Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Laatukilpailun järjestäminen, asuinkerrostalotontit 10668/1-4, Sörnäinen, Kalastama, Nihti

HEL 2020-000468
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 13. / 12 §

Arrendeprinciper och föravtal för en fastighetsaffär och godkännande av ett byggavtal (Sörnäs, Fiskehamnen, Knekten, tomterna 10668/1–4)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade följande:

A)

Fastställa arrendeprinciper för tomterna 10668/1 och 2 eller för tomter som bildas av dessa från och med en tidpunkt som bestäms senare fram till 31.12.2085 i enlighet med bilaga 1.

B)

Staden säljer

 • Tomten 10668/3 eller tomter som bildas av denna tomt till YIT Suomi Oy (FO-nummer 1565583-5), eller till bolag som YIT Suomi Oy bildat/bestämt, eller med tanke på bolag som bildas senare, för en köpesumma på minst 5 940 000 euro.
 • Tomten 10668/4 eller tomter som bildas av denna tomt till YIT Suomi Oy (FO-nummer 1565583-5), eller till bolag som YIT Suomi Oy bildat/bestämt, eller med tanke på bolag som bildas senare, för en köpesumma på minst 8 355 000 euro.
 • I affärerna ska man i fråga om bestämmandet av köpesumman och tilläggsköpesumman och i övrigt följa villkoren i föravtalet om fastighetsaffären i bilaga 2, stadens sedvanliga villkor för fastighetsaffärer och eventuella tilläggsvillkor bestämda av en behörig tjänsteinnehavare.

C)

Staden ingår det genomförandeavtal som finns i bilaga 3.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Kvalitetstävling

Stadsstyrelsen beslutade 9.12.2019 (§ 847) reservera flervåningshustomterna 10668/1–4 i detaljplanen och detaljplaneändringen nr 12576 för Knekten i Fiskehamnen att överlåtas för planering av bostadsprojekt med en kvalitetstävling till 31.12.2021 på villkor som stadsmiljönämnden senare beslutar. Stadsstyrelsen bemyndigade samtidigt stadsmiljönämnden att ordna en kvalitetstävling för tomterna ovan, besluta om villkoren för tävlingen och välja de aktörer för vilka tomterna reserveras och som ska få bebygga tomterna.

Staden ordnade under tiden 4.2–29.5.2020 en kvalitetstävling om flervåningshustomterna 1–4 i kvarteret 10688 som kallas Grensletrucken i Knekten i Fiskehamnen. Bostadsbyggandet av det nya detaljplaneområdet i Knekten i Fiskehamnen börjar från kvarteret 10668, så det är viktigt att kvarteret stadsbildsmässigt och arkitektoniskt byggs så framgångsrikt och högklassigt som möjligt. Syftet med kvalitetstävlingen var således att skapa en kvalitetsnivå för att högklassigt planera och genomföra Knektens detaljplaneområde. I tävlingen skulle dessutom beaktas att man inom Knektens detaljplaneområde prövar så kallad parkering på marknadsvillkor. I detaljplanen har det således inte fastställts någon bilplatsskyldighet för bostadsbyggandet.

Föremålet för kvalitetstävlingen var flervåningshustomterna (AK, A–1) 1, 2, 3 och 4 i kvarteret Grensletrucken 10668 i tävlingsområdet. Inom tävlingsområdet finns det sammanlagt 12 800 m² bostadsvåningsyta och sammanlagt 300 m² vy affärslokaler (kr-lokaler). På tomten 1 ska det genomföras fritt finansierade ägarbostäder på Hitas I-villkor, på tomten 2 statligt stödda hyresbostäder (långt räntestöd) samt på tomterna 3 och 4 oreglerade fritt finansierade ägar- och/eller hyresbostäder så att högst hälften av den bostadsbyggnadsrätt som ska genomföras på tomten får vara hyresbostäder. Dessutom ska det på tomterna 1 och 4 byggas 150 m² vy affärslokaler (kr-lokaler), som får byggas utöver den bostadsvåningsyta som anges i detaljplanen.

En illustration av Knekten och tävlingsområdets avgränsning finns som bilaga 4. Ett utdrag ur detaljplanen finns som bilaga 5.

Kvalitetstävlingen var öppen för alla. Deltagaren (anbudsgivaren) skulle lämna in ett tävlingsförslag om alla nämnda tomter inom tävlingsområdet. Deltagarna kunde således inte delta i tävlingen endast delvis till exempel i fråga om bara en tomt. Det var möjligt att lämna in tävlingsförslaget ensam eller i form av ett konsortium. Av anbudsgivaren krävdes dessutom tillgång till tillräcklig teknisk kompetens för att bygga objektet, erfarenhet samt ekonomiska förutsättningar och andra byggförutsättningar för att genomföra ett stadsbildsmässigt centralt beläget och byggnadstekniskt krävande kvarter.

Tävlingsförslag och avgörande av kvalitetstävlingen

Vid tävlingens slut 29.5.2020 kl. 12.00 hade sammanlagt 14 tävlingsförslag (planer) inkommit.

Bedömningsgruppen för kvalitetstävlingen bedömer tävlingsförslagen i enlighet med bedömningspromemorian i bilaga 6. Av bedömningspromemorian framgår bland annat den allmänna bedömningen av tävlingsförslagen, en detaljerad bedömning av varje tävlingsförslag och motiveringarna till valet av vinnare. På grund av det stora antalet förslag (14 st.) delade bedömningsgruppen in förslagen i två delar i den första fasen. De sju bästa förslagen med avseende på ekologi och livscykeln bedömdes.

Tävlingsförslaget ”Luoto” bedömdes som helhet bäst uppfylla de kvalitativa bedömningskriterierna som angetts i anbudsförfrågan. Det nämnda förslaget finns som bilaga till bedömningspromemorian. Förslaget hade lämnats in av ett konsortium bestående av YIT Suomi Oy och A-Kruunu Oy, utarbetat av arkitektbyrån Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. Förslaget uppfyllde de krav på familjebostäder och energieffektivitet som fastställts i tävlingsprogrammet (A2018, E-talet underskrider nivån 75 kWhE/ (m²år). Genom upplåtelsevillkoren för tomterna säkerställs att de nämnda förutsättningarna uppfylls.

Avgörande av tävlingen och val av reserveringstagare till tomterna

Stadsmiljönämnden beslutade 6.10.2020 (§ 580) om avgörandet av tävlingen genom att reservera tomterna 10668/1, 3 och 4 för YIT Suomi Oy, som lagt fram det bästa tävlingsförslaget ”Luoto”, och tomten 10668/2 för A-Kruunu Oy. Beslutet fattades på villkor att stadsfullmäktige godkänner det genomförandeavtal som gäller tomterna.

De som reserverat tomterna ska bygga på tomterna i enlighet med den vinnande ”Luoto”-planen enligt följande:

 • På tomten (AK) 10668/1 ska det genomföras fritt finansierade ägarbostäder på Hitas I-villkor på minst 2 800 m² våningsyta och affärslokaler (kr-lokaler) på 150 m² våningsyta, som får byggas utöver den bostadsvåningsyta som anges i detaljplanen.
 • På tomten (AK-1) 10668/3 ska det genomföras oreglerade fritt finansierade ägar- och/eller hyresbostäder så att högst 50 procent av den bostadsbyggrätt som ska genomföras på tomten får vara hyresbostäder, minst 3 400 m² våningsyta.
 • På tomten (AK) 10668/4 ska det genomföras oreglerade fritt finansierade ägar- och/eller hyresbostäder så att högst 50 procent av den bostadsbyggnadsrätt som genomförs på tomten får vara hyresbostäder, minst 4 600 m² våningsyta, och 150 m² våningsyta affärslokaler (kr-lokaler), som får byggas utöver den bostadsvåningsyta som anges i detaljplanen.
 • På tomten (AK) 10668/2 ska det genomföras hyresbostäder med statligt stöd (långt räntestöd) på 2 100 m² vy.

Stadsmiljönämnden beslutade 6.10.2020 (§ 580) om avgörandet av kvalitetstävlingen och föreslog stadsstyrelsen fastställande av arrendeprinciper samt ingående av ett föravtal för fastighetsköpet och godkännande av ett genomförandeavtal. Nämnden har vid sitt möte enhälligt godkänt ett motförslag enligt vilket nämnden konstaterar att det med avseende på målen för ett koldioxidneutralt Helsingfors lönar sig att ta in element även från andra förslag så att kvarterets ekologiska hållbarhet blir så högklassig som möjligt. Ett tillägg om detta har i tillämpliga delar lagts till punkt 6 i det upprättade genomförandeavtalet. ”De viktigaste villkoren och principerna som ska följas vid genomförandet.”

Utarrendering av tomter

Tomterna 10668/1 och 2 utarrenderas långvarigt till YIT Suomi Oy och A-Kruunu Oy eller till bolag som bildats/bestämts av dessa eller för bolag som bildas.

Arrendeprinciper

Arrendeprinciperna har bestämts med beaktande av pris enligt ett värderingsinstrument, priszonsmodellen, arrendeprinciper som tidigare fastställts för samma område eller motsvarande områden och tomternas läge.

Årsarrende och arrendetid

Årsarrendet för tomten (AK) 10668/1 bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 50 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta i fråga om bostäder av mellanformstyp och bostäder med stöd av finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Ara).

Årsarrendet för tomten (AK) 10668/2 bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 43 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta i fråga om bostäder av mellanformstyp och bostäder med stöd av finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Ara).

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna våningsytan beaktas inte då arrendet bestäms. Affärslokaler som eventuellt byggs på bostadstomterna beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet bestäms.

I fråga om lokaler för service och utrymmen för kommunaltekniska anordningar som eventuellt förläggs till bostadstomterna bestäms årsarrendet så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 20 euro per kvadratmeter våningsyta.

Det föreslås att 80 procent av arrendet för den fritt finansierade tomten 10668/1 och 70 procent för den statligt understödda tomten 10668/2 ska tas ut till utgången av 2026 på grund av begynnelseårsnedsättningen som beviljas då området inte är färdigt. Härefter tas en andel på 80 procent av årsarrendet (s.k. Ara-nedsättning) för tomten 10668/2 ut så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som beviljats för bostadsproduktionen. I övrigt gäller villkoren i genomförandeavtalet i bilagan 3 och av stadsmiljönämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor. I fråga om hitasobjekt gäller de av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen fastställda villkoren om reglering av pris och kvalitet på bostäder samt de villkor som gäller hitasförbindelser, såsom villkor gällande tillsynen över ägarbegränsningen.

Arrendetiden för tomterna är i Fiskehamnen i enlighet med vedertagen praxis cirka 65 år, det vill säga fram till 31.12.2085.

Försäljning av tomterna 10668/3 och 4

Tomterna 10668/3 och 4 säljs till YIT Suomi Oy och/eller till bolag som bildats/bestämts av bolaget eller för bolag som bildas till en köpesumma på totalt cirka 14,3 miljoner euro. I den första fasen ingås föravtal med bolagen om fastighetsköpet som gäller de tomter som säljs. Köparna betalar köpesumman för tomterna i sin helhet till staden i samband med affärerna, varvid ägande- och besittningsrätten för tomterna övergår till köparna.

Försäljningsprisen är marknadsmässiga med beaktande av en utomstående värderares bedömningsutlåtande om tomternas marknadsvärden, jämförbara köpesummor och marknadsförhållanden. Värderingsutlåtandet finns i bilagematerialet.

Föravtalet om fastighetsköpet finns som bilaga 2.

Genomförandeavtal

I genomförandeavtalet avtalas förutom om de centrala villkoren för försäljning och utarrendering av tomterna också om rättigheterna och skyldigheterna mellan staden, YIT och A-Kruunu samt om villkoren och principerna för genomförandet av området. Genomförandeavtalet undertecknas mellan staden, YIT och A-Kruunu.

Genomförandeavtalet finns som bilaga 3.

Befogenheter och verkställigheten av beslutet

I enlighet med 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan beslutar stadsfullmäktige om arrendeavtal som varar i mer än 30 år.

I enlighet med 7 kap. 1 § 6 punkten i förvaltningsstadgan ska stadsfullmäktige besluta om överlåtelse av fast egendom då priset överstiger 10 miljoner euro.

Stadsstyrelsen har för avsikt att, om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget, berättiga tomtchefen eller en av tomtchefen befullmäktigad att:

 • underteckna genomförandeavtalet och vid behov göra smärre ändringar i det
 • underteckna föravtalet för fastighetsköpet och de köpebrev som upprättas på basis av det samt vid behov göra smärre ändringar i föravtalet och köpebreven för fastighetsköpet.
Stäng

Kaupunginhallitus 14.12.2020 § 863

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A)

Kaupunginvaltuusto vahvistaa tonttien 10668/1 ja 2 tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet myöhemmin määritettävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2085 saakka liitteen 1 mukaisesti.

B)

Kaupunginvaltuusto päättää myydä:

 • Tontin 10668/3 tai siitä muodostettavat tontit YIT Suomi Oy:lle (Y-tunnus 1565583-5) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 5 940 000 euron kauppahinnasta.
 • Tontin 10668/4 tai siitä muodostettavat tontit YIT Suomi Oy:lle (Y-tunnus 1565583-5) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 8 355 000 euron kauppahinnasta.
 • Kaupoissa noudatetaan kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymisen ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

C)

Kaupunki tekee liitteenä 3 olevan toteutussopimuksen.

07.12.2020 Pöydälle

29.09.2020 Pöydälle

04.02.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.10.2020 § 580

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta päätti Nihdin laatukilpailun perusteella valita Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12576 mukaisen korttelin 10668

 • ohjeellisen kaavatontin (AK) 1 (pinta-ala 1 254 m², os. Sompasaarenlaituri) tai siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja toteuttajaksi parhaimman kilpailuehdotuksen ”Luoto” esittäneen YIT Suomi Oy:n (Y-tunnus 1565583-5) ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan toteutussopimuksen ja että YIT Suomi Oy sitoutuu noudattamaan mainitun tontin varausehtoina po. sopimuksessa sovittuja ehtoja.
 • ohjeellisen kaavatontin (AK) 2 (pinta-ala 1 051 m², os. Konttinosturinkuja) tai siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja toteuttajaksi parhaimman kilpailuehdotuksen ”Luoto” esittäneen A-Kruunu Oy:n (Y-tunnus 1736841-8) ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan toteutussopimuksen  ja että A-Kruunu Oy sitoutuu noudattamaan mainitun tontin varausehtoina po. sopimuksessa sovittuja ehtoja.
 • ohjeellisen kaavatontin (AK-1) 3 (pinta-ala 380 m², os. Konttisatamankatu) tai siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja toteuttajaksi parhaimman kilpailuehdotuksen ”Luoto” esittäneen YIT Suomi Oy:n (Y-tunnus 1565583-5) ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan toteutussopimuksen ja kaupunginhallitus liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ja että YIT Suomi Oy sitoutuu noudattamaan mainitun tontin varausehtoina po. sopimuksissa sovittuja ehtoja.
 • ohjeellisen kaavatontin (AK) 4 (pinta-ala 1 978 m², os. Sompasaarenlaituri) tai siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja toteuttajaksi parhaimman kilpailuehdotuksen ”Luoto” esittäneen YIT Suomi Oy:n (Y-tunnus 1565583-5) ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan toteutussopimuksen ja kaupunginhallitus liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ja että YIT Suomi Oy sitoutuu noudattamaan mainitun tontin varausehtoina po. sopimuksissa sovittuja ehtoja.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunki myy

 • tontin (AK-1) 10668/3 tai siitä muodostettavat tontit YIT Suomi Oy:lle (Y-tunnus 1565583-5) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 5 940 000 euron kauppahinnasta noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymisen ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.
 • tontin (AK) 10668/4 tai siitä muodostettavat tontit YIT Suomi Oy:lle (Y-tunnus 1565583-5) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 8 355 000 euron kauppahinnasta noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymisen ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus

 • vahvistaa  ehdotuksessa A mainittujen tonttien 10668/1 ja 2 tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet myöhemmin määritettävästä  ajankohdasta alkaen 31.12.2085 saakka liitteenä 3 olevien ehtojen mukaisesti.

D

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus

 • oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen tonttipäällikön tekemään ehdotuksessa A mainittuun toteutussopimukseen tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia.
 • oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan edellä mainitun toteutussopimuksen.
 • oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen tonttipäällikön tekemään ehdotuksessa B mainittuun kiinteistökaupan esisopimukseen ja sen perusteella tehtäviin kauppakirjoihin tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia.
 • oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan edellä mainitun esisopimuksen ja sen perusteella tehtävät kauppakirjat.

E

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että tontit 10668/1, 3 ja 4 esitetään luovutettavaksi YIT Suomi Oy:lle ja tontti 10668/2 esitetään luovutettavaksi A-Kruunu Oy:lle tai niiden perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun 29.5.2020 päättyneessä Kalasataman Nihdin tonttien 10668/1-4 laatukilpailussa, joten muut menettelyssä annetut kilpailuehdotukset mainittujen tonttien osalta eivät anna aihetta toimenpiteisiin.

Lopuksi kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että korttelin toteutussopimus tulee allekirjoittaa samanaikaisesti sitä koskevan kiinteistökaupan esisopimuksen kanssa. YIT Suomi Oy:n ja A-Kruunu Oy:n tulee osaltaan allekirjoittaa mainitut sopimukset viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt toteutussopimuksen.

Lisäksi lautakunta toteaa, että Hiilineutraali Helsinki -tavoitteiden osalta on kannatettavaa, että myös muista ehdotuksista voidaan ottaa elementtejä, joilla korttelin ekologisesta kestävyydestä saadaan mahdollisimman korkeatasoinen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Matti Kaijansinkko. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lautakunta toteaa, että Hiilineutraali Helsinki -tavoitteiden osalta on kannatettavaa, että myös muista ehdotuksista voidaan ottaa elementtejä, joilla korttelin ekologisesta kestävyydestä saadaan mahdollisimman korkeatasoinen.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen.

29.09.2020 Pöydälle

04.02.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36449

martti.tallila@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 04.02.2021

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi