Valtuustoaloite, sortti-asemien aukioloaikojen pidennys

HEL 2020-000558
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 12. / 523 §

V 7.10.2020, Valtuutettu Fatim Diarran aloite Sortti-asemien aukioloaikojen laajentamisesta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Valtuutettu Fatim Diarra ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää mahdollisuudet Sortti-asemien aukioloaikojen laajentamiselle viikonloppuihin kierrättämisen helpottamiseksi.

Sortti-asemien toiminnasta vastaava Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) on hakenut muutosta asemien toimintaa säänteleviin ympäristölupiin, tarkoituksenaan laajentaa Kivikon ja Konalan asemien aukioloaikoja viikonloppuihin. Hakemukset on jätetty Etelä-Suomen aluehallintovirastolle viime vuoden puolella, ja niistä odotetaan lupapäätöksiä viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä.

Lausunnossaan kaupunginhallitukselle HSY on todennut, että mikäli ESAVI myöntää Sortti-asemille luvan aukioloaikojen laajentamiseen, tulee HSY käynnistämään Konalan Sortti-asemalla noin vuoden pituisen kokeilun viikonloppuaukioloajoista. Kokeilujakson perusteella tullaan arvioimaan viikonloppuaukiolojen laajentamista pysyvästi.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kaupunginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Stäng

Kaupunkiympäristön toimiala 27.2.2020

Sorttiasemat ovat osa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) toimintakenttää. Helsinki yhdessä Espoon, Vantaan ja Kauniaisen kaupunkien kanssa vastaa kuntayhtymän päätöksenteosta ja yhtymän toiminnasta. Viidestä sorttiasemasta kaksi on Helsingissä, Kivikon ja Konalan sorttiasemat. Sorttiasemat ovat keväällä kolmena lauantaina auki.

Kaupunkiympäristön toimiala kannattaa aloitteen ehdotusta laajentaa sorttiasemien aukioloaikaa viikonloppuun. Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on 23.10.2019 lausunnossaan puoltanut HSY:n ympäristölupaa Eteläsuomen aluehallintovirastolle. Lupahakemuksessa yhtenä osana on toiminnan laajentaminen viikonlopuille.

Sorttiasemien aukiolon laajentaminen viikonlopulle kasvattaa asukkaiden mahdollisuutta kierrättää paremmin ja saattaa materiaalit uusiokäytön piiriin. Usein esimerkiksi muutot ja remontit osuvat viikonlopuille, jolloin käytössä on vuokratut isommat kuljetusvälineet ja jätteiden kuljetus on helpompaa. Jos vastaanottoa ei ole, on houkutus laittaa muuten kiertokelpoinen jäte alemman kierrätystason jätteeksi, esim. sekajätteeseen tai jopa hylätä luvattomasti ympäristöön. Tämä aiheuttaa haasteita paitsi taloyhtiöissä myös luvattomien kaatopaikkojen siistimisessä, joka kuuluu kaupunkiympäristön toimialan piiriin.

Sorttiasemien aukiolon laajentaminen lisää myös puutarhajätteen asianmukaista käsittelyä. Vieraslajien on mahdollista levitä asuinalueella tehokkaammin ympäristöön, jos puutarhajäte viedään puutarhojen ulkopuolelle esim. läheiseen metsään. Tämä on yksi merkittävimmistä vieraslajien leviämisväylistä luontoon.

Lisätiedot

Heidi Huvila, ympäristöasiantuntija, puhelin: 310 38202

heidi.huvila@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 23.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37313

suvi.ramo@hel.fi