Valtuustoaloite, Yhden luukun kanava kiinteistöjen huoltopyynnöille ja vikailmoituksille,

HEL 2019-011104
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 201 §

Den av ledamoten Ted Apter väckta motionen om en gemensam kanal för servicebegäran för fastigheter

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Ted Apter och 21 andra ledamöter föreslår i sin motion en gemensam kanal för servicebegäran och felanmälan för stadens fastigheter.

Stadsstyrelsen konstaterar att det sedan 15.1.2018 har varit möjligt att lämna in servicebegäran och felanmälan via en gemensam kanal på internet på adressen https://www.buildercom.net/pyynnot/hki/hki_5f28g6k1.html(Länk leder till extern tjänst). På webbplatsen har gjorts förbättringar i fråga om behandlingen av kvitteringar och för tillfället utförs arbete för att göra det lättare att hitta objekten. De användarvänligare sidorna för att lämna in felanmälan och servicebegäran tas i bruk före utgången av året.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrelsen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstadgan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadsstyrelsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Stäng

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 458

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 17.03.2020 § 153

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että vikailmoituksille ja huoltopyynnöille on olemassa yhden luukun kanava. Vikailmoituksia ja huoltopyyntöjä on voinut 15.1.2018 alkaen jättää erillisen internetsivun kautta, jonka osoite on:
https://www.buildercom.net/pyynnot/hki/hki_5f28g6k1.html.

Kohteet on jaoteltu toimialoittain ko. sivustolle. Tällä hetkellä sivustolle ollaan tekemässä parannuksia kohteen löytymisen helpottamiseksi. Käyttäjäystävällisemmät sivut vikailmoitusten ja huoltopyyntöjen jättöön on käytössä vuoden loppuun mennessä.

Palvelupyynnöistä lähtee tällä hetkellä pyynnön jättäjälle kaksi kuittausta. Ensimmäinen silloin, kun pyyntö on tallennettu järjestelmään ja toinen silloin kun työ on valmis. Myös palvelupyyntöjen kuittauksiin on tulossa maaliskuun aikana muutoksia, siten että kuittaus pyynnön jättäjälle lähtee aina kun pyynnölle tapahtuu jotain. Esim. työn hoitaja kommentoi työn tilannetta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö: 310 31851

pasi.lonnberg@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.09.2020

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 37313

suvi.ramo@hel.fi