Yhtiökokoukset vuonna 2020, Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

HEL 2020-002184
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 37 §

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2020

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti muuttaa 2.3.2020, § 16 tekemäänsä päätöstä ja kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n 29.4.2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen jäseneksi seuraavaksi toimikaudeksi valitaan aiemmin päätettyjen Suvi Aholan ja Martti Tallilan lisäksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n aluejohtaja Jasi Kuokkanen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy on kaupunginhallituksen 12.5.2014, § 568 päätöksellä perustettu palveluyhtiö, jonka tehtävänä on keskitetysti toteuttaa ja ylläpitää omakustannusperusteisesti Kruunuvuorenrantaan
asukkaiden käyttöön tarkoitettuja yhteistiloja, pysäköintilaitoksia ja yhteispihoja. Palvelukonseptien toteuttaminen rahoitetaan siten, että palveluja käyttävät osakasyhteisöt (asuntotonttien vuokralaiset tai omistajat) tulevat myös palveluyhtiön osakkaiksi.

Palveluyhtiön A-osakkeenomistajina ovat perustamissopimuksen tehneet rakennuttajat (rakennusliikkeet) ja Helsingin kaupunki. Osakasyhteisöt merkitsevät käyttämiensä palvelukonseptien mukaisesti äänivallattomia osakkeita sekä suorittavat investointimaksuja ja käyttömaksuja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n nykyisten omistajien hallussa olevat A-osakkeet tullaan luovuttamaan alueen osakastaloyhtiöille Kruunuvuorenrannan alueen rakentamisen loppuvaiheessa arviolta 30-luvulla.

Palveluyhtiö voi yhtiöjärjestyksen mukaan laajentaa toiminta-aluettaan sopimusalueelta 1 vaiheittain asemakaavoituksen ja rakentamisen etenemisen mukaan Kruunuvuorenrannan muille asemakaava-alueille eli sopimusalueille.

Hallitus

Yhtiön nykyisen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä niin kauan kun Helsingin kaupunki on osakkeenomistajana yhtiössä. Käytännössä yhtiön hallituksessa on ollut kolme kaupungin nimeämää hallituksen jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että
toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Nykyisin hallituksessa on A-osakkeenomistajien eli rakennuttajien ja Helsingin kaupungin edustajia yhteensä 7 henkilöä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 2.3.2020, § 16 kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan päätöksen liitteessä 1 mainitun Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n vuoden 2020 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallitusten jäseneksi valitaan kolme jäsentä seuraavaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen jälkeen hallituksen jäseneksi nimettävä Mikko Ahola on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 29.4.2020 alkaen, koska toimiminen yhtiön hallituksen jäsenenä ja aluerakentamisprojektin asukasvaikuttamisen mahdollisuuksien edistäminen ovat osittain ristiriidassa keskenään.

Yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita Helsingin kaupungin asunnot Oy:n aluejohtaja Jasi Kuokkanen hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Stäng

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 02.03.2020 § 14

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n tulevassa yhtiökokouksessa 2020 hyväksymään yhtiön yhtiöjärjestysmuutoksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 16.04.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi