Asunnontarkastus, asunnon terveyshaitta, Ohjaajantie 3 E, Asunto Oy Pitkäjussi

HEL 2020-000986
Ärendet har nyare handläggningar
§ 8

Ympäristöterveysyksikön päällikön määräys Asunto Oy Pitkäjussille asunnon terveyshaitan poistamiseksi

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti osoitteessa ********** sijaitsevan asunnon terveyshaittaa aiheuttavien olosuhteiden poistamiseksi määrätä terveydensuojelulain (763/1994) 27 §:n nojalla seuraavasti: Asunto Oy Pitkäjussin tulee estää portin asuntoon ********** aiheuttama toimenpiderajan ylittävä melu. Toimenpiteet tulee tehdä 31.3.2020 mennessä.

Tausta

Asukas ********** on 25.6.2018 pyytänyt Helsingin kaupungin ympäristöpalveluita tekemään asunnontarkastuksen melun aiheuttaman terveyshaittaepäilyn johdosta.

Ympäristöpalvelut teki asunnontarkastuksen 27.8.2019, jossa todettiin talojen välissä olevan portin sulkeutumisen aiheuttavan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (545/2015) 12 §:n mukaisen melun yöaikaisen (klo 22-07) teknisten laitteiden enimmäistason 45 dB:n ylittymisen asunnossa. Tarkastuksen perusteella ympäristöpalvelut arvioi olosuhteiden asunnossa olevan sellaiset, että niistä voi aiheutua terveydensuojelulain (763/1994) 1, 26 ja 27 §:n tarkoittamaa terveyshaittaa.

Ympäristöpalvelut kehotti Asunto Oy Pitkäjussia ryhtymään toimenpiteisiin melun aiheuttaman terveyshaitan poistamiseksi. Ympäristöpalvelut pyysi Asunto Oy Pitkäjussilta kirjallista selvitystä tehtävistä toimenpiteistä sekä niiden aikataulusta 1.10.2019 mennessä.

Asunto Oy Pitkäjussin isännöitsijä Hannu Poikonen ilmoitti sähköpostilla 3.10.2019, että porttiin asennetaan sähkölukko ja yritetään lisätä portin kiinnityksen eristystä seinään. Ympäristöpalveluiden tiedusteluihin toimenpiteiden aikataulusta isännöitsijä Poikolainen vastasi 25.11.2019, että sähkölukon asennus on vireillä. Asukkaalta saadun tiedon mukaan toimenpiteitä ei vielä 8.1.2020 ollut tehty.

Kuuleminen

Ympäristöpalvelut on kuullut 8.1.2020 kirjeellä asukasta sekä Asunto Oy Pitkäjussia todetusta terveyshaittaa aiheuttavasta olosuhteesta, vastuussa olevasta tahosta, toimenpiteistä ja niiden aikataulusta, mahdollisesta korjausmääräyksestä sekä muista asiaan liittyvistä seikoista.

Asukas on vastineessaan todennut, että äänet tulisi palauttaa tasolle ennen portin asennusta heinäkuussa 2017, haitasta on vastuussa Asunto Oy Pitkäjussi portin rakennuttajana, portti tulisi poistaa täysin turhana ja mahdollisimman pian. Korjaustoimenpiteiksi asukas esittää portin irrottamista E rakennuksen seinästä omalle perustukselleen, portin jäykistämistä, niin että jälkivärinä loppuu, kelloa yöaikaisen käytön lopettamiseksi sekä alumiinirakenteita, jotka ovat kevyempiä ja helpommin hallittavia. Asukas ilmoittaa tulevansa vaatimaan myöhemmin korvauksia.

Asunto-osakeyhtiö ei antanut vastinetta.

Päätöksen perustelut

Terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 17 §:n mukaan ennen terveydensuojelulain 27 ja 51 §:n mukaisen kiellon tai määräyksen antamista kunnan terveydensuojeluviranomaisen on varattava asunnon tai muun oleskeluun käytettävän tilan omistajalle ja haltijalle sekä sille, jonka menettely tai toimenpide on syynä todettuun epäkohtaan, tilaisuus tulla kuulluksi. Hallintolain 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 10 §:n mukaan Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto toimii, ellei toisin ole määrätty kunnan terveydensuojeluviranomaisena.

Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätöksellään 18.05.2018 hallintosäännön 16 luvun 2 momentin 2 kohdan mukaan toimivaltaansa ympäristöterveysyksikön päällikölle päättää terveydensuojelulain 27 §:n mukaisesta asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvän terveyshaitan vuoksi annettavasta määräyksestä.

Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Terveydensuojelulain 27 §:n mukaan, jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä. Jos haitta aiheutuu asuinhuoneiston tai muun oleskelutilan rakennuksen rakenteista, eristeistä tai rakennuksen omistajan vastuulla olevista perusjärjestelmistä, haitan poistamisesta vastaa rakennuksen omistaja, ellei muualla laissa toisin säädetä. Jos terveyshaitta aiheutuu kuitenkin asunnon tai muun oleskelutilan käytöstä, joka ei ole tavanomaista, terveyshaitan poistamisesta vastaa asunnon tai muun oleskelutilan haltija. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa sen, jonka vastuulla haitta on, ryhtymään viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin terveyshaitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Terveydensuojelulain 53 §:n mukaan, jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisen velvollisuutensa, valvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa asianomaisen määräajassa oikaisemaan sen, mitä on oikeudettomasti tehty tai lyöty laimin.

Asunnontarkastuksella 27.8.2019 todettiin olosuhteet, jotka voivat aiheuttaa terveydensuojelulain 1 §:n mukaista terveyshaittaa, koska talojen välissä olevan portin sulkeutuminen aiheutti yli 45 dB:n enimmäisäänitasoja asuntoon. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (545/2015) 12 §:n mukaan teknisten laitteiden aiheuttama melu asuinhuoneissa ei saa ylittää asetuksen liitteen 2 taulukoiden 1 ja 2 arvoja. Teknisten laitteiden yöaikaisen melun enimmäistaso LAFmax (klo 22-7) ei saa ylittää 33 dB. Jos melua esiintyy yöaikaan satunnaisesti tai harvoin, arvot saavat olla tätä suurempia kuitenkin siten, että yli 45 dB tasoja ei saa esiintyä lainkaan.

Sovelletut oikeus- ja muut ohjeet

Hallintolaki (434/2003) 34 ja 36 §

Terveydensuojelulaki (763/1994) 1, 26, 27 ja 53 §

Terveydensuojeluasetus (1280/1994) 15 ja 17 §

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015), ns. asumisterveysasetus, 12 §

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Valvira

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tarkastuskertomus asunnontarkastuksesta

Kuulemiskirje

Asukkaan vastine

Päätöksen tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi asianosaisille saantitodistuksella.

Detta beslut publicerades 31.01.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä

  • päätös johon vaaditaan oikaisua joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi
  • todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisesta
  • asiamiehen valtakirja
Oikaisuvaatimuksen käsittelystä perittävä maksu

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Stäng

Mer information fås av

Taiju Virtanen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32084

taiju.virtanen@hel.fi

Beslutsfattare

Pertti Forss
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Tarkastuskertomus
2. Kuulemiskirje
3. Asukkaan vastine

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.