Valtuustoaloite, matkakortit ja kaavakkeet sukupuolineutraaleiksi

HEL 2020-001114
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 200 §

Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om könsneutrala resekort och blanketter

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige återremitterade ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Behandling

Ledamoten Katju Aro understödd av ledamoten Eva Biaudet föreslog att ärendet skulle återremitteras för ny beredning utgående från att staden påbörjar beredningen för att stryka könsuppgiften från HRT:s resekort och utarbetar en riktlinje på stadsnivån om att könsalternativen "annat" och "jag vill inte precisera" läggs till bakgrundsuppgifterna för alla nätenkäter och andra frågeformulär.

5 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att staden påbörjar beredningen för att stryka könsuppgiften från HRT:s resekort och utarbetar en riktlinje på stadsnivån om att könsalternativen "annat" och "jag vill inte precisera" läggs till bakgrundsuppgifterna för alla nätenkäter och andra frågeformulär.

Ja-röster: 23
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Dani Niskanen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Sampo Terho, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Paavo Väyrynen

Nej-röster: 38
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Joel Harkimo, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Pauliina Saares, Suldaan Said Ahmed, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Blanka: 24
Jussi Chydenius, Eveliina Heinäluoma, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Seija Muurinen, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Behandlingen fortsätter

Nej: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att staden påbörjar beredningen för att stryka könsuppgiften från HRT:s resekort och utarbetar en riktlinje på stadsnivån om att könsalternativen "annat" och "jag vill inte precisera" läggs till bakgrundsuppgifterna för alla nätenkäter och andra frågeformulär.

Medlem Fullmäktigegrupp
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Koskinen, Kauko Ej fullmäktigegrupp
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ej fullmäktigegrupp
Terho, Sampo Ej fullmäktigegrupp
Turkkila, Matias Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Urho, Ulla-Marja Ej fullmäktigegrupp
Vapaavuori, Jan Ej fullmäktigegrupp
Väyrynen, Paavo Ej fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Ej fullmäktigegrupp
Aro, Katju Ej fullmäktigegrupp
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hamid, Jasmin Ej fullmäktigegrupp
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan Ej fullmäktigegrupp
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Laisaari, Johanna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Pelkonen, Jaana Ej fullmäktigegrupp
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Saares, Pauliina Ej fullmäktigegrupp
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Kaarin Ej fullmäktigegrupp
Tamminen, Lilja Ej fullmäktigegrupp
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hussein, Abdirahim Husu Ej fullmäktigegrupp
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka Ej fullmäktigegrupp
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Oskala, Hannu Vihreä valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Ej fullmäktigegrupp
Parpala, Matti Ej fullmäktigegrupp
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sevander, Tomi Ej fullmäktigegrupp
Silvo, Satu Ej fullmäktigegrupp
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Ej fullmäktigegrupp
Vesikansa, Sanna Ej fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 10 1 4 0
Ej fullmäktigegrupp 6 8 8 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 6 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 0 0 2 0
Liike Nyt Helsinki 0 1 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 6 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 5 3 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 8 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 9 7 0
Stäng

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad

Stäng

Ledamoten Kati Juva och 23 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden vidtar åtgärder för att se till att könet inte behöver registreras på resekort och dessutom att alla blanketter och enkäter som staden använder ger de svarande möjlighet att välja ett könsneutralt alternativ när det är juridiskt möjligt.

Jämställdhetskommittén och samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) ombads ge utlåtanden med anledning av motionen. Utlåtandena finns som bilagorna 2 och 3. Man har dessutom utrett ärendet tillsammans med rättstjänsten vid stadskansliet samt enheten stadsforskning och statistik.

Utgående från de mottagna utlåtandena och de utredningar som gjorts under beredningen har synpunkterna i motionen beaktats i såväl HRT:s biljettkontrollverksamhet som stadens statistikarbete och enkäter.

Hur personer kan identifieras på ett tillförlitligt, könsneutralt sätt är en fråga som staten ska avgöra i samband med utvecklandet av befolkningsdatasystemet. Rapporten från arbetsgruppen som utrett förnyandet av personbeteckningen och administrationen av identiteter har överlämnats till finansministeriet 8.4.2020 (länk i bilagematerialet).

Arbetsgruppen föreslår att det från och med år 2027 ska införas en ny form av personbeteckning där personens ålder, födelsetid, kön eller annan information om personen inte avslöjas. Den nya formen av personbeteckning skulle efter en övergångsperiod ersätta de befintliga personbeteckningar som för närvarande används.

I stadens utlåtande till finansministeriet om arbetsgruppens slutrapport (borgmästaren 2.6.2020, 67 §) anses den planerade reformen vara nyttig. Den kommer att genomföra den uppgiftsminimering som EU i dataskyddsförordningen förutsätter. I vissa tjänster inom staden behövs det fortfarande information om personens ålder eller kön, men efter den föreslagna ändringen skulle uppgifterna inte längre framgå av personbeteckningen.

Utlåtanden och utredningar

Jämställdhetskommittén

Jämställdhetskommittén stöder båda åtgärderna i motionen. Förekomsten av en juridisk anteckning som anger kön på resekort kan orsaka oro och osäkerhet i servicesituationer för de invånare vars kön inte motsvarar det kön som antecknats i personbeteckningen. Enligt kommittén skulle avlägsnandet av könsuppgifterna vara ett säkrare och mera bestående medel än den i och för sig viktiga utbildningen av biljettkontrollanter.

Jämställdhetskommittén konstaterar vidare att man i många av stadens webbenkäter och andra enkäter fortfarande endast kan märka ut två könsalternativ. Genom att öka könsalternativen får man information om erfarenheter och servicebehov hos invånare av olika kön. Alla former av mångfald bör också beaktas inom hälso- och sjukvården.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)

I sitt utlåtande konstaterar samkommunen HRT bland annat att man i kontrollsituationen förutom biljettens giltighetstid även försöker säkerställa att det personliga resekortet används av kortets rätta ägare. Biljettkontrollanterna möter dagligen flera situationer där en annan persons personliga resekort missbrukas.

Det personliga resekortet innehåller information om ägarens personbeteckning. Könsuppgifterna finns inte registrerade på resekort eller i bakgrundssystemet för resekorten. Vid kontroll av resekort gör man den första bedömningen av huruvida kortet är i ägarens besittning utifrån de ålders- och könsuppgifter som kontrollapparaten avläser från personbeteckningen. Det är viktigt att göra en snabb och så omfattande första bedömning som möjligt eftersom kontrollresurserna är begränsade. Om en bedömning av åldern och/eller könet antyder ett eventuellt missbruk, ombeds kunden att visa upp legitimation. Möjliga fall av missbruk är till exempel situationer där bekanta eller flera olika familjemedlemmar (förälder–barn, hustru–man osv.) använder samma personliga resekort i strid med reglerna. Att möta könsmångfald hör till det dagliga kontrollantarbetet och är en del av biljettkontrollantens yrkesskicklighet. Kontrollanter har utbildats bland annat av Seta.

HRT meddelar dessutom att man utreder möjligheten att föra in ett fotografi i anknytning till resekortet, vilket skulle hjälpa kontrollanterna att snabbt identifiera ägaren av resekortet.

Stadens enkäter och blanketter

Det finns för närvarande ingen möjlighet att i befolkningsregistret registrera sig som något annat än man eller kvinna. I praktiken är det därför än så länge nödvändigt att använda de traditionella klassificeringarna man och kvinna i all officiell befolkningsstatistik. I undersökningar har man däremot börjat ta större hänsyn till gruppen ”annat kön”.

Huvudprincipen i myndigheternas verksamhet är att endast den information som faktiskt behövs för verksamheten i fråga ska användas. Detta innebär i praktiken att till exempel könsuppgifter (eller andra personuppgifter) inte används eller läggs fram om de inte faktiskt behövs för den aktuella verksamheten. För alla personuppgifter som samlas in måste behovet vara motiverat och även användningen av uppgifterna motiverad.

Det officiella statistiksystemet baserar sig starkt på könsklassificeringen i befolkningsregisteruppgifterna. En ändring av detta skulle kräva en ändring av lagstiftningen om befolkningsregistret samt en ändring av praxisen för registrering av uppgifter i befolkningsregistret.

Om staden i sin egen statistikverksamhet erbjöd en möjlighet också till ett tredje könsalternativ, skulle det säkerligen också uppstå praktiska situationer där myndigheternas uppgifter skulle strida mot varandra – det vill säga att en person enligt en myndighet skulle vara antingen man eller kvinna och enligt en annan myndighet skulle vara av "annat kön".

I enkätbaserade datainsamlingar är det dock möjligt att vid behov avvika från klassificeringen man/kvinna. Detta har övervägts och även prövats i vissa enkäter (t.ex. Helsingfors trygghetsundersökning och Helsingforsbarometern 2019), så det finns också preliminära erfarenheter om denna praxis.

Lagstiftningsaspekter

Europeiska unionens dataskyddsförordning iakttas i princip i all verksamhet där man använder sig av personuppgifter.

Enligt artikel 5.1 c i Europeiska unionens dataskyddsförordning ska personuppgifter vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering). Enligt 5.1 d ska personuppgifterna vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål (korrekthet).

Könsuppgifter ska inte i strid med dataskyddsförordningen samlas in eller användas som personuppgifter i myndigheternas verksamhet. Insamlingen eller användningen av uppgifterna ska uppfylla uppgiftsminimeringskravet. Sedan dataskyddsförordningen trädde i kraft har stadens verksamhetsenheter förbättrat sin praxis i enlighet med detta.

Befogenheter

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrelsen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstadgan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadsstyrelsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Stäng

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 457

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Kati Juvan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.09.2020

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 09 310 36055

olli.lahtinen@hel.fi