Hankinta, kaidetyöt 2020 - 2021, Rakentamispalveluliikelaitos

HEL 2020-000948
Ärendet har nyare handläggningar
§ 51

Yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 7-11, Staran kaidetyöt 2020 (optio2021)

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Ratecon Oy:n 10.12.2020 antamat lisätyötarjoukset:

LT7: Aurausjohde 29400/770, yksikköhintaan 98,00 €/m, arvioitu tarve 40,3 m

LT8: Aurausjohteen kulmat, yksikköhintaan 75,00 €/kpl, arvioitu tarve 6 kpl

LT9: Pinnaelementit 1000/PL, yksikköhintaan 178,00 €/m, arvioitu tarve 40,3 m

LT10: Pinnaelementtien kulmat, yksikköhintaan 45,00 €/kpl, arvioitu tarve 12 kpl

LT11: Kaiteen runkorakenteen kulmat, yksikköhintaan 67 €/kpl, arvioitu tarve 6 kpl

Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 12 514,80 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä
asianosaiselle

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja - hankintoja. Kaidetöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on välttämätöntä käyttää erikoisammattiosaamiseen keskittynyttä aliurakointia. Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran kaidetöiden urakan ajalle 1.4.2020-31.3.2021. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2020 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Ratecon Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, yksikönjohtajan päätös 25.2.2020 / 7 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Staran urakoimasta Tullivuorentien työkohteesta, jossa rakennettavaksi tulee erikoiskaide. Alun perin kaideurakan hankintaa kilpailutettaessa tätä rakenneratkaisua ei ollut tiedossa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän erikoisrakenteisen kaiteen osalta. Työhön liittyvät muut työvaiheet ovat sopimuksen mukaisia. On tarkoituksenmukaista tilata työ sopimusurakoitsijalta joka suorittaa kohteessa muut sopimuksen mukaiset kaidetyöt. Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasoiltaan että toimitusehdoiltaan. Hankintapäätöksen mukaisen urakkasumman toteutuma-aste on tällä hetkellä 50 %. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän lisätyöpäätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet lisätään kaidetyöurakan puitesopimuksiin KP 4700002019 ja RA 4700002023 ja ne ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Detta beslut publicerades 18.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Mika Lindholm, ympäristöinsinööri, puhelin: 09 310 39243

mika.lindholm@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Lisätyötarjous

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.