Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12760, Hermanninranta

HEL 2020-001742
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 121 §

V 15.3.2023, Hermanninrannan asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12760)

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 21. kaupunginosan (Hermanni) vesialueen asemakaavan ja 10. kaupunginosan (Sörnäinen) kortteleiden 10570 ja 10688, puisto-, satama-, erityis- ja katualueiden sekä 21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin 21676 osan tonttia 4 ja puisto-, urheilu-, rautatie-, vesi- ja katualueiden ja kaupunginosan rajan asemakaavan muutoksen 7.6.2022 päivätyn ja 13.12.2022 muutetun piirustuksen nro 12760 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (muodostuvat uudet korttelit 21679–21691). Kaava koostuu kahdesta karttalehdestä 1/2 ja 2/2.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Hermanninrantaa, joka sijaitsee Kalasataman pohjoisosassa. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen ja palveluiden rakentamisen noin 5 500 uudelle asukkaalle.

Kaavaratkaisun tavoitteena on rakentaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen, ekologisesti kestävä, mahdollisimman laajasti puurakenteinen ja vehreä asuinalue, joka sijaitsee hyvien julkisten liikenneyhteyksien äärellä.

Tavoitteena on suunnitella asuinympäristö, joka myöhemmin kaavoitettavan Kyläsaaren kanssa yhdistävät Kalasataman pohjoisosan Arabianrantaan.

Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, miten kantakaupungin ja ydinkeskustan sekä Kalasataman asemaa voidaan vahvistaa alue-, palvelu- ja yhdyskuntarakenteessa.

Alueelle on suunniteltu yhdeksän asuinkorttelia, kaksi pysäköintilaitosta, koulu ja kaksi päiväkotia. Pohjoisemman päiväkodin yhteyteen suunnitellaan lisäksi urheilukenttä ja leikkipuisto. Nykyinen Hermannin rantapuisto jää asukkaiden virkistyskäyttöön ja tarkoituksena on suunnittelun keinoin tukea ja vahvistaa puiston biodiversiteettiä. Rantapuiston ja tulevan kaupunkirakenteen rajapintaan on suunniteltu toiminnallinen rantapromenadi, Hermanninterassi.

Suunnittelualueen pinta-ala on 31,5 ha, josta maa-aluetta on 27,8 ha ja vesialuetta 3,6 ha. Uutta asuntokerrosalaa on 229 050 k-m², liiketilaa 10 400 k-m² ja yleisten rakennusten kerrosalaa (ml. Kalasataman yhteiskerhotila) 13 800 k-m².

Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on e=3,2. Asukasmäärän lisäys on noin 5 500 asukasta.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 7267), jonka mukaan paikalliset kokoojakadut liittävät alueen Hermannin rantatiehen, jossa kulkee myös Hermanninrantaa palveleva joukkoliikenne, kuten vuonna 2024 valmistuva Kalasataman raitiotie. Jalankululle ja pyöräliikenteelle tarjotaan suorat ja turvalliset yhteydet moniin suuntiin. Alueen eteläosassa Kyläsaarenkatu toteutetaan pyöräkatuna, joka on osa baanaverkkoa. Asukkaiden autopysäköinti keskitetään kahteen pysäköintilaitokseen, jotka sijaitsevat Hermannin rantatien varrella. Näin alueen sisäisen katuverkon autoliikenteen määrä pysyy vähäisenä. Kadunvarsipaikkoja on noin 35 % yleistä ohjetta vähemmän, sillä katuvihreää on priorisoitu kadunvarsipysäköinnin yli.

Kaavaratkaisun toteuttamisella Kalasataman kaupunkirakenne täydentyy pohjoiseen kohti Arabianrantaa. Alueen liikenneratkaisut kannustavat liikkumaan kestävillä kulkumuodoilla ja mahdollistavat autottoman elämäntavan. Uusi maankäyttö tuo käyttäjiä myös joukkoliikenteelle. Nykyistä luonnonympäristöä säilytetään ja kehitetään yhtä monimuotoisemmaksi.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavahierarkian mukaisesti koko kunnan yleiskaavan sijaan asemakaavoitusta ohjaa tarkempi osayleiskaava, Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan osayleiskaava vuodelta 2008. Siinä alue on merkitty asuntoalueeksi ja vähäiseltä osin kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi, julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi, palveluiden ja hallinnon alueeksi sekä venesatama-alueeksi, virkistysalueeksi, urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi ja vesialueeksi. Kaavaratkaisu on osayleiskaavan hengen mukainen. Tarkempien asemakaavoitukseen liittyvien selvitysten perusteella kerrostalovaltaista asuinaluetta on lisätty ja palveluiden ja hallinnon aluetta vastaavasti vähennetty. Myös alueelle osoitettujen palvelutoimintojen luonne on muuttunut enemmän yksityisten palveluiden eli rakennusten alakerroksiin sijoittuvien liiketilojen suuntaan. Muutoksia kerrostalovaltaisen asumisen suuntaan voidaan perustella mm. uuden Kalasatama-Pasilan raitiotien rakentamisella ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisen kalleudella, mikä perustelee alueen tehokkaampaa rakentamista.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että edistetään toimivan ja kauniin kaupungin, kunnianhimoisen ilmastovastuun ja luonnonsuojelun sekä Helsingin kaupunginosien omaleimaisuuden ja turvallisuuden vaalimista.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Hermanninranta sijaitsee Kalasataman pohjoisosassa noin 3,5 km Helsingin keskustasta (Päärautatieasemalta) koilliseen.

Suunnittelualueesta lähes kaikki on rakennettu täytöille. Täyttöä on tehty osin suunnittelemattomasti, ja osa maa-aineksesta on alun perin ollut pilaantunutta. Osa täytöstä on hyvin kantavalla kitkamaalla, ja osa huonosti kantavalla savi- ja liejupohjalla.

Alueella sijaitsee nykyisin veneiden talvisäilytysalue ja pienimuotoista teollista ja kaupallista toimintaa. Alueella sijaitsee myös Hermannin rantapuisto, joka on kaupungin mittakaavassa poikkeuksellisen vehreä ja luonnonmukainen ranta-alue. Aika ajoin lähes kokonaan veden alle jäävä matala ranta on luonteeltaan villi ja hoitamaton.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1985–2020, joissa alue on merkitty satama-alueeksi, puistoalueeksi, kalasataman ja elintarviketeollisuuden toimintaa palvelevien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, sataman toimintaa palvelevien varastorakennusten korttelialueeksi, vesialueeksi, yleisten rakennusten korttelialueeksi, kalasatama-alueeksi, erityisalueeksi, venesatama-alueeksi, rautatiealueeksi ja katualueeksi.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa (10/2022) seuraavasti:

Esirakentaminen 60–65 milj. euroa  
Pilaantuneiden maiden kunnostaminen 17 milj. euroa  
Kadut ja aukiot 30–35 milj. euroa  
Puistot 5 milj. euroa  
Tulviin varautuminen 5 milj. euroa  
Julkiset palvelurakennukset 50 milj. euroa  
Yhteensä n. 170–180 milj. euroa  

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Uuden kaavoitettavan rakennusoikeuden arvo on karkeasti arvioiden 200–240 milj. euroa. Rakennusoikeuden arvon määritys on tehty asumisen ja maankäytön toteuttamisohjelman eli AM-ohjelman mukaisen hallinta- ja rahoitusmuotojakauman perusteella.

Esittelijä toteaa täydentävästi, että tavoitteena on käynnistää kaava-alueen eteläosan esi- ja katurakentaminen kesällä 2024. Tämä mahdollistaa Hermanninrannan peruskoulun rakentamisen aloittamisen vuonna 2026 sekä ensimmäisten asuntohankkeiden aloitukset viimeistään vuonna 2026. Hermanninrannan rakentaminen on otettu huomioon Kalasataman 10-vuotisessa investointiohjelmassa seuraavasti: esirakentaminen 2024–2028, katurakentaminen 2024–2031 ja Hermannin rantapuisto 2026–2033.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 14.7.–23.8.2022.

Päättäessään nähtäville asettamisesta lautakunta pyysi loppuvaiheen suunnittelussa harkitsemaan kolmiomaisen puistoalueen laajuutta, muotoa ja tarkoituksenmukaisuutta katutilan toimivuuden, kiinnostavuuden ja rytmin näkökulmasta, samoin kuin hulevesien, rakennusoikeuden ja miellyttävien näkymien näkökulmasta.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus.

Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat vapaa-ajankalastukseen.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 • Helen Sähköverkko Oy
 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä (HSY)
 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 • Puutuoteteollisuus Ry
 • kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala/ liikuntapalvelut
 • sosiaali- ja terveystoimiala
 • kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat vesihuoltoon, asemakaava-alueen itärajalla sijaitsevaan kaksoisvoimakaapeliin, jätehuoltoon, hulevesiin, meluntorjuntaan, puurakentamiseen, urheilukentän ja venesäilytysalueen kokoon, koulutonttiin, sekä mahdollisten uusien vammaistyön asumisyksiköiden sijoittamiseseen alueelle.

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa:

 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 • Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 • kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala/ nuorisopalvelut
 • kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala/ kirjastopalvelut

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten ja muiden tahojen lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 13.12.2022 § 692

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 7.6.2022 päivätyn ja 13.12.2022 muutetun asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12760, osat 1/2 ja 2/2, (liitteet nro 3 ja 4) hyväksymistä. Asemakaava koskee 21. kaupunginosan (Hermanni) vesialuetta ja asemakaavan muutos koskee 10. kaupunginosan (Sörnäinen) kortteleita 10570 ja 10688, puisto-, satama-, erityis- ja katualueita ja 21. kaupunginosan (Hermanni) kortteli 21676 osaa tonttia 4, puisto-, urheilu-, rautatie-, vesi- ja katualueita ja kaupunginosan rajaa (muodostuvat uudet korttelit 21679–21691).

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Jatkosuunnittelussa selvitetään baanalle ratkaisu, joka on normaaliolosuhteissa veden pinnan yläpuolella ympäri vuoden ja joka on mahdollista pitää baanatasoisessa kunnossa myös talvisin.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Janni Backberg, tiimipäällikkö Matti Kaijansinkko, maisema-arkkitehti Paula Hurme, erityisasiantuntija Kati Immonen ja liikenneinsinööri Riikka Österlund. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Sameli Sivonen: Jatkosuunnittelussa selvitetään baanalle ratkaisu, joka on normaaliolosuhteissa veden pinnan yläpuolella ympäri vuoden ja joka on mahdollista pitää baanatasoisessa kunnossa myös talvisin.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sameli Sivosen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 1
Mika Raatikainen

Ei-äänet: 12
Silja Borgarsdottir Sandelin, Mia Haglund, Atte Kaleva, Olli-Pekka Koljonen, Sami Kuusela, Otto Meri, Tuomas Nevanlinna, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Risto Rautava, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Sameli Sivosen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 1 - 12.

29.11.2022 Pöydälle

14.06.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

07.06.2022 Pöydälle

07.04.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Janni Backberg, arkkitehti, puhelin: 310 26891

janni.backberg@hel.fi

Riikka Österlund, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37312

riikka.osterlund@hel.fi

Paula Hurme, maisema-arkkitehti, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puhelin: 310 26093

paula.hurme@hel.fi

Kati Immonen, erityisasiantuntija, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 09 310 37254

kati.immonen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 27.04.2022 § 31

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12760 pohjakartan kaupunginosissa 10 Sörnäinen, 21 Hermanni. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12760
Kaupunginosat: 10 Sörnäinen, 21 Hermanni
Kartoituksen työnumero: 51/2021
Pohjakartta valmistunut: 28.12.2021
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Nimistötoimikunta 05.05.2021 § 36

Nimistötoimikunta päätti esittää Hermanninrannan ja Kyläsaaren suunnittelualueiden nimistön teemaksi suomalaisen, 1950-luvun lopun ja 1960-luvun alun (noin vuosien 1955–1963) iskelmämusiikin ja yleensä musiikin aihepiiriä. Agraariyhteiskunnasta kaupungistuvaan ja modernisoituvaan Suomeen siirryttäessä iskelmämusiikilla on ollut merkittävä rooli kansallisen identiteetin rakentajana.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Albumikatu – Albumgatan

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (iskelmä).

Annikki Tähden katu – Annikki Tähtis gata

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (iskelmä); muistonimi, iskelmälaulaja Annikki Tähden (1929–2017) mukaan. Annikki Tähti sai Suomen ensimmäisen kultalevyn vuonna 1955 levytyksellään Muistatko Monrepos´n.

Brita Koivusen katu – Brita Koivunens gata

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (iskelmä); muistonimi, laulaja Brita Koivusen (1931–2014) mukaan.

Duurikatu – Durgatan

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (musiikki).

Erik Lindströmin katu – Erik Lindströms gata

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (iskelmä); muistonimi, jazzmuusikko, iskelmäsäveltäjä, äänilevytuottaja Erik Lindströmin (1922–2015) mukaan.

Harmoniapuisto – Harmoniparken

(puisto)

Perustelu: Ryhmänimi (musiikki).

Hermanninterassi – Hermanstadsterrassen

(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)

Perustelu: Liitynnäinen, Hermannin kaupunginosan mukaan.

Iskelmäkatu – Schlagergatan

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (iskelmä).

Iskelmäpuisto – Schlagerparken

(puisto)

Perustelu: Ryhmänimi (iskelmä); liitynnäinen, Iskelmäkadun mukaan.

Kertosäkeenpuisto – Refrängparken

(puisto)

Perustelu: Ryhmänimi (musiikki).

Kerttu Mustosen katu – Kerttu Mustonens gata

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (iskelmä); muistonimi, iskelmäsanoittaja, kirjailija Kerttu Mustosen (1891–1959) mukaan.

Kultalevynkatu – Guldskivsgatan

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (iskelmä).

Kuusiluodonkatu – Granholmsgatan

(katu)

Perustelu: Liitynnäinen, Kuusiluodon mukaan.

Kuusiluodonkuja – Granholmsgränden

(katu)

Perustelu: Liitynnäinen, Kuusiluodonkadun mukaan.

Kyläsaarenpolku – Byholmsstigen

(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)

Perustelu: Liitynnäinen, Kyläsaarenkadun mukaan.

Laila Kinnusen katu – Laila Kinnunens gata

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (iskelmä); muistonimi, iskelmälaulaja, jazzlaulaja Laila Kinnusen (1939–2000) mukaan.

Mollikatu – Mollgatan

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (musiikki).

Olavi Virran aukio – Olavi Virtas plats

(aukio)

Perustelu: Ryhmänimi (iskelmä); muistonimi, liitynnäinen, Olavi Virran kadun mukaan.

Olavi Virran katu – Olavi Virtas gata

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (iskelmä); muistonimi, laulaja Olavi Virran (1915–1972) mukaan.

Rytmipuisto – Rytmparken

(puisto)

Perustelu: Ryhmänimi (musiikki).

Stemmapuisto – Stämparken

(puisto)

Perustelu: Ryhmänimi (musiikki).

Tempokuja – Tempogränden

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (musiikki).

Toivelevynkatu – Önskeskivsgatan

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (iskelmä).

Toivo Kärjen katu – Toivo Kärkis gata

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (iskelmä); muistonimi, iskelmäsäveltäjä, orkesterinjohtaja Toivo Kärjen (1915–1992) mukaan.

Lisäksi nimistötoimikunta esittää seuraavia, voimassa olevia nimiä edelleen käytettäväksi uusien asemakaavojen alueella:

Hermannin rantapuisto – Hermanstads strandpark

(tullut voimaan 22.3.1996 asemakaavassa nro 10020)

Kyläsaarenkatu – Byholmsgatan

(tullut voimaan 22.9.1950 asemakaavassa nro 2952)

Kyläsaarenkuja – Byholmsgränden

(tullut voimaan 27.2.2009 asemakaavassa nro 11783)

Vanha talvitie – Gamla vintervägen

(tullut voimaan 14.4.1954 asemakaavassa nro 3521)

07.04.2021 Pöydälle

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 07.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi