Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Asemakaavan muutos nro 12672, Vuosaari tontti 54244/1, Pärnunkatu 6, Asunto Oy Helsingin Pärnunkatu 6

HEL 2019-012390
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 113 §

Detaljplaneändring för Pärnugatan 6 i Nordsjö (nr 12672)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 1 i kvarteret 54244 och gatu- och närrekreationsområden i 54 stadsdelen (Nordsjö, Havsrastböle) enligt ritning nr 12672, daterad 20.4.2021, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Planlösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (planlösningen) gäller ett bostadskvarter på Ramsöstranden i Havsrastböle och en del av Ole Kandelins park. Avsikten med detaljplaneändringen är att komplettera bostadsområdet på Ramsöstranden och främja nytt bostadsbyggande i området. Planlösningen gör det möjligt att bygga flervåningshus och radhus på tomten och en ny gångförbindelse till parken. Syftet med planlösningen är i synnerhet att möjliggöra nytt bostadsbyggande vid goda kollektivtrafikförbindelser i Havsrastböle, och på så sätt göra området mångsidigare. Ett ytterligare syfte med ändringen är att upprätthålla vattenbalansen i Rastbölekärrets naturskyddsområde genom att leda dagvatten från närområdet till naturskyddsområdet.

Jämfört med den gällande detaljplanen finns 2 629 m² ny våningsyta och sammanlagt anvisas 6 500 m² vy för boende i kvarteret. Det genomsnittliga exploateringstalet för tomterna är e=0,68. Ändringen medför att antalet invånare ökar med cirka 60, och det totala antalet invånare som den tillsvidare obebyggda detaljplanen medger är cirka 150.

I samband med detaljplanelösningen har man tagit fram en trafikplan (rit. nr 7119), i vilken man förbättrar trafiksäkerheten för fotgängare på Pärnugatan genom att bygga en gångbana på båda sidorna av gatan.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Enligt Generalplan 2016 för Helsingfors är området i huvudsak ett bostadsdominerat område med beteckningen A4, vars kvarterseffektivitet i huvudsak är mindre än 0,4. Områdets norra del är bostadsdominerat område A2, vars kvarterseffektivitet i huvudsak är e=1,0–2,0. Den sammanlagda kvarterseffektiviteten 0,68 som föreslås för kvartersområdet i detaljplanen har fastställts med hjälp av målen i generalplanen och genom en bedömning av tomtens noggrannare planeringslösning. Från Ramsöudden löper en grönförbindelse via Rastbölekärret och Ole Kandelins park mot Kallviksudden. Enligt Helsingfors underjordiska generalplan för 2021 (nr 12704) har området inga underjordiska lokalreserveringar. Den nu utarbetade detaljplanelösningen stämmer överens med de ovannämnda generalplanerna.

Planlösningen bidrar till att stadens strategiska mål kan uppnås då den främjar stadens tillväxt genom ny bostadsproduktion. Byggandet anvisas inte till stadens mest värdefulla naturområden.

Områdets utgångspunkter och nuläge

Planeringsområdet ligger i sydvästra delen av Havsrastböle på Ramsöstranden, som är ett småhusdominerat bostadsområde från slutet av 2000-talet och början av 2010-talet. Planeringsområdets bostadskvarter är det enda obebyggda kvarteret i detaljplaneområdet Ramsöstranden II.

Näromgivningen karaktäriseras av havsstrandsnaturen och den bergiga terrängen som slutar mot havsstranden. Rastbölekärrets naturskyddsområde, som fredades 1995, ligger nordväst om planeringsområdet. Väster och söder om planeringsområdet finns småhus och radhus med två eller tre våningar som terrasseras längs med sluttingen. Bostadsområdet har byggts upp kring Alkos tidigare utbildningscentral från 1970-talet och dess kulturhistoriskt betydande gårdsmiljö. I näromgivningen pågår flera projekt, i vilka målet är att utveckla användningen av områdets skyddade byggnader och öka bostadsbyggandet i området.

För området gäller en detaljplan från 2005. Enligt detaljplanen är området kvartersområde för småhus (AP) och gatuområde och närrekreationsområde för Ole Kandelins park (VL).

Kvartersområdena är privatägda. Planen har utarbetats på ansökan och innehållet har förhandlats fram med den sökande.

Detaljplanelösningens kostnader

Att detaljplanelösningen genomförs medför inga kostnader för staden, men det höjer områdets värde. Ett markanvändningsavtal och ett föravtal om en fastighetsaffär har ingåtts mellan markägaren och staden. För stadens del har man fattat beslut om avtalet genom tomtchefens beslut 12.1.2022 (§ 1) och avtalet har undertecknats 15.2.2022.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

I den bifogade rapporten om växelverkan presenteras en sammanfattning av myndigheternas ställningstaganden och intressenternas åsikter, vilka kommit in under beredningen av detaljplanen, samt bemötandena till påpekandena i dessa.

Myndighetssamarbete

I samband med beredningen av detaljplanelösningen har man samarbetat med olika parter inom stadsmiljösektorn och dessutom med följande myndigheter:

 • Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)
 • Vattenförsörjningen vid Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen)

Myndigheternas ställningstaganden om programmet för deltagande och bedömning och om beredningsmaterialet gällde kollektivtrafiken. De frågor som tagits upp i ställningstagandena har beaktats i planläggningen på så sätt att de planerade ändringarna i områdets närbusslinje granskas i samarbete med HRT för att förbättra kollektivtrafikens servicenivå i området när Ramsöstranden får nya invånare.

Åsikter

Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning och om beredningsmaterialet gällde byggvolymen och dess dimensioner, områdets landskapsplane- och generalplanebeteckningar, bevarandet av naturvärdena i området, Rastbölekärrets naturskyddsområde, trafiken, fördelningen av bostädernas upplåtelseformer, detaljplaneändringens jämlikhet och stadens information till allmänheten. Åsikterna har beaktats i planläggningen på så sätt att man i förslagsfasen har terrasserat byggnaderna mot grannkvarteren och preciserat byggnadernas dimensioner och material så att de lämpar sig bättre för omgivningen. Dessutom har man säkrat att dagvattnen leds till Rastbölekärret för att bevara dess vattenbalans. En uppdatering av användnings- och vårdplanen samt en hydrologisk utredning för att förbättra vattenbalansen i Rastbölekärret är under arbete. Sex skriftliga åsikter lämnades in.

Detaljplaneförslaget offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 1.2–2.3.2021, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen.

Detaljplaneförslaget var föremål för fem anmärkningar, som gjordes av ett närliggande bostadsaktiebolag, Nordsjö Samfundet rf, Helsingfors naturskyddsförening rf och två privatpersoner. Påpekandena i anmärkningarna gällde den smalnande ekologiska korridoren och invånarnas minskade friluftsområde, olägenheterna för fåglarna, bevarandet och förbättrandet av Rastbölekärrets vattenbalans, byggvolymen, våningsantalet, bostädernas besittningsformer, gatunätet, riskerna under byggtiden och markägarnas jämlikhet.

NTM-centralen gav ett utlåtande om förslaget till detaljplan. Anmärkningarna i utlåtandet gällde att reda ut och återställa vattenhushållningen i Rastbölekärrets naturskyddsområde. HRM konstaterade att genomförandet av detaljplaneändringen inte förutsätter att vattenförsörjningen byggs ut. HRT hade ingenting att tillägga till sitt tidigare utlåtande. Dessutom meddelade Helen Ab och Helen Elnät Ab att de inte har någonting att yttra.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hållits offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsutlåtandena om detaljplaneförslaget i sammandrag, samt bemötandena till påpekandena i dessa.

Då målen för detaljplanen beaktas är det inte ändamålsenligt att ändra detaljplaneförslaget med anledning av de påpekanden som framfördes då förslaget hölls offentligt framlagt.

Det gjordes ändringar i detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och övriga material efter att planen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskuterats med berörda parter.

Närmare motivering

Konsekvenserna av och motiveringen till detaljplanelösningen framgår närmare av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Stäng

Kaupunginhallitus 25.04.2022 § 283

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari, Meri-Rastila) korttelin 54244 tontin 1 sekä katu- ja lähivirkistysalueiden asemakaavan muutoksen 20.4.2021 päivätyn piirustuksen nro 12672 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

11.04.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 27.04.2021 § 212

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 20.4.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12672 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 54. kaupunginosan (Vuosaari, Meri-Rastila) korttelin 54244 tonttia 1 sekä katu- ja lähivirkistysalueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
 • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
  • Asunto Oy Helsingin Pärnunkatu 6: 6 000 euroa

20.04.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Sanna Meriläinen, arkkitehti, puhelin: 310 21154

sanna.merilainen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 24.11.2020 § 57

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12672 pohjakartan kaupunginosassa 54 Vuosaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12672
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 33/2020
Pohjakartta valmistunut: 30.9.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.05.2022

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi