Aamukouluasia, selvitys seudullisen raitiotieverkoston yhteistyön organisoinnista

HEL 2019-012379
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 833 §

Aamukouluasia: selvitys seudullisen raitiotieverkoston yhteistyön organisoinnista

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho ja HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kansliapäällikkö asetti 24.1.2019 § 15 työryhmän selvittämään liikenneliikelaitoksen (HKL) organisaatiomuotoa. Työryhmän tehtävänä oli selvittää liikenneliikelaitoksen toimintojen yhtiöittämistä ottaen huomioon aiemmin tehdyt organisaatiomuotoa koskevat selvitykset, toimintaympäristössä tapahtuneet ja näköpiirissä olevat muutokset sekä joukkoliikenteen kilpailuttamiseen liittyvä kehitys.

Kansliapäällikkö päätti 30.8.2019, § 158 merkitä tiedoksi liikenneliikelaitoksen organisaatiomuotoa selvittäneen työryhmän loppuraportin todeten, että siinä esitettyjen ehdotusten käsittely kaupungin päätöksentekoelimissä ratkaistaan myöhemmin erikseen.

Työryhmän näkemyksen mukaan HKL ei liikelaitoksena pysty vastaamaan merkittäviin toimintaympäristön muutospaineisiin. Työryhmän esitys on, että HKL yhtiöitetään kokonaisuutena nykyisellä rakenteella HKL Oy:ksi aikaisintaan 1.7.2020.

Kokonaisuuteen liittyen on tehty erillinen selvitys seudullisen raitiotieverkoston yhteistyön organisoinnista. Seudullisen raitiotieverkoston toteuttamista edistävät kaupunkien yhteisesti sovitut toimintamallit raitioteiden rakentamisen ja ylläpidon, varikkotoiminnan sekä kaluston hankinnan ja elinkaaren hallinnan osalta. Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat päättivät 16.8.2019, että toimintamalleista sopimiseksi ja päätöksenteon pohjaksi laaditaan pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen selvitys.

Seudullinen selvitys on valmistunut 30.11.2019. Toimialajohtaja Mikko Aho antaa selvityksen sisällöstä ja tuloksista suullisen katsauksen kokouksessa.

Asiantuntijoina osallistuvat rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, toimialajohtaja Mikko Aho ja toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Stäng

Detta beslut publicerades 20.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

pormestari
Jan Vapaavuori

Mer information fås av

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi