Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslian oikeuspalvelut, johtava kaupunginasiamies, työavain KANSLIA-02-4-19

HEL 2019-012850
Ärendet har nyare handläggningar
§ 18

Johtavan kaupunginasiamiehen virkaan ottaminen

Förvaltningsdirektör

Päätös

Hallintojohtaja päätti ottaa oikeustieteen maisteri Toni Mäen johtavan kaupunginasiamiehen (hallinto ja palvelussuhteet –tiimi) virkaan 1.1.2020 lukien 5 555 euron tehtäväkohtaisella palkalla. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Johtavan kaupunginasiamiehen virka

Johtavan kaupunginasiamiehen virka on tullut avoimeksi 26.9.2019.

Virka oli julkisesti haettavana 16.10. - 6.11.2019. Hakuilmoitus oli esillä kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi sekä Oikotie.fi-, LinkedIn- ja LakimiesRekrytointi -palveluissa.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 9 kohdan mukaan kansliapäällikkö, ellei hän ole siirtänyt tehtävää toiselle viranhaltijalle, ottaa palvelukseen kaupunginkanslian viranhaltijat ja työntekijät. Kansliapäällikön tekemän päätöksen 11.10.2019, 192 § mukaan kaupunginkanslian osastopäällikkö ottaa tiimipäällikön vakinaiseen virkasuhteeseen.

Kaupunginkanslian toimintasäännön 3. luvun 3.1. kappaleen mukaisesti hallinto ja palvelussuhteet –tiimi on yksi kaupunginkanslian hallinto-osaston oikeuspalveluiden tiimeistä. Johtava kaupunginasiamies toimii hallinto ja palvelussuhteet –tiimin tiimipäällikkönä.

Kaupunginkanslian toimintasäännön 9. luvun 9.3. kappaleen mukaan tiimin esimies johtaa tiiminsä toimintaa ja vastaa siitä, että tiimin tavoitteet saavutetaan. Tiimipäällikkö suorittaa osaston päällikön ja yksikön päällikön määräämät tehtävät.

Hallinto ja palvelussuhteet –tiimin toimialaan kuuluvat muun muassa hallinto- ja kuntaoikeuteen, julkisuus- ja tiedonhallintalainsäädäntöön, palvelussuhdeoikeuteen sekä valtiontukeen liittyvien toimeksiantojen ja muiden asioiden hoitaminen sekä kyseisten oikeudenalojen osaamisen edistämisestä huolehtiminen kaupunkiorganisaatiossa. Tiimi huolehtii myös lahjoituksiin ja testamentteihin liittyvistä oikeudellisista asioista sekä valtionperintöasioista.

Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:ssä säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Johtavan kaupunginasiamiehen viran kelpoisuusvaatimus on oikeustieteen maisterin tutkinto tai vastaava aiempi ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä taito.

Muodollisen kelpoisuusvaatimuksen lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että hakijalta edellytetään laajaa kokemusta hallinto ja palvelussuhteet -tiimin toimialaan liittyvistä oikeudenaloista ja tehtävistä, kykyä ja osaamista esimiestehtäviin sekä työyhteisön ja sen toimintojen kehittämiseen. Viran menestyksekäs hoitaminen edellyttää lisäksi aktiivista ja oma-aloitteista työotetta sekä hyvää yhteistyökykyä moninaisten sidosryhmien kanssa. Hakuilmoituksessa on lisäksi painotettu toimintatavan ja työskentelyotteen ratkaisu- ja asiakaslähtöisyyttä, tiimipelaajan taitoja sekä työyhteisön kehittämisen ymmärtämistä luontaiseksi osaksi johtavan kaupunginasiamiehen toimenkuvaa.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Virkaa haki hakuajan kuluessa kymmenen henkilöä. Kaikki hakijat täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa, joilla arvioitiin olevan täytettävänä olevan viran kannalta riittävän laaja kokemus relevanteilta oikeudenaloilta sekä riittävää kykyä ja osaamista esimiestehtäviin sekä työyhteisön ja sen toimintojen kehittämiseen. Yksi haastatteluun kutsutuista on sittemmin perunut hakemuksensa. Hakijoita haastattelivat 19. – 20.11.2019 hallintojohtaja Juha Summanen ja kaupunginlakimies Jenni Rope.

Hakija 2, ********** on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon vuonna 2009. Hän on suorittanut myös yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon. Hakija suorittaa parhaillaan lähiesimiehen ammattitutkintoa. **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on kokemusta joiltain hallinto ja palvelussuhteet –tiimin toimenkuvaan kuuluvilta oikeudenaloilta, erityisesti hallinto- ja kuntaoikeudesta sekä julkisuuslainsäädännöstä. Hänen juridisessa osaamisessaan painottuu lisäksi sosiaali- ja terveysalan erityislainsäädäntö. Hakijalla on todennettua hyvää ja vaikuttavaa esimieskokemusta sekä Helsingin kaupunkiorganisaation tuntemusta. Hakijalla on hyviä ja selkeitä ajatuksia esimiestyöstä sekä selvä motivaatio esimiestyötä ja työyhteisön kehittämistä kohtaan. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot.

Hakija 4, ********** on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon vuonna 1991. Hänellä on varatuomarin arvo. Hän on suorittanut noin puoli vuotta kestäneen keskijohdon valmennuksen vuonna 2012. **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on monipuolista ja laajaa kokemusta useilta oikeudenaloilta, mukaan lukien prosessioikeus niin riita-, rikos kuin hallintoriita-asioiden osalta. Hallinto ja palvelussuhteet –tiimin toimenkuvaan kuuluvilta oikeudenaloilta hänellä on kokemusta erityisesti hallinto- ja kuntaoikeudesta, palvelussuhdejuridiikasta sekä julkisuuslainsäädännöstä. Hän on ollut mukana sääntötyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan näkökulmasta. Hakijalla on esimieskokemusta sekä Helsingin kaupunkiorganisaation tuntemusta. Hakijalla on hyviä ajatuksia esimiestyöstä.

Hakija 6, ********** on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon vuonna 2004. Hän suorittaa parhaillaan lähiesimiehen ammattitutkintoa. **********

Hakemuksen, haastattelun sekä hakijaa koskevan aiemman tiedon perusteella on katsottava, että hänellä on hyvä käsitys hallinto ja palvelussuhteet –tiimin toimialasta samoin kuin laajaa ja monipuolista kokemusta sekä syvää osaamista useammalta hallinto ja palvelussuhteet –tiimin toimialalta, kuten hallinto – ja kuntaoikeudesta, julkisuus- ja tiedonhallinta-asioista sekä palvelussuhdejuridiikasta. Hakija on toiminut myös lyhyen ajan esimiehenä. Hänellä on Helsingin kaupunkiorganisaation tuntemusta. Hakijalla on hyviä esimiestoimintaa sekä työyhteisön kehittämistä koskevia ajatuksia.

Hakija 7, Toni Mäki, on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon vuonna 2017. Hän suorittaa parhaillaan lähiesimiehen ammattitutkintoa sekä oikeustieteen lisensiaatin tutkintoa. **********

Hakemuksen, haastattelun sekä hakijaa koskevan aiemman tiedon perusteella on katsottava, että hänellä on hyvä käsitys hallinto ja palvelussuhteet –tiimin toimialasta sekä osaamista ja kokemusta kaikista hallinto ja palvelussuhteet tiimin toimialaan kuuluvista oikeudenaloista. Hakijalla on laajaa, vahvaa ja syvää osaamista erityisesti hallinto- ja kuntaoikeudesta, julkisuus- ja tiedonhallinta-asioista, palvelussuhdejuridiikasta sekä lisäksi lahja- ja testamenttioikeudesta sekä valtionperinnöistä. Hänellä on osaamista myös valtiontukiasioista. Hänellä on vahvaa kokemusta myös koko kaupunkiorganisaatiota koskevasta kaupungin sääntövalmistelusta sääntötyöryhmän sihteerinä toimimisen johdosta. Hänellä on Helsingin kaupungin organisaation tuntemusta. Hakijalla on hyviä, selkeitä ja konkreettisia ajatuksia esimiestyöstä, hallinto- ja palvelussuhteet –tiimin johtavan kaupunginasiamiehen roolista sekä toiminnan ja työyhteisön yleisemmästäkin kehittämisestä yksikkötasolla. Hänellä on vahva motivaatio esimiestyötä ja työyhteisön kehittämistä kohtaan.

Arviointi

Oikeudellisen osaamisen ja kokemuksen lisäksi tehtävässä menestyminen edellyttää kykyä ja osaamista esimiestehtäviin sekä työyhteisön ja sen toimintojen kehittämiseen. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää lisäksi aktiivista ja oma-aloitteista työotetta sekä hyvää yhteistyökykyä moninaisten sidosryhmien kanssa. Tehtävän hoitamisessa painottuvat myös ratkaisu- ja asiakaslähtöisyys sekä tiimipelaajan taidot. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii taitoa ja halua kehittää tiimin toimintatapoja niin, että toiminta vastaa parhaalla mahdollisella tavalla niin kaupungin ja asiakkaiden kuin tiimin jäsentenkin tarpeita, ja että ne ovat johdonmukaisessa suhteessa sekä oikeuspalveluiden tavoitteiden kuin kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja aiempaan tietoon perustuen on katsottava, että OTM Toni Mäellä on parhaat edellytykset edellä kuvattujen johtavan kaupunginasiamiehen virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Hänen valintaansa puoltavat laajan, vahvan ja syvän hallinto ja palvelussuhteet -tiimin toiminnan tuntemuksen sekä tiimin toimialaan kuuluvan juridisen osaamisen lisäksi päämäärätietoiseksi, aktiiviseksi, oma-aloitteiseksi sekä tulokselliseksi, ratkaisu- ja asiakaslähtöiseksi käytännössä todettu työskentelytapa, niin käytännössä kuin arvionäytön (johtamisen 360 palaute) perusteella todennetut hyvät taidot ja kyvyt johtamiskäyttäytymisen eri osa-alueilla, haastattelussa esiin tullut erittäin vahva motivaatio niin asioiden kuin henkilöidenkin johtamiseen, erittäin vahva motivaatio tiimin toiminnan, uusien toimintatapojen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen, muutosten läpivientiin liittyvät selkeät ja konkreettiset toteutusajatukset, erinomaiset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä hyvä verkostoitumiskyky niin kaupunkiorganisaation sisällä kuin ulkopuolellakin sekä valmiudet edelleen kehittymiseen esimiehenä ja työyhteisön toiminnan kehittäjänä.

Detta beslut publicerades 17.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Jenni Rope, kaupunginlakimies, puhelin: 09 310 36195

jenni.rope(a)hel.fi

Beslutsfattare

Juha Summanen
hallintojohtaja

Bilagor

1. Hakijaluettelo

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.