Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Valtuustoaloite, fysioterapeutteja kouluihin liikunnan ja opiskelijaterveydenhuollon tueksi

HEL 2020-001111
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 17. / 207 §

Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om anställning av fysioterapeuter till skolor

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Arja Karhuvaara föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens svar på motionen om anställning av fysioterapeuter till skolor i Helsingfors att staden granskar möjligheten till åtgärder för att utreda behovet av fysioterapeuter och deras verksamhetsbeskrivning som en del av den multiprofessionella elevvård som skolhälsovården genomför i samarbete med förvaltningssektorerna.

Ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm understöddes inte, varvid det förföll.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Arja Karhuvaara och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden utreder möjligheten att anställa ambulerande fysioterapeuter till skolor som stöd för motion och idrott och studerandehälsovården.

Bristen på motion och rörlighet bland barn och unga ombesörjs i första hand enligt målen och åtgärderna i Helsingfors stads motions- och rörlighetsprogram. Barnens och de ungas hälsa och välbefinnande främjas genom att utveckla verksamhetsmiljöerna och -kulturen som uppmuntrar till aktivitet vid småbarnspedagogikens enheter, skolor och läroanstalter.

Stadsstyrelsen anser att anställning av fysioterapeuter till skolor inte är en ändamålsenlig metod för att tackla de utmaningar som barnens och de ungas brist på motion och rörlighet medför. Skol- och studerandehälsovården ingriper i bristen på motion och rörlighet redan i nuläget. Motionsrådgivning ingår i alla hälsogranskningar som utförs årligen. För att främja rörlighet och motion stöder och styr hälsovårdaren eleverna mot en motionsinriktad livsstil. Fysioterapi för barn och unga är en av social- och hälsovårdssektorn producerad tjänst som huvudsakligen söks upp på rekommendation av olika aktörer inom hälsovården.

I Helsingfors främjas barnens och de ungas motion och rörlighet holistiskt, dessutom ägnas uppmärksamhet åt faktorer som ökar välbefinnande i inlärningsmiljöerna. 80 procent av stadens enheter för småbarnspedagogik deltar i det riksomfattande programmet Småbarnspedagogiken i rörelse, som erbjuder verktyg med hjälp av vilka de anställda kan främja barnens fysiska aktivitet och välbefinnande. Alla skolor inom den grundläggande utbildningen har registrerat sig till det riksomfattande programmet Skolan i rörelse. På andra stadiet i det riksomfattande programmet Studier i rörelse deltar hela Stadin ammatti- ja aikuisopisto samt sex av stadens gymnasier. I motions- och rörlighetsprogrammets åtgärder ingår en ökning av andelen skolor som erbjuder motions- och rörelsebetonad hobbyverksamhet och utveckling av förmånlig eller avgiftsfri hobbyverksamhet med låg tröskel.

Fostrans- och utbildningsnämnden har gett utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrelsen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstadgan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadsstyrelsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Stäng

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 459

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.04.2020 § 85

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lasten ja nuorten fysioterapia on sosiaali- ja terveystoimialan tuottama palvelu, johon ohjaudutaan pääsääntöisesti terveydenhuollon eri toimijoiden suosituksesta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että lasten ja nuorten liikkumattomuuteen puututaan ensisijaisesti Helsingin kaupungin liikkumisohjelmassa (kaupunginhallitus 3.12.2018, 790 §) määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Lasten ja nuorten terveyttä sekä hyvinvointia tulee edistää lisäämällä arki- ja hyötyliikkumista, sekä vähentämällä istumista. Liikkumattomuuden ongelmaan vastaamiseksi tarvitaan uudenlaista motivointia, tietoisuuden lisäämistä, positiivista pakottamista ja kannusteita. Lasten, nuorten ja perheiden liikkumista tulee edistää eri toimijoiden yhteistyönä.

Liikkumisen edistäminen on yksi Helsingin kaupunkistrategian 2017 - 2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) painopisteistä. Helsingin kaupungin liikkumisohjelman tavoitealueina on saada pienet lapset omaksumaan liikunnalliset perustaidot ja -tottumukset sekä taata riittävä liikunnallisuus lasten ja nuorten arjessa. Liikkumisohjelmassa todetaan, että perheiden, vanhempien ja huoltajien merkitys on ratkaisevan tärkeää pienten lasten liikkumisen edistämisessä. Lapsilla ja nuorilla myös kavereiden liikunnallisella tuella on yhteys liikunnalliseen aktiivisuuteen. Keskeistä on aktivoida perheitä liikunnalliseen elämäntapaan, sekä lisätä liikkumista päiväkoti-, koulu- ja opiskelupäivien aikana.

Alle kouluikäisistä lapsista liikkuu suositusten mukaisesti 10 - 20 %, peruskoululaisista suositusten mukaisesti liikkuu kolmannes ja toisen asteen opiskelijoista noin viidennes. Hyvinvoinnin näkökulmasta keskeistä on liikkumisen lisääminen kaikissa ikäryhmissä. Liikkumista pyritään lisäämään kehittämällä toimintaympäristöjä sekä toimintakulttuuria varhaiskasvatuksen yksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Valtakunnallinen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma tarjoaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle välineitä lasten liikkumisen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Helsingin kaupungin varhaiskasvatusyksiköistä ohjelmassa on mukana yli 80 %. Tavoitteena on saada kaikki kaupungin varhaiskasvatusyksiköt ohjelman piiriin vuoden 2021 loppuun mennessä. Lisäksi liikkumisohjelman yhtenä toimenpiteenä on varmistaa, että kaikissa leikkipuistojen eri-ikäisten toiminnoissa on mukana liikkumisen elementti. Perheiden yhteistä liikkumista alle kouluikäisten lasten kanssa tuetaan muun muassa perhehulinoiden muodossa, joissa perheille tarjotaan tila sekä välineitä omatoimiseen ja maksuttomaan liikkumiseen. Tavoitteena on tarjota kahdeksan kohdetta vuoden 2020 aikana.

Perusopetuksen osalta kaikki kaupungin koulut ovat rekisteröityneet valtakunnalliseen Liikkuva koulu -ohjelmaan. Ohjelmassa keskeistä on oppilaiden osallistaminen, liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen. Kaupungin liikkumisohjelman toimenpiteitä ovat liikunnallista harrastustoimintaa tarjoavien koulujen osuuden lisääminen ja edullisen tai maksuttoman matalan kynnyksen harrastustoiminnan kehittäminen. Matalan kynnyksen harrastetoimintaa tarjotaan alakoululaisille EasySport-toimintana ja yläkoululaisille FunAction-harrasteliikuntana. Vuonna 2019 EasySport-toiminnan viikoittaisilla tunneilla, tapahtumilla ja leireillä kertyi 50 740 käyntikertaa ja FunAction-toiminnan viikoittaisilla tunneilla ja tapahtumissa 21 200 käyntikertaa.

Toisella asteella valtakunnallisessa Liikkuva opiskelu -ohjelmassa on mukana tällä hetkellä koko Stadin ammatti- ja aikuisopisto sekä kuusi Helsingin kaupungin lukiota. Liikkumisohjelman tavoitteena on laajentaa ohjelma kaikkiin Helsingin kaupungin lukioihin vuoteen 2021 mennessä. Kaupungin matalan kynnyksen liikuntatarjonnasta toisen asteen opiskelijat voivat osallistua joko 13–17-vuotiaille suunnattuun FunAction-liikuntaan tai 18–29-vuotiaille suunnattuun NYT-liikuntaan. Varsinaisen liikuntatarjonnan lisäksi NYT-liikunnan palveluna on liikuntaneuvonta, jossa tuetaan nuorta henkilökohtaisen ja ryhmäneuvonnan keinoin. Liikuntaneuvonnan tavoitteena on edistää nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia liikunnan ja ohjauksen keinoin, tarjota toiminta- ja työkykyä lisäävää liikuntaa, sekä edistää koulukuntoisuutta ja liikunnallisuutta elämäntapana.

Liikkumattomuuteen puututaan myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Terveysneuvonta, johon sisältyy liikuntaneuvonta, kuuluu kaikkiin vuosittain toteutettaviin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastuksiin. Liikkumisen edistäjänä terveydenhoitaja tunnistaa, tukee ja ohjaa liikunnallista elämäntapaa tukevien toimintojen pariin. Tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Yläkouluikäisille oppilaille on tarjolla myös henkilökohtaista tukea ja ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan koulujen personal trainer -toiminnan eli KouluPT-toiminnan muodossa. KouluPT-toimintaan ohjautuminen tapahtuu opettajan, oppilashuollon, kouluterveydenhuollon tai nuoren vanhempien toiveesta. Myös 5.- ja 8.-luokalla toteutettavien fyysistä toimintakykyä mittaavien Move!-mittausten antama informaatio voi toimia herätteenä lapsen tai nuoren ohjaamiseen kouluterveydenhuollon palvelujen piiriin.

Liikkumistaitojen edistäminen kuuluu myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmien sisältöihin. Fyysisen, sosiaalisen sekä psyykkisen toimintakyvyn tukeminen ja terveysosaamisen kehittäminen kuuluvat liikunnan ja terveystiedon sisältöihin perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Ammatillisessa koulutuksessa työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen on pakollinen tutkinnon osa. Näiden osa-alueiden opetuksesta vastaavat opettajat, jotka ovat asiantuntijoita liikuntataitojen edistämisessä.

Helsingissä edistetään kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten liikkumista sekä kiinnitetään huomiota oppimisympäristöjen hyvinvointia lisääviin tekijöihin muun muassa edellä esitetyin keinoin. Täten kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata fysioterapeuttien palkkaamista kouluihin tai valtuustoaloitteessa esitettyä kustannusselvityksen tekoa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Panu Hatanpää, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 27095

panu.hatanpaa@hel.fi

Jaana Kariniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 82745

jaana.kariniemi@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.09.2020

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi