Hankinta, aitatyöt 2020, Rakentamispalveluliikelaitos

HEL 2019-012899
Ärendet har nyare handläggningar
§ 47

Yksikönjohtajan lisätyöpäätökset 6-10, aitatyöt 2020

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Teknoinfra Oy:n 19.11.2020 antamat lisätyötarjoukset:

LT6 "Teräselementtiaita, korkeus 1,2 m, erikoisväri valkoinen, yksikköhintaan 55,00 €, arvioitu tarve 260 m"

LT7 "Teräksinen käyntiportti 1,0 x 1,2 m, erikoisväri valkoinen, yksikköhintaan 650,00 €, arvioitu tarve 4 kpl"

LT8 "Teräksinen ajoportti 3,5 x 1,2 m, erikoisväri valkoinen, yksikköhintaan 1 150,00 €, arvioitu tarve 1 kpl"

LT9 "Teräselementtiaita, korkeus 0,6 m, erikoisväri valkoinen, yksikköhintaan 54,00 €, arvioitu tarve 20 m"

LT10 "Urakka ajoportin kääntämisestä, erähintaan 5 500,00 €"


Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 24 630,00 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran aitatöiden urakan ajalle 1.4.2020-31.3.2021. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2020 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan päätös 24.2.2020 / 29 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätöiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamista ja Staran urakoimista Kotinummen leikkipuiston sekä Vuokkiniementien työkohteista. Kotinummen leikkipuistossa rakennettavien aitojen ja porttien väri on poikkeava, valkoinen. Vuokkiniementiellä suoritettiin ajoportin kääntöurakka. Tällaisten töiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään näiden töiden osalta. Töihin liittyvät muut työvaiheet ovat sopimuksen mukaisia.

Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Muilta osin noudatetaan voimassaolevaa puitesopimusta. Lisätöiden ennakoitu arvo näissä kohteissa on yhteensä 24 630,00 euroa (AVL 8 c §). Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattava työvaihe lisätään urakan puitesopimuksiin 4700002021 ja 4700002022 ja se on käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Detta beslut publicerades 10.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Mika Lindholm, ympäristöinsinööri, puhelin: 09 310 39243

mika.lindholm@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Lisätyöt 6-9
2. Lisätyö 10

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.