Avustuksen hakeminen, valtionavustus, puurakenteisen pysäköintitalon kehittämishanke

HEL 2019-012263
Ärendet har nyare handläggningar
§ 30

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 hankkeelle "Puurakenteisen pysäköintitalon kehittäminen"

Strategidirektör

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 500 4 voidaan myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston asuminen-yksikölle 118 457 euroa vuodelle 2020 hankkeen "Puurakenteisen pysäköintitalon kehittäminen" (projektinumero 1095118) Helsingin osuuden kustannusten maksamiseksi. Myönnetylle määrärahalle saadaan tukea enintään 47 383 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankkeen päätavoite on tuottaa rakennuslupatasoiset pääpiirustukset kahdelle puurakenteiselle pysäköintilaitokselle sekä laskelmat niiden elinkaari- ja investointikustannuksista sekä hiilijalan- ja -kädenjäljestä. Hankkeesta vastaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston asuminen-yksikkö, ja se on tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 aikana.

Rahoitusjohtaja on päätöksellään 02.12.2019 § 120 hyväksynyt valtionavustuksen hakemisen puurakenteisen pysäköintilaitoksen kehittämishankkeelle, joka toteutetaan yhteistyössä Vantaan kaupungin ja Finnpark Oy:n kanssa. Ympäristöministeriö on päätöksellään (VN/9267/2019) myöntänyt hankkeelle avustuksen Puurakentamisen ohjelman Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmasta.

Puurakenteisen pysäköintitalon kehittäminen -hankkeessa tuotetaan rakennuslupatasoiset pääpiirustukset kahdelle puurakenteiselle pysäköintilaitokselle, joiden laajuutta ja kerroslukua voidaan varioida tarpeen mukaan. Pysäköintilaitoksen tavoitteena on olla modulaarinen siten, että se voidaan rakentaa ja ottaa käyttöön vaiheittain ympärillä olevan asuinalueen rakentumisen myötä. Pysäköintitarpeen päätyttyä pysäköintilaitos on purettavissa ja siirrettävissä käyttöön muualle. Suunnitelmat sovitetaan tonteille Helsingissä ja Vantaalla, ja Helsingin suunnittelukohde sijaitsee Kuninkaantammessa.

Puurakenteisen pysäköintitalon kehittäminen -hanke pyrkii lisäämään puun käyttöä kaupunkirakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa. Lisäksi se pyrkii monipuolistamaan ja kasvattamaan puun käyttöä ja sen jalostusarvoa. Hankkeessa vahvistetaan alan osaamista sekä pyritään kehittämään puurakentamisen säädöstulkintoja. Hankkeella pyritään myös edistämään kansainvälisesti kilpailukykyisen puurakentamisen osaamista ja teollisen valmistuksen yritystoimintaa Suomessa, jotta myös vientitoiminta kasvaisi ja myös hiilen pitkäaikaiset varastot kasvaisivat.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmassa edellytetään, että kaupunki edistää puurakentamista asemakaavoituksella sekä omissa hankkeissaan. Myös Suomen kuuden suurimman kaupungin pormestarit ja kaupunginjohtajat ovat esittäneet, että kaupungit lisäisivät puurakentamista erityisesti ilmastosyistä ja myös edistääkseen alan liiketoiminnan ja työpaikkojen kehittymistä.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 253 580 euroa, josta Helsingin kaupungin osuus on 118 457 euroa. Haettava avustussumma on 101 432 euroa, josta Helsingin kaupungille tulisi 47 383 euroa. Helsingin kaupungin maksettavaksi hankkeessa jää 71 074 euroa. Hanke on suunniteltu toteutettavan vuoden 2020 aikana.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 31§ 11.2.2020 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Detta beslut publicerades 25.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 09 310 25712

anu.turunen@hel.fi

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Beslutsfattare

Sami Sarvilinna
vt. strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.