Ajankohtaiskatsaus vuonna 2020, Helsingin kaupungin asunnot Oy

HEL 2020-000547
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 115 §

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö, hallituksen puheenjohtaja Jasmin Hamid ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja, sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle. Yhtiö vastaa Helsingin kaupungin omistajaohjauksen mukaisesti valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratalojen hallinnosta.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Helsingin kaupungin asunnot Oy omistaa noin 50 000 ARA-vuokra-asuntoa, joissa on yhteensä noin 92 000 asukasta.

Vuoden 2020 talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2020
seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:
1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m2) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt.Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:
1. Vuoden 2020 säästötavoite 5 % vuoden 2015 kiinteistöjen kokonaisenergian kulutuksesta lämmitystarve huomioon ottaen.
2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.
3. Jätteiden lajitteluaste nousee siten, että sekajätteen suhteellinen osuus (%) kokonaisjätemäärästä laskee.
4. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta (litraa/asukas/vrk).

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö antaa
yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Jasmin Hamid ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm.

Stäng

Detta beslut publicerades 17.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi