Tupakointikielto, Vesakkotie 1,3,5, ja 7, Töyrytie 6 ja 8, Männikkötie 10, Asunto Oy Vesakko

HEL 2019-012080
Ärendet har nyare handläggningar
§ 46

Päätös Asunto Oy Vesakko Bostads Ab:n tupakointikieltohakemukseen

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Asunto Oy Vesakko Bostads Ab:n huoneistoparvekkeille.

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti hylätä hakemuksen siltä osin, kuin se koskee yhden huoneiston sisätilojen tupakointikieltoa osoitteessa Vesakkotie 7 B.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteissa Vesakkotie 1,3,5 ja 7, Töyrytie 6 ja 8, Männikkötie 10, 00630 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 19.11.2019. Asunto-osakeyhtiö on täydentänyt hakemusta 5.12.2019, 26.6.2020 ja 15.9.2020.

Hakemuksen tekijä

Asunto Oy Vesakko Bostads Ab
Y-tunnus 0123206-5

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Asunto Oy Vesakko Bostads Ab:n tupakointikiellon hakemista kaikille huoneistoparvekkeille osoitteissa Vesakkotie 1,3,5 ja 7, Töyrytie 6 ja 8, Männikkötie 10, 00630 Helsinki ja yhden huoneiston sisätiloille osoitteessa Vesakkotie 7 B, 00630 Helsinki.

Kuuleminen

Asunto Oy Vesakko Bostads Ab on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Viidesosa vastanneista vastusti tupakointikieltoa. Vastustajat toivovat riittävää määrää katettuja tupakointipaikkoja piha-alueelle, jottei tupakointi siirtyisi sisätiloihin. Osa vastustajista ei pidä parveketupakointikieltoa tarpeellisena, koska tupakointi ei häiritse heitä.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva) sekä hakijaa. Kuulemisesta on ilmoitettu viranomaisen verkkosivuilla 13.7.2020. Kuulemisaikaa jatkettiin 14.9.2020 saakka hakijan pyynnöstä. Kuuleminen ja annettu jatkoaika järjestettiin kumpikin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen tuli kuusitoista vastinetta. Viidessä vastineessa tupakointikieltoa vastustetaan huoneistoparvekkeille ja kolmessa vastineessa hakemuksessa tarkoitetun huoneiston sisätiloille. Kymmenessä vastineessa tupakointikieltoa kannatetaan sekä parvekkeille että hakemuksessa tarkoitetun huoneiston sisätiloille.

Parveketupakointikiellon vastustajat ovat huolissaan siitä, lisääntyykö tupakointi huoneistoissa sisällä kiellon myötä, jolloin savu ja haju voivat levitä muihin huoneistoihin. Tupakointikiellon vastustajien mukaan siirtyminen ulos tupakalle on hankalaa. Tupakointia ulkotiloissa lasten leikkipaikan läheisyydessä ei pidetä hyvänä asiana.

Tupakointikiellon kannattajien mukaan muutamaan huoneistoon on kulkeutunut pidemmän aikaa tupakansavua, joka on peräisin toisesta asunnosta tai toisen huoneiston huoneistoparvekkeelta. Joissain vastineissa kannatetaan tupakointikieltoa huoneiston sisätiloille terveysperusteilla. Tupakansavun siirtymisen huoneistojen välillä katsotaan johtuvan painovoimaisen ilmanvaihdon toiminnasta. Eräs osakkeenomistaja toivoo väliovea omaan huoneistoonsa, jotta savun kulkeutuminen porraskäytävästä huoneistoon vähenisi, mutta yhtiö ei ole lupautunut maksamaan toimenpidettä.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Tupakointikielto saadaan määrätä asuinhuoneiston asuintilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Asuinhuoneistojen sisätiloja koskevassa kieltohakemuksessa on oltava selvitys niistä toimenpiteistä, joita asuntoyhteisö on tehnyt estääkseen savun kulkeutumisen asuntojen välillä. Selvityksessä on oltava tiedot myös siitä, minkälaiset korjaustoimenpiteet ovat asiassa vielä tarpeen, sekä arvio niiden kustannuksista.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 18.5.2018 (100 §) siirtänyt toimivaltansa kyseisten päätösten tekemisestä ympäristöterveysyksikön päällikölle 1.6.2018 alkaen.

Asunto Oy Vesakko Bostads Ab sijaitsee Oulunkylän kaupunginosassa. Asuntoyhtiöön kuuluu seitsemän betonirakenteista asuinkerrostaloa. Rakennukset ovat nelikerroksisia ja valmistuneet vuonna 1953. Rakennuksia osoitteissa Männikkötie 10 ja Vesakkotie 7 yhdistää liiketilojen siipi katutasossa. Huoneistoparvekkeet ovat osittain sisäänvedettyjä. Parvekkeet sijaitsevat pystylinjoissa päällekkäin. Parvekelinjoista osa sijoittuu vierekkäin. Parvekkeisiin ei ole asennettu lasituksia. Rakennuksissa on painovoimainen ilmanvaihto. Korvausilma huoneistoihin tulee ikkunoihin asennetuista rakoventtiileistä.

Asunto Oy Vesakko Bostads Ab:n huoneistoihin kuuluvat parvekkeet sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua parvekkeilta toisille ja korvausilman mukana asuntoihin. Ympäristöpalvelut pitää perusteltuna tupakointikiellon määräämistä kaikille huoneistoparvekkeille.

Hakija on toimittanut 4.12.2019 ja 10.9.2020 päivätyt selvitykset siitä, että hakemuksessa tarkoitetun huoneiston asuintilojen haltijalle on varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillä, sekä selvityksen sisätilojen haltijan tekemistä toimenpiteistä.

Yhtiön selvityksessä painovoimaista ilmanvaihtoa ja tupakansavun leviämistä rakennuksessa kuvataan seuraavasti: Porrashuoneessa ilma virtaa hormivaikutuksesta alhaalta ylöspäin. Tietyissä olosuhteissa porrashuoneen ulko-oven avaaminen lisää virtausta tupakoivasta huoneistosta porraskäytävään. Porrashuoneeseen kulkeutunut tupakansavu voi kulkeutua alipaineisuudesta johtuen postiluukun tai tiivisteraon kautta ylempien kerrosten huoneistoihin.

Asunto Oy Vesakko Bostads Ab:n hallitus on toimittanut 10.9.2020 ympäristöpalveluille vastineen, jonka mukaan yhtiö on teettänyt seuraavat toimenpiteet huoneistossa, johon tupakointikieltoa haetaan: talonmies on tarkistanut ja puhdistanut korvaus- ja poistoilmaventtiilit sekä tiivistänyt huoneiston ulko-oven. Seinä- ja lattiapintojen liityntäkohdat on tiivistetty remonttiyrityksen toimesta. Lisäksi huoneistoon on asennettu taloyhtiön toimesta väliovi tupakansavun leviämisen ehkäisemiseksi rappukäytävän puolelle.

Yhtiön selvityksissä ei ole riittävästi osoitettu esimerkiksi merkkiainekokein, että tupakansavu siirtyy ilmavuotoreittien kautta asunnosta toiseen eikä sitä, ovatko kaikki toteutetut korjaustoimenpiteet olleet tarpeelliset.

Provia isännöinti Oy:n tekninen isännöitsijä on antanut kustannusarvion hakemuksessa tarkoitetun huoneiston rakenteiden tiivistämisestä tupakansavun kulkeutumisen ehkäisemiseksi huoneiston ulkopuolelle. Sen mukaan kustannukset tiivistystoimista ovat minimissään 25.000 euroa.

Ilmanvaihdon toimivuuden kartoituksessa (Ilmanvaihto ValveX) todetaan, että huoneiston, jonka asuintiloihin on haettu tupakointikieltoa, kylpyhuoneen poistoilmaventtiili vetää hyvin. Sen sijaan keittiön poistoilmahormi toimii heikosti. Keittiön hormia on käytetty linjasaneerauksessa ja ilmanvaihtohormissa kulkee viemäriputkia (kartoitus päivätty 3.9.2020). Kartoitettaessa huoneiston keittiön hormia havaittiin, että piipusta tuli savua myös kahdesta muusta hormista. Kartoituksessa voitiin todeta, että hormin pystyt ovat osittain reikätiiltä eivätkä ole tiiviit, joten se voi olla osasyynä heikkoon vetoon. ”Tupakansavu todennäköisesti leviää viemäriputken läpivienneistä muihin huoneistoihin.” Keittiön poistoilmahormin todetaan olevan ahdas ja tekevän vaakasiirtymän ennen kuin se nousee ylös. Parannuskeinona ehdotetaan ullakolla mahdollisesti olevien vaakavetojen purkamista ja korvaamista kierresaumakanavalla. Hormin tehoa on mahdollista parantaa alipainetuulettimella, jolla saadaan ilma liikkumaan oikeaan suuntaan.

Ilmanvaihto ValveXin antamassa työlistassa todetaan muun muassa, että hakemuksessa tarkoitetun huoneiston ilmanvaihtohormi on mahdollista sukittaa ja oikaista vaakaveto. Hinta-arvio korjaukselle on 3.000–5.000 euroa. Asunto-osakeyhtiön hallituksen antamassa vastineessa todetaan, ettei edellä mainittuun hinta-arvioon sisälly mahdollisen sukittamisen edellyttämät rakenneavaukset ja niiden ennalleen palauttaminen. Vastineessaan asunto-osakeyhtiö esittää oman arvionsa mahdollisista kokonaiskustannuksista. Vastineesta ei ilmene, kenen laatimia laskelmat kokonaiskustannuksista ovat ja onko laskelmien tekemiseen ollut käytössä riittävä asiantuntemus. Näin ollen kustannusarvio ei ole tässä yhteydessä riittävä.

Ympäristöpalveluihin 14.9.2020 toimitetusta vastineesta ilmenee, että yhtiön hallitus valmistelee päätöstä alipainetuulettimien lisäämiseksi loppuihin rakennuksiin ilmanvaihdon parantamiseksi. Alipainetuuletin on asennettu vuonna 2016 Vesakkotie 3 –taloon.

Hakijan antamissa selvityksissä ei ole osoitettu sitä, mitkä ovat ne ilmavuotoreitit, joiden kautta tupakansavu kulkeutuu asunnosta toiseen. Näin ollen ei voida arvioida, ovatko kaikki esitetyt korjaustoimenpiteet hakemuksessa tarkoitetussa huoneistossa perusteltuja eikä sitä, mitkä kustannusarviot tulisivat huomioon otettaviksi kokonaiskustannuksia laskettaessa. Asunto-osakeyhtiön ilmoittaman puutteellisen ilmanvaihdon kuntoon saattaminen kuuluu yhtiön normaalin kunnossapidon velvoitteisiin. Pelkästään puutteellista ja korjaamatonta ilmanvaihtoa ei voida pitää perusteena tupakointikiellon määräämiseen. Yhtiö ei ole antanut riittäviä selvityksiä siitä, etteikö ilmoitettuja ilmanvaihtoon liittyviä korjaustoimia voisi toteuttaa, eikä tarkempaa kokonaiskustannusarviota.

Edellä mainittuihin perusteluihin viitaten tupakkalakia valvova viranomainen tekee hylkäävän päätöksen hakemuksessa tarkoitetun huoneiston sisätilojen tupakointikiellon osalta.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus (parvekkeille) ja täydennys (hakemus huoneiston sisätiloille), yhtiökokouksen 11.4.2019 päätös, lainvoimaisuustodistus, esitys yhtiökokoukselle tupakointikiellon hakemiseksi, selvitys sisätilan haltijan tekemistä toimenpiteistä, selvitys tupakansavun leviämisestä kiinteistössä, kustannusarvio, huoneiston ilmanvaihdon toimivuuden kartoitukset (Ilmanvaihto ValveX Oy), asukasluettelo, osakeluettelo, vastineet yhtiön kuulemiseen, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta (Kuulemisaikaa on jatkettu), vastineet viranomaisen kuulemiseen.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 24.11.2017, 85 §) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 906,29 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla, koska vastaanottajia on yli 30.

Detta beslut publicerades 02.12.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Jaana Pennanen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 22560

jaana.pennanen@hel.fi

Beslutsfattare

Päivi Vepsäläinen
vs. yksikön päällikkö