Aloituspaikat, suomenkielinen yleisopetus 1. luokka, lukuvuosi 2020-2021

HEL 2019-010809
Ärendet har nyare handläggningar
§ 35

Yleisopetuksen aloituspaikkamäärän ylittäminen 1. vuosiluokilla lukuvuonna 2020–2021

Direktören för grundläggande utbildning

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti yleisopetuksen aloituspaikkamäärän ylittämisestä 1. vuosiluokilla lukuvuonna 2020–2021 seuraavasti:

Koulu
Jaoston päätös
Lisäys
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alue 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hietakummun ala-asteen koulu
48
+1
 
 
 
Hiidenkiven peruskoulu
48
+2
 
 
 
Puistolan peruskoulu
38
+7
 
 
 
Siltamäen ala-asteen koulu
45
+2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alue 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haagan peruskoulu
80
+4
 
 
 
Maunulan ala-asteen koulu
83
+3
 
 
 
Paloheinän ala-asteen koulu
72
+2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alue 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleksis Kiven peruskoulu
24
+1
 
 
 
Jätkäsaaren peruskoulu
70
+2
 
 
 
Kalasataman peruskoulu
45
+1
 
 
 
Koskelan ala-asteen koulu
25
+1
 
 
 
Käpylän peruskoulu
80
+5
 
 
 
Lauttasaaren ala-asteen koulu
100
+2
 
 
 
Ressun peruskoulu
25
+1
 
 
 
Töölön ala-asteen koulu
50
+1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alue 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herttoniemenrannan ala-asteen koulu
76
+1
 
 
 
Poikkilaakson ala-asteen koulu
30
+2
 
 
 
Porolahden peruskoulu
56
+1
 
 
 
Tahvonlahden ala-asteen koulu
62
+2
 
 
 

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 5.11.2019 (§ 49) 1. vuosiluokkien yleisopetuksen aloituspaikkamääristä lukuvuodelle 2020–2021.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti myöntää perusopetuksen johtajalle oikeuden päättää aloituspaikkamäärän ylittämisestä, jos hakijan sisarus opiskelee koulun vuosiluokilla 1–5. Tämä ei kuitenkaan saa aiheuttaa uuden opetusryhmän muodostamista.

Puheena oleviin kouluihin on tullut hakemuksia koulutulokkailta, joiden sisarus opiskelee koulun vuosiluokilla 1–5. Tämän johdosta ao. koulujen aloituspaikkamäärää on tarpeen lisätä. Aloituspaikkamäärän ylitykset eivät aiheuta uuden opetusryhmän muodostamista ao. kouluissa.

Detta beslut publicerades 25.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 09 31015036

jaana.iivonen@hel.fi

Beslutsfattare

Outi Salo
perusopetusjohtaja