Toivomusponsi, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille suunnattu korttelitalo

HEL 2019-011616
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 38. / 770 §

Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi selvittää mahdollisuuksia toteuttaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille suunnattu korttelitalo yhdessä sateenkaariyhteisöjen kanssa

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 6.11.2019 hyväksymän toivomusponnen (Alviina Alametsä) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Käsitellessään kunnan asukkaan aloitteita 1.1.-30.6.2019 kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Alviina Alametsän ehdottaman toivomusponnen:

”Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki selvittää mahdollisuuksia toteuttaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille suunnattu korttelitalo yhdessä sateenkaariyhteisöjen kanssa. Talossa voi olla tarjolla esimerkiksi neuvontaa ja tukipalveluita sateenkaariperheille ja ihmisille, harrastustoimintaa, sukupuolitautien testauspiste, avointa tilaa ja muita matalan kynnyksen palveluita. Vastaavista taloista on hyviä kokemuksia kansainvälisesti.”

Asukastalot ovat kaikille avoimia kohtaamis- ja tapahtumapaikkoja. Niissä tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja ehkäistä yksinäisyyttä. Taloissa voi osallistua erilaisiin ryhmiin ja tapahtumiin. Asukastaloissa toteutetaan osallistavaa toimintaa asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä luovutetaan tiloja ilta- ja viikonloppukäyttöön järjestöille ja vertaisryhmille. Helsingissä on tällä hetkellä 47 asukastilaa, jotka toimivat helsinkiläisten yhteisenä olohuoneena.

Kampin palvelukeskus ja Kinaporin seniorit ovat suorittaneet Seta ry:n sateenkaarisertifioinnin. Sertifiointi voidaan ottaa käyttöön laajemminkin kaupungin toiminnassa ja palveluissa. Sertifiointi edistää kaikkien osapuolten hyvinvointia ja parantaa palveluiden laatua. Palvelukeskuksissa on toiminut myös keväästä 2020 saakka sateenkaariseniorien tuki- ja vertaisryhmiä.

Helsingin kaupungin nuorisopalvelu järjestää yhdessä Helsinki Pride ry:n kanssa IrisHelsinki-toimintaa. Se tarjoaa sateenkaarisensitiivistä toimintaa ympäri Helsinkiä 13–29-vuotiaille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ja sateenkaariteemoja pohtiville nuorille. Yhteistyötä tehdään myös muiden järjestöjen, kuten Regnbågsankanin ja Sirkus Magentan kanssa. IrisHelsinki tunnettiin aiemmin nimellä Happi Pride. Palvelujen saavutettavuutta lisätään kaikille sateenkaarinuorille tarjoamalla sateenkaarisensitiivistä nuorisotoimintaa ympäri kaupunkia.

Helsingin kaupunki oli tänä vuonna yksi Helsinki Pride -tapahtuman pääyhteistyökumppaneista. Lisäksi kaupunki järjesti omaa toimintaa viikon aikana, kuten esimerkiksi ensimmäisen sateenkaariasukasillan. Kaupunki pyrki sateenkaariasukasillan myötä lisäämään erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon.

Helsingin kaupungin tavoitteena on tehdä sateenkaarisensitiivistä työtä läpileikkaavasti kaikessa kaupungin toiminnassa. Tämä tarkoittaa, että kaikkien Helsingin kaupungissa työskentelevien pitää kohdata kaikki asiakkaat yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Henkilöstön tasa-arvosuunnitelman mukaisesti kaupungin työyhteisöjen käyttöön on keväällä 2020 laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusverkkovalmennus, jossa käsitellään muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevia kysymyksiä. Lisäksi kaupunki tukee sateenkaarijärjestöjä muun muassa avustusten muodossa.

Helsingin osallisuusmallin yhtenä periaatteena on avata tiloja entistä enemmän kuntalaisten ja yhteisöjen käyttöön. Nämä tilat ovat käytettävissä myös sateenkaarijärjestöille ja -kaupunkilaisille oman toiminnan edistämiseksi. Sosiaali- ja terveystoimiala on todennut, että nykyiset avoimet tilat ja niiden tarjoama toiminta ovat riittävät helsinkiläisille, myös erilaisille vähemmistöryhmille.

Kaupunginhallituksen vastaus on sosiaali- ja terveystoimialan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Stäng

Kaupunginhallitus 02.11.2020 § 720

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Nitin Sood, suunnittelija, puhelin: 09-310 36063

nitin.sood@hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 18.9.2020

Sosiaali- ja terveystoimiala antaa lausunnon valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponnesta koskien mahdollisuutta toteuttaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille suunnattu korttelitalo yhdessä sateenkaariyhteisöjen kanssa. Talossa voi olla tarjolla esimerkiksi neuvontaa ja tukipalveluita sateenkaariperheille ja –ihmisille, harrastustoimintaa, sukupuolitautien testauspiste, avointa tilaa ja muita matalan kynnyksen palveluita. Vastaavista taloista on hyviä kokemuksia kansainvälisesti.

Helsingissä on 47 asukastilaa, joista yhdeksän on sosiaali- ja terveystoimen ylläpitämää asukastaloa. Asukastalot toimivat helsinkiläisten yhteisenä olohuoneena, jossa henkilökunta neuvoo ja ohjaa palveluihin hakeutumisessa ja arjen kysymyksissä.

Asukastaloissa toteutetaan osallistavaa toimintaa asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä luovutetaan tiloja ilta- ja viikonloppukäyttöön järjestöille ja vertaisryhmille. Asukastaloissa noudatetaan turvallisen tilan ja yhdenvertaisuuden periaatteita ja toiminta on suunnattu kaikille helsinkiläisille.

Kampin palvelukeskus ja Kinaporin seniorikeskus ovat suorittaneet Seta ry:n sateenkaarisertifioinnin. Henkilökunta on kouluttautunut yhdenvertaisuuteen ja tunnistamaan mahdollista syrjintää. Sertifiointi edistää kaikkien osapuolten hyvinvointia ja parantaa palveluiden laatua. Palvelukeskuksissa on keväästä 2020 saakka toiminut sateenkaariseniorien tuki- ja vertaisryhmiä. Palvelukeskusten tiloja voi myös varata ryhmien käyttöön. Ryhmät ovat Korona-tilanteen vuoksi tauolla 31.10. saakka, jonka jälkeen arvioidaan, voidaanko ryhmätoimintaa käynnistää turvallisesti uudelleen.

Perhekeskuksissa toimii perhekahvila, jonne erilaiset järjestöt jalkautuvat kertomaan toiminnastaan ja tarjoamaan tukea. Tukea tarjotaan erilaisille perheille, myös sateenkaariperheille. Korona-pandemian aikana perhekahvilatoiminta on toistaiseksi keskeytetty. Perhekeskusten neuvoloissa kohdataan ja tuetaan kaikenlaisia perheitä ja neuvoloissa on saatu paljon koulutusta sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta.

Toimiala tukee muun muassa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä edustavaa Helsinki Pride -yhteisöä 50 000 eurolla vuonna 2020. Toimialan avustukset kohdistuvat usein järjestöjen tilavuokriin ja muihin resursseihin sekä itse toimintaan. Toimiala mahdollistaa järjestöavustuksilla sellaista tärkeää toimintaa, joka edistää helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä sekä kumppanuuksia.

Helsingin osallisuumallin yhtenä periaatteena on avata tiloja entistä enemmän kuntalaisten ja yhteisöjen käyttöön.

Nykyiset avoimet tilat ja niiden tarjoama toiminta ovat riittävät helsinkiläisille, myös erilaisille vähemmistöryhmille.

Lisätiedot

Pirkko Excell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73867

pirkko.excell@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 24.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Nitin Sood, suunnittelija, puhelin: 09-310 36063

nitin.sood@hel.fi

Bilagor

1. Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 18.9.2020

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.