Tutkimuslupa, Itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen kohentaminen ryhmätoiminnan avulla

HEL 2019-011432
Ärendet har nyare handläggningar
§ 111

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2019-011432

Direktören för grundläggande utbildning

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on voimassa 30.4.2020 saakka.

Päätöksen perustelut

********** on hakenut tutkimuslupaa. Kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on ohjata ryhmää 6.-luokkalaisille tytöille. Tavoitteena on kohentaa tyttöjen itsetuntoa ja myönteistä käsitystä itsestään osana ryhmää sekä edistää ryhmähenkeä ja osallistujien välistä myönteistä vuorovaikutusta. Ryhmänohjausta varten tuotetaan materiaali, joka soveltuu hyödynnettäväksi erityisesti 11-13-vuotiaiden tyttöjen kanssa. Helsingin Tyttöjen Talo toimii yhteistyökumppanina opinnäytetyössä.

Ryhmäkertoja on viisi ja ne järjestetään viikoittain kahdeksalle 11-12-vuotiaalle tytölle yhdessä peruskoulussa. Osallistujat on valittu koulun toimesta. Tapaamiset järjestetään koulun tiloissa ja sisältävät draamaharjoituksia sekä keskustelua itsetunnosta, ystävyyssuhteista ja sosiaalisesta mediasta. Kaikki osallistujat haastatellaan ennen ensimmäistä ryhmätapaamista sekä viimeisen tapaamisen jälkeen, jotta voidaan kartoittaa ja huomioida jokaisen yksiköllinen tilanne. Lisäksi pyydetään kirjallista palautetta osallistujien opettajilta.

Tutkimusaineisto kerätään ajalla 16.12.2019-31.3.2020. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Oppilaiden huoltajilta pyydetään kirjallinen suostumus oppilaan osallistumiselle ryhmätoimintaan ja haastatteluihin. Kerättyä aineistoa käsitellään ja säilytetään opinnäytetyön teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Aineisto hävitetään opinnäytetyön valmistuttua, viimeistään 1.7.2020.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 16.12.2019-31.3.2020 koulun toiminta-ajat huomioiden.

Päätös ei anna oikeutta saada tietoja Helsingin kaupungin asiakirja- ja rekisteriaineistoista.

Tutkimukseen osallistuneiden yksittäisten henkilöiden tunnistetietoja ei saa ilmaista tutkimusraportissa tai muulla tavoin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei osallistu tutkimuksen toteuttamiseen.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Tutkimusraportin sähköinen osoite toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön sähköpostiosoitteeseen: kasko.tutkimusluvat@hel.fi

Detta beslut publicerades 13.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Elina Vismanen, arviointiasiantuntija, puhelin: 09 310 22174

elina.vismanen@hel.fi

Beslutsfattare

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Bilagor

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.
2. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.
3. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.
4. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.
5. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.
6. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.
7. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.
8. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.