Muotoilijankujan nimeäminen Arabianrannassa

HEL 2019-010737
Ärendet har nyare handläggningar
§ 24

Toukolan (23.) kaupunginosassa Arabianrannan osa-alueella sijaitsevan ajoyhteyden nimeäminen

Stadsplanechef

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti nimetä Toukolan (23.) kaupunginosassa Arabianrannan osa-alueella sijaitsevan, liitteestä 2 ilmenevän ajoyhteyden nimellä Muotoilijankuja–Designergränden.

Päätöksen perustelut

Arabianrannassa sijaitsevan Muotoilijankadulta haarautuvan nimeämättömän ajoyhteyden nimeämistä on lähdetty selvittämään, koska sen nimeäminen on katsottu tarpeelliseksi. Ajoyhteys on alueella liikkumisen ja orientoinnin sekä tavarantoimitusten ja huoltoliikenteen kannalta merkittävä. Nimettävän ajoyhteyden kautta järjestetään huoltoajo Arabian tehdaskortteliin ja pysäköintihalliin.

Nimistötoimikunta on käsitellyt asiaa 11.9.2019 § 69 ja esittänyt ajoyhteydelle nimeä Muotoilijankuja–Designergränden. Perusteluna nimelle on esitetty sen liittyminen Muotoilijankatuun.

Nimeämisen vireillä olosta tiedotettiin 25.10.2019 kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Ajoyhteyden nimeämisestä ei jätetty mielipiteitä.

Ajoyhteyden nimeämisellä ei ole vaikutusta olemassa oleviin osoitteisiin eikä välitöntä vaikutusta nimen vaikutuspiirissä oleville tahoille, sillä alue on vasta rakentumassa uudelleen.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 55 §

Kuntalaki 29 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom kohta 12

Kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018 § 246

Detta beslut publicerades 27.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Beslutsfattare

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö