Yhtiökokoukset vuonna 2020, Oy Apotti Ab

HEL 2020-000315
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 122 §

Oy Apotti Ab:n hallituksen puheenjohtajan nimeäminen

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.12.2020 esittämään Marjo Berglundin valitsemista yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Oy Apotti Ab

Oy Apotti Ab perustettiin kesäkuussa 2015. Yhtiön tarkoituksena on vastata kuntien ja HUS:n käyttöön tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän toteutuksesta, käyttöönotosta sekä tuotannon aikaisesta toiminnasta. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä-, järjestelmäkehitys- ja tukipalveluita omistajilleen omakustannusperiaatteella. Yhtiö tukee omistajiaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan muutoksessa sekä tehokkaiden yhtenäisten toimintamallien kehittämisessä.

Helsingin kaupunki omistusosuus yhtiön osakkeista on tällä hetkellä 35,7 %. Yhtiön muut omistajat ovat Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (43,2 %), Vantaan kaupunki (12,2 %), Kirkkonummen kunta (2,3 %), Tuusulan kunta (2,3 %), Keravan kaupunki (2,1 %), Loviisan kaupunki (1,0 %), Kauniaisten kaupunki (0,5 %), Siuntion kunta (0,4 %) sekä Inkoon kunta (0,3 %).

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajien sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei vaaranna yhtiön asemaa omistajiensa sidosyksikkönä.

Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous

Oy Apotti Ab:n hallitus on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 18.12.2020 päättämään uuden hallituksen puheenjohtajan valinnasta.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Juha Jolkkonen on ilmoittanut eroavansa puheenjohtajan tehtävästä vuoden 2020 lopussa Helsingin kaupungin keväällä 2021 toteutettavaan Apotti-järjestelmän käyttöönottoon liittyvien esteellisyystilanteiden välttämiseksi. Uusi puheenjohtaja on tarpeen valita ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallituksen jäljellä olevalle toimikaudelle, joka päättyy keväällä 2021.

Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen perusteella Helsinki nimeää yhtiön hallituksen puheenjohtajan.

Ulkopuolisen palveluntuottajan avustuksella toteutetun hallituksen puheenjohtajahaun perusteella on tarkoituksenmukaista nimetä Oy Apotti Ab:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Helsingin yliopiston kvestori Marjo Berglund.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1-kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Stäng

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.10.2020 § 92

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Oy Apotti Ab:n tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksymään

 • Oy Apotti Ab:n hallituksen valtuuttamisen hakeutumaan Kuntarahoituksen kuntayritystodistusohjelmaan enintään kuudenkymmenen miljoonan (60 000 000) euron arvosta ja päättämään kuntayritystodistuslimiitin mukaisen rahoituksen nostamisesta yhtiön toiminnan edellyttämällä tavalla,
 • aikaisemmin haettujen yrityskiinnitysten (etuoikeus 27.9.2019) kuolettamisen yhteensä 162 700 000 euroa arvosta,
 • uusien yrityskiinnitysten hakemisen yhteensä 233 300 000 euron arvosta,
 • haettujen yrityskiinnitysten panttaamisen omistajien antamien takausten vastavakuudeksi näiden omistusosuuksien suhteessa yhtäläisin etuoikeuksin, sekä
 • muut mahdolliset asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.
Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

16.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 17.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi