Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Sääntöohjaus, hallintosäännön muuttaminen, kasvatus- ja koulutus toimiala

HEL 2020-000635
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 154 §

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige ändrade förvaltningsstadgan räknat från 1.8.2020 enligt följande:

Punkterna 1 och 2 i 4 kap. 5 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ändras så att såväl servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning som servicehelheten grundläggande utbildning vardera delvis sköter morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever och förskoleundervisningen. Efter ändringen har punkterna följande lydelse:

Fostrans- och utbildningssektorn består av fyra servicehelheter:

1

Servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning, som sköter den finska småbarnspedagogiken, delvis förskoleundervisningen, delvis morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever och lekparksverksamheten.

2

Servicehelheten grundläggande utbildning, som sköter den finska grundläggande utbildningen och delvis den övriga verksamheten i enlighet med lagen om grundläggande utbildning.

Samtidigt ändras 15 kap. 4 § och 5 § i förvaltningsstadgan så att befogenheterna att anta elever till morgon- och eftermiddagsverksamheten överförs från direktören för småbarnspedagogiken till sektorchefen. I 4 § 1 mom. tilläggs en ny punkt 8, enligt vilken sektorchefen eller den som sektorchefen förordnar antar elever till morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever. I 5 § 1 mom. 1 punkten stryks motsvarande befogenheter. Efter ändringen har punkterna följande lydelse:

4 § Särskilda befogenheter för sektorchefen i fostrans- och utbildningssektorn

Sektorchefen i fostrans- och utbildningssektorn, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna eller sektorchefen har förordnat någon annan tjänsteinnehavare detta,

8

antar elever till morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever.

5 § Befogenheter för direktören för småbarnspedagogiken

Direktören för småbarnspedagogiken, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna eller direktören har förordnat någon annan tjänsteinnehavare detta,

1

antar barn till småbarnspedagogiken och elever till förskoleundervisningen

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever i Helsingfors

Staden ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet i enlighet med lagen om grundläggande utbildning för elever i första och andra årskursen, för elever som får särskilt stöd och för skolelever med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas med understöd från staden också av privata tjänsteproducenter, såsom organisationer och församlingar. Därutöver ordnar stadens lekparker öppen eftermiddagsverksamhet för skolelever och från hösten 2020 också eftermiddagsverksamhet i enlighet med lagen om grundläggande utbildning.

I fjol omfattade den eftermiddagsverksamhet som staden ordnar 1 020 elever och den som privata tjänsteproducenter ordnar med understöd 6 240 elever. Morgonverksamheten omfattade sammanlagt 2 500 elever. I den öppna eftermiddagsverksamheten i lekparkerna deltog 3 280 skolelever.

Eftermiddagsverksamheten i fostrans- och utbildningssektorns organisation

Enligt den gällande förvaltningsstadgan sköter servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever. I praktiken är dock uppgiften fördelad på tre servicehelheter:

 • Servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning sköter den eftermiddagsverksamhet som privata tjänsteproducenter ordnar med understöd, den som staden ordnar för skolelever med intellektuell funktionsnedsättning eller autism och den som lekparkerna ordnar.
 • Servicehelheten grundläggande utbildning sköter den morgon- och eftermiddagsverksamhet som staden ordnar, frånsett eftermiddagsverksamheten för skolelever med intellektuell funktionsnedsättning eller autism.
 • Svenska servicehelheten sköter den svenska morgon- och eftermiddagsverksamheten i enlighet med lagen om grundläggande utbildning.

Det är meningen att eftermiddagsverksamheten för skolelever med intellektuell funktionsnedsättning eller autism ska överföras från servicehelheten småbarnspedagogik till servicehelheten grundläggande utbildning räknat från 1.8.2020. I verksamheten deltar 350 elever.

Ändringar om servicehelheterna i förvaltningsstadgan

Den gällande förvaltningsstadgan motsvarar inte det sätt på vilket morgon- och eftermiddagsverksamheten redan nu i praktiken har ordnats i sektorn. Ledningen, övervakningen och anslagen för verksamheten bör vara i den servicehelhet som tillhandahåller tjänsten. Nu när eftermiddagsverksamheten för skolelever med intellektuell funktionsnedsättning eller autism överförs från en servicehelhet till en annan, är det ändamålsenligt att samtidigt ändra förvaltningsstadgan så att den motsvarar det faktiska läget. Ändringen gör verksamhetsplaneringen flexibel och möjliggör en smidig morgon- och eftermiddagsverksamhet i båda servicehelheterna.

Förvaltningsstadgan föreslås bli ändrad så att såväl servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning som servicehelheten grundläggande utbildning delvis sköter ordnandet av morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Servicehelheterna är i den gällande förvaltningsstadgan beskrivna så här:

1

Servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning, som sköter den finska småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever och lekparksverksamheten.

2

Servicehelheten grundläggande utbildning, som sköter den finska grundläggande utbildningen och övriga verksamheten i enlighet med lagen om grundläggande utbildning, frånsett förskoleundervisningen och morgon- och eftermiddagsverksamheten i enlighet med lagen om grundläggande utbildning.

Efter ändringen lyder punkterna så här:

1

Servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning, som sköter den finska småbarnspedagogiken, delvis förskoleundervisningen, delvis morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever och lekparksverksamheten.

2

Servicehelheten grundläggande utbildning, som sköter den finska grundläggande utbildningen och delvis den övriga verksamheten i enlighet med lagen om grundläggande utbildning.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever ingår i den övriga verksamheten i enlighet med lagen om grundläggande utbildning. Samtidigt blir det möjligt att vid behov ordna förskoleundervisningen i vardera servicehelheten.

Ändringar i tjänsteinnehavarnas befogenheter

Det fattas förvaltningsbeslut om antagningen av skolelever till morgon- och eftermiddagsverksamhet i enlighet med lagen om grundläggande utbildning. Befogenheterna att anta elever har i den gällande förvaltningsstadgan getts till direktören för småbarnspedagogiken, som har delegerat dem till en underställd tjänsteinnehavare. När en och samma tjänst ordnas i två servicehelheter är det ändamålsenligt att sektorchefen har befogenheterna i saken.

De punkter i förvaltningsstadgan som gäller tjänsteinnehavarnas befogenheter föreslås bli ändrade så att befogenheterna att anta elever till morgon- och eftermiddagsverksamheten överförs från direktören för småbarnspedagogiken till sektorchefen.

I den gällande förvaltningsstadgan har punkten om befogenheterna för direktören för småbarnspedagogiken följande lydelse:

Direktören för småbarnspedagogiken, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna eller direktören har förordnat någon annan tjänsteinnehavare detta,

1

antar barn till småbarnspedagogiken och elever till förskoleundervisningen och till morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever

Efter ändringen lyder punkten så här:

1

antar barn till småbarnspedagogiken och elever till förskoleundervisningen

I sektorchefens befogenheter tilläggs en ny punkt 8:

Sektorchefen i fostrans- och utbildningssektorn, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna eller sektorchefen har förordnat någon annan tjänsteinnehavare detta,

8

antar elever till morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever

En och samma tjänsteinnehavare bör också i fortsättningen anta elever till morgon- och eftermiddagsverksamheten så att ett enhetligt förfarande tryggas. Sektorchefen har för avsikt att efter fullmäktiges beslut delegera antagningen till morgon- och eftermiddagsverksamheten i de två servicehelheterna till samma tjänsteinnehavare som nu antar eleverna. Ändringen påverkar således inte verksamheten i praktiken.

Beredning och behörighet i fråga om ändringen av förvaltningsstadgan

Fostrans- och utbildningsnämnden har 5.5.2020 (§ 105) föreslagit stadsstyrelsen en ändring av förvaltningsstadgan. Förslaget för stadsfullmäktige motsvarar nämndens förslag.

Stadgearbetsgruppen har 23.3.2020 behandlat förslaget och konstaterat att den inte har några stadgetekniska påpekanden om förslaget. Ändringen gör det möjligt att delegera befogenheter till två servicehelheter och gör verksamheten i fostrans- och utbildningssektorn smidigare.

Enligt 14 § i kommunallagen fattas beslut om förvaltningsstadgan av fullmäktige.

Stäng

Kaupunginhallitus 25.05.2020 § 310

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto muuttaa hallintosääntöä 1.8.2020 lukien seuraavasti:

Hallintosäännön 4 luvun 5 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohtia muutetaan siten, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus sekä perusopetuksen palvelukokonaisuus huolehtivat kumpikin osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja esiopetuksesta. Muutoksen jälkeen kohdat kuuluvat seuraavasti:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala jakautuu neljään palvelukokonaisuuteen:

1

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, osaltaan esiopetuksesta, osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja leikkipuistotoiminnasta.

2

Perusopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii suomenkielisestä perusopetuksesta ja osaltaan muusta perusopetuslain mukaisesta toiminnasta.

Samalla hallintosäännön 15 luvun 4 ja 5 §:iä muutetaan siten, että toimivalta ottaa oppilaat aamu- ja iltapäivätoimintaan siirretään varhaiskasvatusjohtajalta toimialajohtajalle. 4 §:n 1 momenttiin lisätään uusi 8 kohta, jonka mukaan toimialajohtaja tai hänen määräämänsä ottaa oppilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. 5 §:n 1 momentin 1 kohdasta poistetaan vastaava toimivalta. Muutoksen jälkeen kohdat kuuluvat seuraavasti:

4 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan erityinen toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

8

ottaa oppilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan

5 § Varhaiskasvatusjohtajan toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei varhaiskasvatusjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, varhaiskasvatusjohtaja

1

ottaa lapset varhaiskasvatukseen ja oppilaat esiopetukseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 05.05.2020 § 105

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että hallintosääntöä muutetaan 1.8.2020 lukien seuraavasti:

Hallintosäännön 4 luvun 5 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohtia muutetaan siten, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus sekä perusopetuksen palvelukokonaisuus huolehtivat kumpikin osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja esiopetuksesta.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 4 luvun 5 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohta kuuluvat seuraavasti:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala jakautuu neljään palvelukokonaisuuteen:

1 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, osaltaan esiopetuksesta, osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja leikkipuistotoiminnasta.

2 Perusopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii suomenkielisestä perusopetuksesta ja osaltaan muusta perusopetuslain mukaisesta toiminnasta.

Hallintosäännön 15 luvun 4 §:n 1 momentin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan erityistä toimivaltaa muutetaan siten, että momenttiin lisätään kohta 8, jonka mukaan toimialajohtaja tai hänen määräämänsä ottaa oppilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. Vastaavasti toimivalta oppilaaksi ottamisesta poistetaan hallintosäännön 15 luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohdasta varhaiskasvatusjohtajan toimivallasta.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 15 luvun 4 §:n 1 momentin 8 kohta ja 15 luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohta kuuluvat seuraavasti:

4 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan erityinen toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei toimialajohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, toimialajohtaja

8 ottaa oppilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan

5 § Varhaiskasvatusjohtajan toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei varhaiskasvatusjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, varhaiskasvatusjohtaja

1 ottaa lapset varhaiskasvatukseen ja oppilaat esiopetukseen

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 18.06.2020

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi