Vuokraus, väistötila, Eerikinkatu 36, Kojamo Oyj

HEL 2020-002424
Ärendet har nyare handläggningar
§ 14

Korjaus, tilat-palvelu asiakkuusyksikkö 1:n yksikön päällikön päätös 5.2.2021, § 6, vuokraus Kojamo Oyj:ltä, Eerikinkatu 36 EtuTöölön lukion perusparannuksen väistötilakäyttöön

Enhetschef

Päätös

Tilat-palvelu, asiakkuusyksikkö 1 yksikön päällikkö päätti korjata päätöstään 5.2.2021, § 6 niin, että vuokraus Kojamo Oyj:ltä, Eerikinkatu 36 Etu-Töölön lukion käytössä olevat toimitilat ovat lukion väistötilakäytössä ja Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ei siksi tehdä tiloista erillistä vuokrasopimusta. Vuokrauksen kustannukset huomioidaan Etu-Töölön lukion, Arkadiankatu 26 (hanke no: 2821P20044 – Perusparannus) peruskorjaushankkeen valmistuttua uuden tilavuokran laskennassa väistötilakuluina.

Marraskuussa 2020 tehty vuokrasopimus nro 211027308 perutaan ja nyt tehdyllä päätöksellä korjataan vuoden 2020 laskutus vastaamaan uutta päätöstä seuraavasti:

- marras- ja joulukuun 2020 maksetut laskut hyvitetään Kasko toimialalle
- vuoden 2021 laskutus korjataan samoin vastaamaan päätöstä, jo maksetut hyvitetään ja tuleva laskutus peruutetaan.

Päätöksen perustelut

Muilta osin toimitilavuokraus yksikön päällikön päätös 3.11.2020, § 113 ja asiakkuusyksikkö 1 päällikön päätös 5.2.2021 § 6 perustelut säilyvät entisellään.

Detta beslut publicerades 08.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Timo Vierelä, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 26165

timo.vierela@hel.fi

Beslutsfattare

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö