Toivomusponsi, Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminnan turvaaminen Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelmassa

HEL 2020-000529
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 12. / 48 §

Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi Mannerheimin lastensuojeluliiton toiminnan turvaamiseksi Pakilanpuiston allianssihankkeen yhteydessä

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 15.1.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Hyväksyessään Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan valtuutettu Sami Muttilaisen ehdottaman toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään miten Mannerheimin lastensuojeluliiton toiminta pystyttäisiin turvaamaan alueella myös jatkossa."

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon viitaten, että Mannerheimin lastensuojeluliiton toiminnalle on mahdollista löytää alueelta tilat jatkossakin.

Mannerheimin lastensuojeluliiton Pakilan yhdistys toimii osoitteessa Lepolantie 19 samoissa vuokratiloissa kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelujen kanssa. Pakilanpuiston allianssi hankeen myötä nuorisopalvelut luopuu nykyisistä vuokratiloista ja nuorisotalotoiminta siirtyy Pakilan ala- ja yläasteen kanssa yhteisiin tiloihin vuoden 2022 aikana. Koulun tilojen asukas-, yhdistys- ja muu ulkopuolinen käyttö on mahdollista pääsääntöisesti arkisin kello 17 jälkeen sekä viikonloppuisin ja koulujen loma-aikoina. Mannerheimin lastensuojeluliiton Pakilan yhdistyksellä on lisäksi toimintaa Helsingin NMKY:n kerhotalossa Palosuontiellä. Helsingin NMKY rakennuttaa vapautuvalle yläasteen tontille vanhan kerhotalon korvaavan toimintakeskuksen Namika Areenan. Liikuntatilojen lisäksi toimintakeskukseen on suunniteltu monikäyttöisiä toimistotiloja, joissa on mahdollista järjestää myös kerhotoimintaa.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Stäng

Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 31

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 29.10.2020 § 124

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistys toimii nykyisin osoitteessa Lepolantie 19 samoissa vuokratiloissa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelujen kanssa. Pakilanpuiston allianssihankkeen myötä nuorisopalvelut luopuu vuokratiloista ja nuorisotalotoiminta siirtyy Pakilan ala- ja yläasteen kanssa yhteisiin tiloihin vuonna 2022. Koulurakennuksen tilat on mitoitettu näille toiminnoille, ja tilojen asukas-, yhdistys- ja muu ulkopuolinen käyttö on mahdollista pääsääntöisesti klo 17 jälkeen sekä viikonloppuisin ja koulujen loma-aikoina.

Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksellä on nykyisin toimintaa myös Helsingin NMKYn kerhotalossa Palosuontiellä. Helsingin NMKY rakennuttaa vapautuvalle yläasteen tontille osoitteeseen Pilkekuja 10 vanhan kerhotalon korvaavan uuden toimintakeskuksen, Pakila-areenan. Koulut käyttävät liikuntatiloja päiväaikaan. Liikuntatilojen lisäksi rakennukseen on suunniteltu monikäyttöisiä toimistotiloja, joissa on mahdollista järjestää myös kerhotoimintaa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Reetta Amper. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Reetta Amper, projektinjohtaja: 310 38283

reetta.amper@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 26.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi