Toivomusponsi, yhteispäätös, Kansalaistori-Kaisaniemi –alikulkuyhteys

HEL 2019-013520
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 18. / 35 §

Valtuutettujen Kansalaistori−Kaisaniemi jalankulun ja polkupyöräilyn alikulkuyhteyden yleissuunnitelman käsittelyn yhteydessä tekemät toivomusponnet

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 30.1.2019 hyväksymien toivomusponsien johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponsien ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Käsitellessään Kansalaistori–Kaisaniemi jalankulun ja pyöräilyn alikulkuyhteyden yleissuunnitelmaa kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

- Laura Kolben toivomusponsi, jonka mukaan selvitetään mahdollisuudet Kaisaniemen puistosuunnittelun päivittämiseksi,- Silja Modigin toivomusponsi, jonka mukaan jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota läntiseen ulostuloon ja varmistetaan sen toimivuus,- Atte Kalevan toivomusponsi, jonka mukaan selvitetään mahdollisuudet alikulkutunnelin koetun turvallisuuden parantamiseksi,- Silja Borgarsdòttir-Sandelinin toivomusponsi, jonka mukaan kiinnitetään erityistähuomiota tunnelin valaistukseen ja viihtyisyyteen turvallisuustunteenvahvistamiseksi,- Tomi Sevanderin toivomusponsi, jonka mukaan suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen esimerkiksi liikennemerkein osoittaen etuajo- ja väistämisvelvollisuudet.

Selvitys

Kansalaistori–Kaisaniemi jalankulun ja pyöräilyn alikulkuyhteyden hankkeessa on edetty tarkempaan suunnitteluun, kaavapoikkeaman tekemiseen, tarvittavien katu- ja puistosuunnitelmien päivitykseen sekä rakennusluvan hakemiseen. Tarkemman suunnittelun yhteydessä on otettu kantaa sekä kaupunkikuvallisiin että toiminnallisiin ratkaisuihin. Rakennussuunnitelma tehdään osana rakennusurakkaa.

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi Kaisaniemen puistosuunnittelun päivittämiseksi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 5.3.2019 Kaisaniemenpuiston suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet puistosuunnitelman laadinnan pohjaksi. Tavoitteena on, että Kaisaniemenpuisto on vehreä, viihtyisä ja tapahtumarikas kaupunkilaisten olohuone. Puiston kehittämisen painopisteet ovat liikenteellisissä järjestelyissä, puistorakenteiden kunnostamisessa ja toimintojen jäsentelyssä ottaen huomioon puiston kulttuuri- ja maisemahistorialliset arvot.

Kaisaniemenpuiston, Varsapuistikon ja Kaisaniemenrannan puisto- ja katualueiden suunnittelu on käynnistynyt. Suunnitelmat valmistuvat keväällä 2021. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Kaisaniemen ja Töölönlahden alueet yhdistävän alikulun suunnittelun kanssa.

Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi Kansalaistori–Kaisaniemi alikulkutunnelin läntisen ulostulon toimivuuden varmistamiseksi

Toivomusponnen mukaisesti Kansalaistori–Kaisaniemi jalankulun ja pyöräilyn yhteyden jatkosuunnittelussa koko läntinen ulostulo on suunniteltu uusiksi, siten sen toimivuus on parempi. Spiraalirampista on luovuttu ja se on korvattu suoralla rampilla. Suora ramppi on mahdutettu alueelle siirtämällä Töölönlahdenkatua hieman länteen, perustamalla junakiskot suoraan alikulun betonikanteen ja jyrkentämällä ramppia.

Valtuutettu Atte Kalevan toivomusponsi Kansalaistori–Kaisaniemi alikulkuyhteyden turvallisuuden parantamiseksi

Kansalaistori–Kaisaniemi jalankulun ja pyöräilyn alikulun yleissuunnitelmassa on edistetty koettua turvallisuutta laadukkaalla valaistuksella, valvontakameroilla sekä viihtyisällä ja laadukkaalla rakenteella. Toivomusponnen mukaisesti jatkosuunnittelussa hiotaan toteutuksen yksityiskohtia, jotta alikulkuun ei jäisi esimerkiksi näkymättömiin jääviä katvealueita tai vastaavia sosiaalisen turvallisuuden riskikohtia. Urakan hankintamalliksi on päätetty STk (Suunnittele ja toteuta urakka) eli rakennussuunnitelma tehdään osana rakennusurakkaa ja ennen rakennustöiden aloitusta on tilaajan ja urakoitsijan yhteinen kehitysvaihe, jossa ratkaisuja hiotaan. Yksi kehitysvaiheen teemoista on tunnelin koettu turvallisuus.

Valtuutettu Silja Borgarsdòttir Sandelin toivomusponsi Kansalaistori–Kaisaniemi alikulkuyhteyden valaistuksesta

Kansalaistori–Kaisaniemi jalankulun ja pyöräilyn alikulkuyhteyden yleissuunnitelmassa on alikulkuun suunniteltu erikoisvalaistus, joka on huomioitu kokonaiskustannusarviossa. Valaistussuunnitelman tavoitteena on varmistaa riittävä valaistus turvallisuuden tunteen varmistamiseksi. Valaistusuunnittelussa painotetaan myös viihtyisyyttä ja kaupunkikuvallisia arvoja. Valaistuksen tarkka tyyppi ja tekniset ratkaisut saattavat vaihtua tarkemmassa suunnittelussa, mutta toivomusponnen mukaisesti laatutaso pidetään korkeana.

Valtuutettu Tomi Sevanderin toivomusponsi Kansalaistori-Kaisaniemi alikulkuyhteyden liikenneturvallisuudesta

Alikulku on osa Baanaverkkoa ja tulee toteutuessaan palvelemaan suuria pyöräilyvolyymeja. Toiminnallisten ratkaisujen suunnittelussa kiinnitetään siksi erityistä huomiota sujuvuuteen ja liikenneturvallisuuteen. Alikulun suuaukkojen kohdalla turvallisuus varmistetaan takaamalla riittävät näkemät sekä erottelemalla pyörätie selkeästi jalankulun tilasta. Samalla osoitetaan yksiselitteiset paikat risteäville kulkuvirroille, tarvittaessa ohjaavia kaiteita hyödyntäen. Suuaukkojen sijoittelua suhteessa viereisiin ajoratoihin ohjaa näkemäalueita koskevat liikennetekniset ohjeet. Vaaditut miniminäkemät täyttyvät alikulun molemmissa päissä, mikä mahdollistaa turvalliset risteämisjärjestelyt pyörä- ja autoliikenteen välillä. Ajoratojen risteämisiä edeltävät nousut myös alentavat pyöräilijöiden nopeuksia ja vähentävät kolaririskiä.

Lopuksi

Asioista on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot. Vastaus on lautakunnan lausuntojen mukainen ja siinä on otettu huomioon lautakunnan lausuntojen jälkeiset suunnitelmien muutokset ja tarkentumiset.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Stäng

Detta beslut publicerades 29.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi