen 16.8.–31.3. välisenä aikana
  • haitallisten vieraskasvilajien poistaminen
  • haitallisten pienpetojen laillinen pyynti
  • tekopesien ja muiden lintujen pesintää edistävien rakenteiden rakentaminen
  • muut hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset toimenpiteet

4. Poikkeaminen rauhoitusmääräyksistä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyksistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta.

Stäng

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi maanomistajan hakemuksesta tai maanomistajan suostumuksella perustaa luonnonsuojelualueen. Päätökseen luonnonsuojelualueen perustamisesta on otettava tarpeelliset määräykset alueen luonnon suojelemisesta ja tarvittaessa sen hoidosta.

Valmistelu

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut luonnonsuojelualueen perustamisesityksen ja laatinut alueelle hoito- ja käyttösuunnitelman. Suunnitelmassa on esitetty tarpeelliset toimenpiteet luonnonympäristön hoitamiseksi. Uudenmaan ELY-keskus hyväksyy hoito- ja käyttösuunnitelman luonnonsuojelualueen perustamisen yhteydessä.

Suojeluesityksessä käytetyt lintutiedot ovat peräisin Matti Luostarisen pesimälinnuston laskenta-aineistosta.

Madeluodolla ei toimi erityisesti aluetta hyödyntäviä elinkeinonharjoittajia eikä järjestäytyneitä käyttäjäryhmiä, minkä vuoksi luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä ei ole pyydetty lausuntoja eikä järjestetty muuta osallistamista. Luotoa käytetään mahdollisesti ulkoiluun ja kalastukseen. Paikalla on merkitystä myös lintujen tarkkailu- ja seurantakohteena yhdessä Espoon puoleisen osuuden ja läheisen luodon, Tarvogrundetin kanssa.

Lopuksi

Esitys on kaupunkiympäristö lautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esityksen mukainen.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 07.11.2019 § 217

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan ELY-keskukselle Helsingin Madeluodon luonnonsuojelualueen perustamista sekä alueen hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot

Jere Salminen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 310 21549

jere.salminen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 08.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi