Lisätyöilmoitukset ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2020, KPMG Oy Ab

HEL 2020-000258
Ärende 3. / 74 §

KPMG Oy Ab:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2020

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

Tarkastuslautakunta päättää antaa suostumuksensa KPMG Oy Ab:n erityistoimeksiantoihin 31-36/2020.

Stäng

Helsingin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 13.3.2019 valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin tilikausien 2019–2022 tilintarkastajaksi ja erityistoimeksiantojen suorittajaksi. Tarkastuslautakunta päätti 28.5.2019 tehdä KPMG Oy Ab:n kanssa sopimuksen tilintarkastuspalvelujen suorittamisesta. Kaupungin hallintosäännön 13. luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta valvoo tilintarkastussopimuksen noudattamista.

Sopimukseen sisältyy erityistoimeksiantoja koskeva puitejärjestely. Sopimuksen mukaan tilintarkastaja ei saa ilman tarkastuslautakunnan etukäteen antamaa suostumusta ottaa vastaan erityistoimeksiantoja kaupungin hallintokunnilta tai tytäryhteisöiltä lukuun ottamatta tiettyjen avustushankkeiden tarkastamista ja niistä annettavia lausuntoja. Erityistoimeksiannot eivät saa vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuutta.

Tilintarkastaja toteaa ilmoituksissaan, että erityistoimeksiannot 31-36/2020 eivät vaaranna tilintarkastajan riippumattomuutta.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 29.9.2020 jättää pöydälle KPMG Oy Ab:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 31-36, jotka liittyvät vuoden 2019 aikana laskutettuihin toimeksiantoihin.

Stäng

Tarkastuslautakunta 29.09.2020 § 69

Stäng

Detta beslut publicerades 09.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi