Lausuntopyyntö, säätiön sääntöjen muutosehdotuksesta, Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö s.r.

HEL 2019-011344
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 15. / 808 §

Lausunto Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr:n sääntömuutoksesta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta lausuntonaan, että Helsingin kaupunki puoltaa Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr:n sääntöjen muuttamista liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiön tarkoituksena on edistää eri alojen helsinkiläisten taiteilijoiden elinolosuhteita osoittamalle heille pysyvästi kohtuuvuokraisia, vapaarahoitteisia asuntoja sekä omistaa ja hallita rakennettavaa taiteilijataloa ja siihen kuuluvia rakennuksia.

Tämän tarkoitusperän saavuttamiseksi säätiö vuokraa kaupungilta Vuosaaressa olevat korttelit nro 54298 ja tontin nro 1 ja korttelin nro 54297 tontin nro 1 pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, josta ajasta aluksi 36 vuotta vastikkeettomasti.

Säätiö on kaupungin määräysvallassa ja kuuluu kaupunkikonserniin.

Sääntömuutos

Säätiö on kaupunginkanslian oikeuspalveluiden johdolla valmistellut säätiön sääntöjen päivittämisen vastaamaan Helsingin kaupungin mallisääntöjä, jotka on hyväksytty hyvän hallinto- ja johtamistavan liitteenä kesäkuussa 2019.

Sääntöihin on tehty useita teknisiä ja pykälien esitysjärjestykseen liittyviä muutoksia. Keskeisimmät muutokset sääntöjen sisältöön ovat seuraavat:

  • Säätiön tarkoitusta koskevaan pykälään on lisätty maininta ”osana kaupunkikonsernia”
  • Hallituksen jäsenten toimikausi on muutettu 2-vuotiseksi
  • Sääntöihin on lisätty määräykset konserniohjauksesta ja tietojensaantioikeudesta
  • Säätiön sääntöjen muuttamista ja purkamista koskeva määräykset on päivitetty
  • Säännöistä on poistettu 8 § (Toimintasääntö), 9 § (Toimihenkilöt), 10 § (Kokouskutsu), 15 § (Jälkitoimenpiteet)

Muutokset vastaavat kaupungin mallisääntöjä. Edelleen säännöistä poistettuja kohtia ei ole kaupungin mallisäännöissä, ja koska niiden poistamiselle ole säätiön näkökulmasta estettä, muutetaan sääntöjä myös näiltä osin paremmin vastaamaan kaupungin mallisääntöjä.

Muutettujen sääntöjen mukaisesti säätiön hallitus valitaan 2-vuotiselle toimikaudelle keväällä 2020 yhtenäisesti kaupunkikonserniin kuuluvien muiden yhteisöjen ja säätiöiden hallitusvalintojen aikataulutuksen kanssa.

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiön hallitus on 23.10.2019 kokouksessaan hyväksynyt sääntöjen muutosesityksen ja valtuuttanut isännöitsijän toimittamaan sen Helsingin kaupungille lausuntoa varten.

Lopuksi

Kaupungin mallisääntöjä vastaava sääntömuutos on perusteltu ja tarkoituksenmukainen.

Stäng

Kaupunginhallitus 18.11.2019 § 788

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 04.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi

Bilagor

2. Helsingin kaupungin 450-vuotis-taitelijatalosäätiö, hallituksen pöytäkirjanote 24.10.2019

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.