Määrärahan myöntäminen, Väyläviraston yhteishankkeet vuonna 2020, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2020-002623
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 286 §

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2020 talousarvion kohdasta 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristötoimialan käyttöön vuoden 2020 talousarvion kohdasta 8 03 03, Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunginhallituksen käytettäväksi, määrärahoja seuraavasti:

TA-alakohta Euroa

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa 1 000 000

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Vuoden 2020 talousarvion kohtaan 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunginhallituksen käytettäväksi, on osoitettu 1,0 miljoonaa euroa.

Yhteishankkeet vuonna 2020 ovat:

- Länsiväylällä jatketaan alustavan tiesuunnitelman laadintaa Koivusaaren kohdalla

- Hämeenlinnanväylällä välillä Kannelmäki-Kaivoksela jatketaan tiesuunnitelman laadintaa. Suunnitelmaan sisältyy Hämeenlinnanväylän parantaminen toteuttamalla lisäkaistoja ja meluntorjuntaa sekä Kuninkaantammen uusi eritasoliittymä

- Lahdenväylän tiesuunnitteluhanke välillä Kehä I - Kehä III on käynnissä. Suunnitteluhanke sisältää parannustoimenpiteitä Lahdenväylällä ja Kehä I:llä, uuden Ilmasillan eritasoliittymän sekä Kivikon uuden puistosillan. Lisäksi hanke sisältää osan Jakomäestä Kivikonlaitaan rakennettavaa baanayhteyttä sekä Tattariharjuntie ja siihen liittyviä katualueita Tattariharjun teollisuusalueella

- Kehä I Myllypuron eritasoliittymän rakennussuunnitelman laadinnan käynnistämiseen varaudutaan vuoden 2020 aikana

Määrärahalla varaudutaan myös muiden vuoden 2020 aikana käynnistyvien Väyläviraston yhteishankkeiden suunnittelu- tai selvitystehtäviin.

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää yhteishankkeisiin Väyläviraston kanssa yhteensä 1,0 miljoonaa euroa.

Stäng

Detta beslut publicerades 19.05.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

pormestari
Jan Vapaavuori

Mer information fås av

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Bilagor

1. Kaupunkiympäristön toimialan esitys

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.