Hankinta, M200-metrojunayksiköiden ohjaus- ja tietoliikennejärjestelmät, liikenneliikelaitos

HEL 2019-012442
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 211 §

M200-metrojunayksiköiden ohjaus- ja tietoliikennejärjestelmien hankinta

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana Alstom Transport B.V.:ltä (Alstom) M200-metrojunayksiköiden ohjaus- ja tietoliikennejärjestelmät (Gateway- ja MMI -yksiköt) yhteensä enintään 1.086.208,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Hankintahinta muodostuu Alstomin tarjousten (200137134 –V06, 19.11.2019 / 200137134 –V06, 19.11.2019) mukaisesti seuraavasti:

  • 26 MMI-yksikköä 868.544,00 euroa
  • 14 Gateway-yksikköä 217.664,00 euroa

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilamaan tarvittaessa hankintaan liittyviä lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 60.000,00 eurolla (alv 0 %), joka vastaa noin viittä prosenttia (5 %) hankinnan kokonaisarvosta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MMI-yksikkö on laite, joka välittää metrojunan reaaliaikaisen toimintatilan kuljettajalle ja kunnossapitohenkilöstölle. Gateway-yksikkö on laite, joka hoitaa metrojunayksiköiden välistä tietoliikennettä yhdistäen metrojunayksiköiden sisäiset MVB-väylät.

M200-metrojunayksiköissä nykyisin käytössä olevat Gateway- ja MMI-yksiköt ovat vanhentuneita, eikä niitä ole enää saatavilla. HKL uusii alkuperäiset Gateway- ja MMI-yksiköt vastaavilla yksiköillä siten, että ne korvaavat nykyisin käytössä olevat yksiköt.

Hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus hyväksyi 4.12.2017 (43 §) M200-metrojunien peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että junayksiköitä peruskorjataan 12 ja että peruskorjauksen arvonlisäveroton kustannusarvio on 9,28 milj. euroa (tasossa 9/2017).

Edellä mainittuun hankesuunnitelmaan sisältyy M200-metrojunayksiköiden ohjaus- ja tietoliikennejärjestelmien uusiminen.

Suorahankintaperuste

HKL allekirjoitti 9.12.1997 Deutsche Waggonbau AG (nyk. Bombardier Transportation GmbH) kanssa hankintasopimuksen perustuen tarjouskilpailuun M200-metrojunayksiköiden hankinnasta. Hankintasopimuksen mukaiseen toimitukseen on sisältynyt muun ohella metrojunayksiköiden ohjaus- ja tietoliikennejärjestelmät, joiden toimittaja oli Bombardier Transportation GmbH:n alihankkija Holec Machines & Apparaten BV (nyk. Alstom).

M200-metrojunayksiköiden toimituksen yhteydessä HKL ei saanut alan tavanomaisten käytäntöjen mukaisesti haltuunsa / omistukseensa ohjaus- ja tietoliikennejärjestelmien sisäistä lähdekoodia. HKL:llä ei täten ole kuvausta MMI- ja Gateway -yksiköiden rajapintojen yli tapahtuvasta tietoliikenteestä. HKL:llä on hallussaan ainoastaan rajalliset tiedot edellä mainittujen laitteiden yksityiskohtaisista toiminnoista.

M200-metrojunayksiköiden turvallinen ja luotettava käyttö varmistetaan tilaamalla ohjaus- ja tietoliikennejärjestelmät (Gateway- ja MMI -yksiköt) niiden alkuperäiseltä toimittajalta.

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016) 43 §:n 2 momentin 2 kohta:

teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta;

Stäng

Detta beslut publicerades 20.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Mer information fås av

Tuomo Pietilä , projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34776

tuomo.pietila@hel.fi