Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Valtuustoaloite, sairaanhoitajaa vaativan lääkehoidon järjestäminen sairaalakäynneillä

HEL 2019-011886
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 22. / 212 §

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om sjukhusbesök för medicinering för patienter som bor hemma

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Petrus Pennanen och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion att medicineringen för patienter som bor hemma ordnas på sjukhusbesök.

Stadsstyrelsen konstaterar att en av riktlinjerna i stadsstrategin 2017–2021 är att förbättra servicen på basnivå.

Ordnande av vården enligt det som föreslås i motionen utreds för närvarande. Dessutom föreslås att en poliklinisk åtgärdscentral inrättas på Dals samsjukhus. Det är ändamålsenligt att koncentrera medicininfusioner, krävande sårvård och andra mindre åtgärder, som i nuläget utförs på hemsjukhusen, poliklinikerna och bäddavdelningarna, till en poliklinisk åtgärdscentral.

Social- och hälsovårdssektorn har gett ett utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrelsen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstadgan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadsstyrelsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Stäng

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 463

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 27.2.2020

Sosiaali- ja terveystoimi antaa seuraavan lausunnon kaupunginvaltuutettu Petrus Pennasen ja 17 muun valtuutetun sairaanhoitajaa vaativan lääkehoidon järjestämistä sairaalakäynneillä koskevasta valtuustoaloitteesta:

Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) mukaan sosiaali- ja terveystoimialan on järjestettävä kuntalaisten sairaanhoitopalvelut, jotka sisältävät kotisairaanhoidolliset palvelut. Vuoden 2019 aikana Helsingin sairaaloissa hoidettiin 8383 potilasta, jotka olivat yhteensä 12689 hoitojaksolla. Sairaalassa hoidettujen potilaiden määrä on n. 1,3 % koko Helsingin väestöstä.

Lisäksi sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa kotisairaalapalveluita. Kotisairaalahoito on määräaikaista tehostettua kotisairaanhoitoa. Helsingin kotisairaala toimii kolmesta toimipisteestä käsin ja tavoittaa vuosittain noin 3000 potilasta ja käyntejä on noin 5000. Kotisairaalassa työskentelee 72 sairaanhoitajaa ja 11 lääkäriä.

Kotisairaalassa hoidetaan pääasiassa palliatiivista hoitoa tarvitsevia sekä infektiopotilaita. Kotisairaala järjestää myös esimerkiksi antibioottitiputukset ja verensiirrot silloin, kun potilas ei ole ympärivuorokautisen sairaalahoidon tarpeessa. Sosiaali- ja terveystoimiala on tietoinen kotisairaalan ajoittaisesta ruuhkautumisesta. Vuonna 2019 kotisairaala pystyi vastaanottamaan ajoittain vain puolet tarjotuista potilaista johtuen huonosta sairaanhoitajien saatavuudesta. Tällä hetkellä työntekijätilanne kotisairaalassa on parempi.

Sosiaali- ja terveystoimi selvittää parhaillaan vaihtoehtoa, jossa suonensisäisiä tiputushoitoja voitaisiin osittain keskittää palliatiiviselle poliklinikalle Suursuon sairaalaan. Saatujen kokemusten pohjalta on mahdollista arvioida kyseisen vaihtoehdon kehittämistarpeita.

Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin yhteishankkeessa, Laakson yhteissairaalassa, tullaan esittämään polikliinisen toimenpidekeskuksen perustamista. Polikliiniseen toimenpidekeskukseen olisi tarkoituksenmukaista keskittää esimerkiksi nykyisin kotisairaaloissa, poliklinikoilla ja vuodeosastoilla toteutettuja lääkeinfuusioita, vaativia haavanhoitoja ja muita pientoimenpiteitä. Keskittämisellä mahdollistetaan henkilöstöresurssien optimaalinen käyttö sekä pidemmät aukioloajat palvelemaan potilaiden hoidon tarvetta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi:

Sosiaali- ja terveystoimiala kehittää määrätietoisesti palvelujaan yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa osana kasvavaa kaupunkia. Toimialan palveluissa on sitouduttu tavoitteeseen, jossa parannetaan palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Sosiaali- ja terveystoimi etsii ja selvittää jatkuvasti keinoja järjestää asiakkaan tarvitsemat palvelut edellä mainitun tavoitteen mukaisesti siten, että asiakkaan saama hyvinvointivaikutus on mahdollisimman suuri.

Lisätiedot

Elina Borchers, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 25347

elina.borchers@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.09.2020

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi