Hankinta, Puotilan ala-asteen väistötilat, Kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2019-012081
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 14. / 253 §

Puotilan ala-asteen väistötilan hankesuunnitelma

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Puotilan Leikkiniittyyn tulevan koulukäyttöön tarkoitetun tilaelementtiratkaisun 23.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on noin 5 700 brm² ja hankkeen pääomitettu vuokrasumman ja investointikustannukset sisältävä enimmäishinta on arvonlisäverottomana 9 096 340 euroa marraskuun 2019 kustannustasossa.

Kaupunginhallitus korosti että tiloihin on ennen käyttöönottoa järjestettävä asianmukaiset ruokailutilat ja lisäksi varmistettava liikuntatilojen käyttöönotto nopeasti tilojen käyttöönoton jälkeen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys päätökseen:

"Kaupunginhallitus korostaa että tiloihin on ennen käyttöönottoa järjestettävä asianmukaiset ruokailutilat ja lisäksi varmistettava liikuntatilojen käyttöönotto nopeasti tilojen käyttöönoton jälkeen."

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyy Puotilan Leikkiniittyyn tulevan koulukäyttöön tarkoitetun tilaelementtiratkaisun 23.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on noin 5 700 brm² ja hankkeen pääomitettu vuokrasumman ja investointikustannukset sisältävä enimmäishinta on arvonlisäverottomana 9 096 340 euroa marraskuun 2019 kustannustasossa.

Stäng

Puotilan ala-asteen väliaikainen tilaratkaisu

Puotilan ala-asteen korvaavan uudisrakennushankkeen toteutus on vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa ajoitettu vuosille 2020−2022. Uudisrakennusta valmistellaan elinkaarihankkeena ja sen hankesuunnitelma on tulossa päätöksentekoon keväällä 2020. Hankkeen toteutuksen on tarkoitus käynnistyä purkutöillä huhtikuussa 2020. Korvaavan uudisrakennuksen toteutuksen ajaksi Puotilan ala-aste tarvitsee väliaikaisen tilaratkaisun.

Väistötilat hankitaan vuokraamalla siirtokelpoisista tilaelementeistä koostuva paviljonkiryhmä, joka käsittää Rintinpolun ja Klaavuntien koulukohteista siirrettävät olemassa olevat paviljongit sekä liikunta- ja ruokailutilat, jotka kilpailutetaan erikseen keväällä 2020.

Kaupunkiympäristön toimiala hankkii väistötilat vuokraamalla ja vuokraa ne edelleen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa rakennuspaikan maanrakennustöistä ja pihan toteutuksesta. Tilojen toimittaja vastaa tilojen rakennusteknisestä kunnosta.

Hanke on tavoitteena suunnitella siten, että tilat ovat käytettävissä vaiheittain maaliskuusta 2020 elokuuhun 2022.

Hankkeen laajuus on 5 694 brm², 4 745 htm², noin 4 070 hym².

Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kokonaiskustannus on arvonlisäverottomana yhteensä 9 096 340 euroa marraskuun 2019 kustannustasossa.

Kokonaiskustannus sisältää paviljonkien toimittajalle maksettavan vuokran sekä investointikustannukset, joihin kuuluu mm. rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset, maanrakennustyöt, tontin ulkopuoliset kaivutyöt, siirtotyöt, rakennuttajan erillishankinnat sekä lisä- ja muutostyövaraus.

Paviljonkitoimittajalle maksettava vuokra 60 kuukauden ajalta on arvonlisäverottomana 5 681 340 euroa. Tilaelementtien vuokrauksessa varaudutaan 60 kuukauden vuokra-aikaan, mutta vuokrasopimus on tarpeen mukaan irtisanottavissa jo aikaisemmin. Investointikustannukset ovat yhteensä 3 415 000 euroa.

Tilaratkaisun vuokra rahoitetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttötalousmäärärahoista. Rakennuttamiskustannukset ja maanrakennustyöt rahoitetaan rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Hankkeen arvioitu tilakustannus on määritelty kaupunginhallituksen hyväksymien tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaan.

Arvioitu vuokravaikutus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on noin 101 496 euroa kuukaudessa (21,39 euroa/htm²), 1 217 950 euroa vuodessa. Väliaikaisen tilaratkaisun vuokrakustannus on arviolta 170 630 euroa kuukaudessa (35,96 euroa/htm²), 2 047 560 euroa vuodessa. Purettavan Puotilan ala-asteen poistuva vuokra on 62 767 euroa kuukaudessa, 753 210 euroa vuodessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 24.3.2020 § 68 antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa toiminnallisia tavoitteita opetustilojen osalta. Ruokailu- ja liikuntatilojen osalta hankesuunnitelmasta ei vielä selviä, miten ne on tarkoitus toteuttaa väistöaikana. Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta

Kaupunginhallituksen 18.9.2017 § 865 tekemän toimivaltarajoja koskevan päätöksen mukaan kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää tilahankkeista, joiden kustannusarvio on enintään viisi miljoonaa euroa. Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. Kustannusarvioltaan näiden väliin jäävistä hankesuunnitelmista päättää kaupunginhallitus yleistoimivaltansa nojalla.

Stäng

Kaupunginhallitus 06.04.2020 § 235

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.03.2020 § 68

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 23.1.2020 päivätystä hankesuunnitelmasta (liite 1) ja lausuu lisäksi seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita opetustilojen osalta. Hankesuunnitelmasta ei kuitenkaan selviä, miten ruokailu ja liikunta väistön aikana toteutetaan. Lautakunta pyytää kaupunkiympäristön toimialaa selvittämään näiden keskeisten toimintojen toteuttamista kiireellisesti.

Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti tulee varmistaa liikuntaan ja ruokailuun hyödynnettävien tilojen tarkoituksenmukainen toteutus. Lisäksi ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutukseen ja valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, niillä tuetaan toimivaa työympäristöä ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin ajan. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava, sillä myöhästynyt aikataulu häiritsee toiminnan järjestämistä ja voi aiheuttaa käyttäjälle lisäkustannuksia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja lasten näkemykset tilojen kehittämisessä. Lisäksi lautakunta pyytää, että väistötilaratkaisun kokonaiskustannukset esitettäisiin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmassa.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot

Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen@hel.fi

Kimmo Mustonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 23148

kimmo.mustonen@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 23.01.2020 § 10

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Puotilan Leikkiniittyyn, osoitteeseen Rusthollarintie 1 sijoittuvan, tilaelementeistä koostuvan koulukäyttöön suunnitellun paviljonkiryhmän 23.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on noin 5 700 brm² ja hankkeen pääomitettu vuokrasumman ja investointikustannukset sisältävä enimmäishinta on arvonlisäverottomana 9 096 340 euroa 11/2019 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden
Lisätiedot

Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen@hel.fi

Päivi Etelämäki, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki@hel.fi

Jarmo Raveala, vs. rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 29.04.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Bilagor

1. Väliaikaisen tilaelementtiratkaisun hankesuunnitelma (Puotilan ala-aste)
2. Puotilan leikkiniityn asemapiirros

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.