Asemakaavan muutos, Oulunkylä, nro 12742, tontit 28167/1-2, Mäkitorpantie 18-20, tontit 28057/1-2, Siltavoudintie 9-11, Asunto Oy Mäkitorpantie 18-20

HEL 2020-001590
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 14. / 208 §

Detaljplaneändring för Brofogdevägen 9–11 och Kullatorpsvägen 18–20 i Åggelby (nr 12742)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomterna 1 och 2 i kvarteret 28057 och tomterna 1 och 2 i kvarteret 28167 i 28 stadsdelen (Åggelby, Dammen) enligt ritning nr 12742, daterad 16.11.2021, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller sammanlagt fyra flervåningshustomter som tillhör två bostadsaktiebolag på Brofogdevägen 9–11 och Kullatorpsvägen 18–20. Detaljplanelösningen möjliggör bygget av ett nytt flervåningshus i vartdera objektet. En affärsbyggnad i en våning på tomten vid Kullatorpsvägen 18–20 ska rivas. Resten av de befintliga byggnaderna bevaras.

Målet med detaljplanelösningen är att möjliggöra kompletteringsbyggande på tomterna i ett område med bra kollektivtrafikförbindelser.

Avsikten med detaljplanelösningen har i synnerhet varit att få de nya byggnaderna att passa in i stadsbilden och omgivningen i ett område där stadsstrukturen är jämnhög och huvudsakligen utgörs av flervåningshus med fyra våningar.

Den nya bostadsvåningsytan är sammanlagt 2 240 m². Dessutom omdisponeras nuvarande affärslokaler på 960 m² vy för boende. Det ska finnas sammanlagt 540 m² vy affärslokaler på tomterna. Vid Kullatorpsvägen är tomternas exploateringstal sammanlagt e=1,10 och för tomten med den nya byggnaden är det e=1,20. Vid Brofogdevägen är tomternas exploateringstal sammanlagt e=0,82 och för tomten med den nya byggnaden är det e=1,14. Antalet invånare ökar med ca 80.

När detaljplanelösningen genomförs ökar antalet bostäder nära Åggelby centrum, som är en knutpunkt för spårtrafiken.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Enligt Generalplan 2016 för Helsingfors är tomterna betecknade som bostadsdominerat område med beteckningen A3 (tomtexploateringstalet huvudsakligen e=0,4–1,2). Enligt Helsingfors underjordiska generalplan för 2021 är det fråga om ett ytbergsområde i ytterstaden där bergsytan ligger på 0–20 meters djup. Den nu utarbetade detaljplanelösningen stämmer överens med dessa generalplaner.

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål genom att öka antalet bostäder nära Åggelby centrum vid goda trafikförbindelser.

Områdets förutsättningar och nuläge

I området gäller detaljplan nr 3133 (godkänd 5.10.1953).
I detaljplanen har tomterna anvisats för bostäder och/eller affärslokaler. För tomterna anges byggnadsytor för byggnader med högst en respektive tre våningar. Enligt markanvändnings- och bygglagen motsvarar 1 våningen en ovanjordisk källare av det slag som den tidigare byggnadslagen möjliggjorde. Därmed får bostadshusen fyra våningar.

Tomterna är i privat ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats på basis av ansökningar och innehållet i lösningen har förhandlats fram med representanten för de sökande.

Kostnader för detaljplanelösningen

Detaljplanelösningen medför inga direkta kostnader för staden.

Detaljplaneändringen höjer områdenas värde. Staden får markanvändningsersättningar för de privatägda tomterna. Staden avtalar om markanvändningsersättningarna i markpolitiska förhandlingar med markägaren.

Markanvändningsavtalen godkändes på stadens vägnar genom tomtchefens beslut 8.2.2022 (§ 11) och 15.2.2022 (§ 12). Avtalen undertecknades 21.3.2022 och 30.6.2022.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

Den bifogade rapporten om växelverkan innehåller sammandrag av de ställningstaganden från myndigheter och åsikter från intressenter som kommit in under beredningen av detaljplanen och bemötandena till påpekandena i dessa.

Myndighetssamarbete

Under beredningen av detaljplanelösningen har man samarbetat med olika instanser inom stadsmiljösektorn och dessutom med följande myndigheter:

 • Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänsters vattenförsörjning (HRM)

Myndigheternas ställningstaganden om programmet för deltagande och bedömning och om beredningsmaterialet gällde ledningar och brandräddning.

Åsikter

Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning och om beredningsmaterialet gällde bl.a. byggnadernas höjd och massivitet, storleken på affärslokalen, trädbeståndet och parkeringsplatserna. I åsikterna konstaterades också att kompletteringsbyggande i sig är välkommet.

Det kom in 7 skriftliga åsikter.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt (MBL 65 §)

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 23.8–21.9.2021, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen.

Två anmärkningar gjordes mot detaljplaneförslaget. Påpekandena i anmärkningarna gällde bl.a. höjden på den nya byggnaden som planerats på tomten vid Brofogdevägen, beskrivningens skuggplaner samt byggnadernas fönster, som orsakar problem för fåglar.

Inga utlåtanden lämnades om detaljplaneförslaget. HRM och Helen Elnät Ab meddelade att de inte har någonting att yttra.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna mot förslaget till detaljplan i sammandrag och bemötandena till de påpekanden som framförts i dessa.

Det som har framförts i anmärkningarna har beaktats med hänsyn till detaljplanens mål och i den mån det är ändamålsenligt.

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga materialet gjordes ändringar efter att planen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskuterats med berörda parter.

Närmare motiveringar

Detaljplanens konsekvenser och de närmare motiveringarna till planen framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Stäng

Kaupunginhallitus 15.08.2022 § 543

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) korttelin 28057 tonttien 1 ja 2 sekä korttelin 28167 tonttien 1 ja 2 asemakaavan muutoksen 16.11.2021 päivätyn piirustuksen nro 12742 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.11.2021 § 634

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 16.11.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12742 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee  Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) korttelin 28057 tontteja 1 ja 2 sekä korttelin 28167 tontteja 1 ja 2.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa
 • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
  • As Oy Mäkitorpantie 18-20: 4 500 euroa
  • As Oy Siltavoudintie 19-21: 4 500 euroa
 
Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Sari Ollila. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Sari Ollila, arkkitehti, puhelin: 310 37373

sari.ollila@hel.fi

Heikki Salko, liikenneinsinööri, puhelin: 310 26548

heikki.salko@hel.fi

Milja Halmkrona, maisema-arkkitehti, puhelin: 31026323

milja.halmkrona@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 05.08.2021 § 30

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12742 pohjakartan kaupunginosassa
28 Oulunkylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12742
Kaupunginosa: 28 Oulunkylä
Kartoituksen työnumero: 9/2021
Pohjakartta valmistunut: 3.5.2021
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Antti Soljanto, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 310 22065

antti.soljanto@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 31.08.2022

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.