Määrärahan myöntäminen projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden toteuttamista varten

HEL 2020-002351
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 287 §

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2020 talousarvion kohdasta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2020 talousarvion kohdasta 8 04 02, Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi, yhteensä 9,22 milj. euroa määrärahoja seuraavasti:

TA-kohta
      Euroa
 
 
8 04 02 02 Länsisatama
4 600 000
8 04 02 03 Kalasatama
1 120 000
8 04 02 04 Kruunuvuorenranta
900 000
8 04 02 05 Pasila
900 000
8 04 02 06 Kuninkaankolmio
1 100 000
8 04 02 09 Malmi
600 000

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa puistojen ja liikunta-alueiden suunnittelua ja rakentamista aluerakentamisen projektialueilla. Vuoden 2020 talousarviossa kohtaan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet on varattu yhteensä 9,22 miljoonaa euroa, joka on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön.

Puisto- ja liikunta-aluehankkeet ja niiden määrärahatarve kullakin projektialueella vuonna 2020 on esitetty seuraavassa:

8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 03 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet on vuodelle 2020 varattu 4,6 miljoonaa euroa.

Länsisataman puistojen suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2019 loppuun mennessä käytetty 16,4 miljoonaa euroa. Vuosina 2021-2029 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 25,9 miljoonaa euroa.

Käynnissä olevat puistohankkeet ovat Hyväntoivonpuiston pohjoisosan ja Jätkäsaaren liikuntapuiston 2. vaiheen rakentaminen. Lisäksi Saukonpaadenpuiston rakentamista jatketaan vuoden 2020 aikana.

Arvioitu määrärahatarve on talousarviossa varattu määräraha 4,6 miljoonaa euroa.

8 04 02 03 Kalasataman puistot

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 03 Kalasataman puistot on vuodelle 2020 varattu 1,12 miljoonaa euroa.

Kalasatamanpuistojen suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2019 loppuun mennessä käytetty 4,7 miljoonaa euroa. Vuosina 2021-2029 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 4,2 miljoonaa euroa.

Käynnissä olevat puistorakentamiskohteet ovat Loviseholminpuisto ja Kalasatamanpuisto. Arvioitu määrärahatarve on 1,12 miljoonaa euroa.

8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet on vuodelle 2020 varattu 0,9 miljoonaa euroa. Vuosina 2020-2028 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 19,0 miljoonaa euroa.

Kruunuvuoren alueella rakentamiskohteina ovat Saaristonfregatinpuisto, Kaitalahden koira-aitaus ja Henrik Borgströmin puisto. Hopealaakson liikuntapuiston suunnittelu käynnistetään. Muita puistosuunnittelukohteita ovat Stansvikin uimaranta ja Kartanopuisto.

Arvioitu määrärahatarve on talousarvioon varattu määräraha 0,9 miljoonaa euroa.

8 04 02 05 Pasilan puistot

Pasilan puistoihin on talousarvion alakohtaan 8 04 02 05 vuodelle 2020 varattu 0,9 miljoonaa euroa.

Pasilan puistojen rakentamiseen on vuoden 2019 loppuun mennessä käytetty 1,2 miljoonaa euroa. Vuosina 2021-2029 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 11,6 miljoonaa euroa.

Pasilan projektialueella jatketaan Höyrypuiston ja Halkopiipun suunnittelua ja käynnistetään Postipuiston sekä Susannanpuiston suunnittelu.

Arvioitu määrärahatarve on talousarviossa varattu 0,9 miljoonaa euroa.

8 04 02 06 Kuninkaankolmion puistot

Kuninkaankolmion puistojen suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2019 loppuun mennessä käytetty 2,0 miljoonaa euroa. Vuosina 2021-2029 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 13,3 miljoonaa euroa.

Kuninkaankolmion alueella jatketaan Helene Schjerfbeckin puiston, Vennynpuiston, Avajaispuiston ja Haapaperhosenpuiston rakentamista kiinteistöjen valmistumisen edellyttämässä aikataulussa.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2020 on talousarviossa varattu määräraha 1,1 miljoonaa euroa.

8 04 02 09 Malmin puistot

Talousarvion alakohta 8 04 02 09 Malmin puistot on uusi talousarvion alakohta, johon on vuodelle 2020 varattu 0,6 miljoonaa euroa. Vuosina 2021-2029 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 18,9 miljoonaa euroa.

Nallerinteen asemakaava-alueen puistosuunnittelu käynnistyy. Lisäksi suunnitellaan ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan erilaisia väliaikaisen puisto- ja liikuntakäytön mahdollistavia reittejä, toimintoja ja palveluja. Arvioitu määrärahan tarve vuonna 2020 on talousarviossa varattu määräraha 0,6 miljoonaa euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää Projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden toteuttamiseen yhteensä 9,22 miljoonan euron määräraha vuoden 2020 talousarviokohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi ao. kohdista.

Stäng

Detta beslut publicerades 19.05.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

pormestari
Jan Vapaavuori

Mer information fås av

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Bilagor

1. Kaupunkiympäristön toimialan esitys

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.