Hankinta, palvelut Kaunisaari

HEL 2020-002090
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 84 §

Kaunissaaren palvelujen hankinta käyttöoikeussopimuksena

Kultur- och fritidsnämnden

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hankkia Kaunissaaren palvelujen tuottamisen käyttöoikeussopimuksena kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Nature Events Oy:ltä.

Käyttöoikeussopimuksen ennakoitu arvo on noin 450 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Hankinnan sopimuskausi on 1.5.2020–30.9.2023. Tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti oikeuttaa liikuntajohtajan allekirjoittamaan käyttöoikeussopimuksen sekä tekemään siihen vähäisiä muutoksia tarvittaessa.

Käyttöoikeussopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisen käyttöoikeussopimuksen allekirjoittamisella. Käyttöoikeussopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hyväksyessään sopimuksen lautakunta kehotti kaupunkia, yrittäjää ja saaren ystävyysseuraa dialogiin Kaunissaaren toiminnan kehittämisestä jatkossa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään päätökseen:
”Hyväksyessään sopimuksen lautakunta kehottaa kaupunkia, yrittäjää ja saaren ystävyysseuraa dialogiin Kaunissaaren toiminnan kehittämisestä jatkossa.”

Kannattaja: Pauliina Saares

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sami Muttilaisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 4
Mika Ebeling, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Laura Varjokari

Ei-äänet: 9
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Arja Karhuvaara, Sami Muttilainen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa, Niilo Toivonen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Lautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 4 - 9 (0 tyhjää, 0 poissa).

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Esityksen mukaan

Nej: ”Hyväksyessään vuokrasopimuksen lautakunta kehoittaa kaupunkia, yrittäjää ja saaren ystävyysseuraa dialogiin Kaunissaaren toiminnan kehitettämisestä jatkossa”

Medlem Fullmäktigegrupp
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Varjokari, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Saares, Pauliina Ej fullmäktigegrupp
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Toivonen, Niilo Ej fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 3 1 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Ej fullmäktigegrupp 0 2 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 0 1 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 2 0 0
Stäng

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hankkia Kaunissaaren palvelujen tuottamisen käyttöoikeussopimuksena kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Nature Events Oy:ltä.

Käyttöoikeussopimuksen ennakoitu arvo on noin 450 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Hankinnan sopimuskausi on 1.5.2020–30.9.2023. Tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää oikeuttaa liikuntajohtajan allekirjoittamaan käyttöoikeussopimuksen sekä tekemään siihen vähäisiä muutoksia tarvittaessa.

Käyttöoikeussopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisen käyttöoikeussopimuksen allekirjoittamisella. Käyttöoikeussopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Stäng

Helsingin kaupungin tavoitteena on kehittää Kaunissaaren ulkoilusaaren palvelutoimintaa siten, että alueen palveluita tuottaisi jatkossa valittava palveluntuottaja. Kaupungin tahtotilana ja tavoitteena on että 3-5 vuoden ajanjakson kuluessa palvelutuotanto siirrettään asteittain kokonaan yrittäjän vastuulle ja että ulkoilusaarta kehitetään yrittäjävetoisesti ja alue tulee kaupungin näkökulmasta ”toimeen omillaan”.

Osana Helsingin kaupungin merellistä strategiaa, tällä sopimuksella parannetaan saariston palvelujen kehittämistä ja merellisten tapahtumien edistämistä. Helsingin saaristosta tehdään entistäkin houkuttelevampi matkailu- ja virkistyskohde.

Hankintamenettely

Hankinta toteutettiin hankintalain (1397/2016) 25 § mukaisena kynnysarvon alittavana käyttöoikeussopimuksena (286417, HEL 2020–002090). Hankinta on toteutettu avoimena hankintamenettelynä Cloudia kilpailutusjärjestelmässä ja Hilma-ilmoituskanavassa julkaisemalla 6.3.2020 kynnysarvon alittava palveluhankintaa koskeva hankintailmoitus ”Kaunissaaren palvelujen hankinta käyttöoikeussopimuksena 286417 HEL 2020–002090”.

Käyttöoikeussopimuksessa on määritelty osapuolten vastuut ja velvollisuudet sekä muu välttämätön yhteistyön sisältö. Palveluntuottaja kantaa käyttöoikeussopimuksen perusteella täysimääräisesti liiketoimintariskin sopimuksen toteuttamisesta. Tilaaja ei suorita käyttöoikeuden saajalle korvausta palvelusta. Käyttöoikeuden saajan tulo muodostuu palvelujen tuottamista asiakasmaksuista. Käyttöoikeuden saaja maksaa tilaajalle korvauksena alueen käytöstä vuokraa tarjouksessa ilmoitetun mukaisesti.

Käyttöoikeussopimuksen ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytetty hankintayksikön arvioimaa sopimuksensaajan sopimuksen voimassaoloaikana tuottamaa liikevaihtoa ilman arvonlisäveroa.

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset ja niiden täyttymisen selvittämiseksi vaaditut liitteet. Tarjouspyyntö liitteineen on tämän päätöksen liitteenä 1–5.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 19.3.2020 klo 12.00 mennessä tarjouksia saapui yhteensä kaksi (2): Nature Events Oy ja Workster Oy.

24.3.2020 Workster Oy ilmoitti, että heidän tarjouksensa ei ole käytettävissä, joten ainoa hyväksytty tarjous saatiin Nature Events Oy:ltä.

Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä 6.

Soveltuvuusvaatimusten täyttyminen ja tarjouksen tarkistaminen

Tarjouspyynnössä asetettujen soveltuvuusehtojen täyttymisen ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastuksen yhteydessä todettiin, että Nature Events Oy:n tarjous täytti asetetut vähimmäisvaatimukset ja tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Tarjous liitteineen on esityksen liitteenä 7–10.

Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailussa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin parasta hinta-laatusuhdetta, jossa vertailuperusteena olivat tarjoajan maksama vuokra kaudelle (1.5.–30.9.) maksimipisteenä enintään 70 pistettä suurimman tarjouksen antaneelle tarjoukselle ja laatutekijät enintään 30 pistettä kokemuksesta kahvila-/ravintolapalvelujentuottamisesta vuosissa.

Ainoan tarjouksen ja kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella valituksi tulee Nature Events Oy.

Käyttöoikeussopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekirjoitettavalla tarjouspyynnön liitteenä olleen sopimusluonnoksen mukaisella sopimuksella.

Sopimuksessa noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (Jyse 2014 Palvelut).

Stäng

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.04.2020 § 73

Stäng

Detta beslut publicerades 13.05.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Mer information fås av

Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87809

ari.maunula@hel.fi

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87901

stefan.froberg@hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Bilagor

1. Tarjouspyyntö
2. Hankinnan kohteen kuvaus
3. Kaunissaaren visio ja toimenpidesuunnitelma
4. Kaunissaaren ravintolan ja saunojen vastuujakotaulukko
5. Käyttöoikeussopimus luonnos
6. Avauspöytäkirja
7. Tarjous
8. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
9. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
10. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.