Vuokraus, maa-alue, Tapanilan tekonurmikenttä, Mosan jalkapallokenttä Oy

HEL 2020-002823
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 12. / 292 §

Alueen vuokraaminen Mosan jalkapallokenttä Oy:lle

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Tapulikaupungissa sijaitsevan karttaliitteeseen merkityn 10 655 neliömetrin suuruisen alueen sekä alueella sijaitsevan puku- ja laitesuojan vuokraamisen Mosan jalkapallokenttä Oy:lle liitteenä olevan maanvuokrasopimuksen mukaisesti. Alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten liikuntajohtajan myöhemmin päättämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2035 asti.

Samalla kaupunginhallitus oikeutti liikuntajohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Vuokrattava alue ja Mosan jalkapallokenttä Oy:n hakemus

Mosan jalkapallokenttä Oy on hakenut 27.2.2020 päivätyllä hakemuksella Tapulikaupungissa sijaitsevan maa-alueen vuokrausta 15 vuoden ajaksi. Alueella sijaitsee tekonurmipintainen jalkapallokenttä.

Alue on tällä hetkellä vuokrattuna Mosan jalkapallokenttä Oy:lle lyhytaikaisella vuokrasopimuksella 30.9.2022 asti. Yhtiön tarkoituksena on hakea aluehallintovirastolta liikuntapaikkarakentamisen investointiavustusta tekonurmen uusimista varten. Avustuksen saamisen ehtona on vähintään 15 vuoden sopimus maa-alueen hallinnasta. Uusi pitkäaikainen vuokrasopimus korvaa nyt voimassa olevan sopimuksen.

Alueen asemakaava ja hallinta

Alueella on voimassa vuodelta 2007 oleva asemakaava, jossa alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU). Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut alueen kaupunkiympäristön toimialalta vuoden 2043 loppuun asti sisäisin vuokrausperustein.

Vuokran määrittely

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015 § 4 hyväksymiä maa-alueiden vuokrauksen yleisperiaatteita.

Kenttäalueen (6 990 m²) ja pysäköintialueen (735 m²) osalta vuokra on määritelty alueen pinta-alan mukaan pitäen maan pääoma-arvona virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa yhden euron neliömetrihintaa. Vuokrana peritään viisi prosenttia maan pääoma-arvosta. Maa-alueen osalta vuokran laskukaava on siten 7 725 m² x 1 €/m² x 19,68 x 5 % = 7 601,40 euroa.

Alueella sijaitsevien puku- ja laitesuojarakennusten (19 m²) osalta vuokra on seitsemän euroa/m²/kuukausi. Vuokrausperiaatteiden mukaan vuokrasta peritään 50 prosenttia niin kauan kuin rakennusta käytetään liikuntatoimintaan tai sitä välittömästi tukevaan toimintaan. Rakennusten osalta vuokran laskukaava on siten 19 m² x 7 €/m²/kk x 12 kk x 50 % = 798 euroa.

Perittävä vuosivuokra on arvonlisäverottomana 8 399,40 euroa. Muu vuokra-alue on ylläpitoaluetta, josta ei peritä vuokraa.

Vuoden 2021 alusta täysimääräinen vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin "lokakuu 1951 = 100" siten, että perusvuosivuokra on 386,30 euroa ja sitä vastaava perusindeksi on 100. Vuosivuokra tarkistetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100. Mikäli pisteluku on alempi, vuokraa ei kuitenkaan alenneta.

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Mosan jalkapallokenttä Oy:n maanvuokrasopimuksen valmistelun yhteydessä on arvioitu, sisältyykö vuokraukseen SEUT 107(1) artiklan mukaista valtiontukea.

Vuokrasopimus kaupungin ja Mosan jalkapallokenttä Oy:n välillä sisältää vuokratukea. Alueelle on rakennettu tekonurmipintainen jalkapallokenttä, jonka pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat, päiväkodit ja koulut. Maanvuokrasopimukseen sisältyvä vuokratuki ei ole SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Toimenpide ei näin ollen ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Toimivalta alueiden vuokrauksessa

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa-alueiden vuokrauksesta enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista päättää kaupunginhallitus.

Stäng

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.04.2020 § 72

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin 40. kaupunginosassa (Suutarila, Tapulikaupunki) sijaitsevan, oheiseen karttaliitteeseen merkityn, 10 655 m²:n suuruisen maa-alueen, joka on osa kiinteistöä 091-429-0006-0371 sekä alueella sijaitsevan avupuku- ja laitesuojan vuokraamista Mosan jalkapallokenttä Oy:lle liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. Alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten liikuntajohtajan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2035 saakka.

1.
Vuokra-aika alkaa liikuntajohtajan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien ja päättyy 31.12.2035 ilman erillistä irtisanomista.

2.
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskiarvon pistelukua 1968 on 8 399,40 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin, jossa "lokakuu 1951= 100" pistelukua 100 vastaavaa yhden (1) euron suuruista kerrosneliömetrihintaa

Tammikuun 1. päivästä 2021 lukien maa-alueen täysimääräinen vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 = 100 siten, että perusvuosivuokra on 386,30 euroa sekä sitä vastaava perusindeksi on 100 ja, että kunkin kalenterivuoden vuosivuokra tarkistetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100. Mikäli pisteluku on alempi, vuokraa ei kuitenkaan alenneta.

Liikuntajohtajan solmiessa uuden pitkäaikaisen vuokrasopimuksen, liikuntapaikkapäällikön 18.9.2019, § 37, solmima lyhytaikainen vuokrasopimuksen päättyy.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeuttaisi liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 19.05.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Mer information fås av

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Bilagor

2. Mosan jalkapallokenttä Oy:n hakemus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.