Hankinta, Vuotalon Vuosalin teleskooppikatsomon muutostyöt

HEL 2020-002953
Ärendet har nyare handläggningar
§ 7

Vuotalon teleskooppikatsomon muutostyö

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti hankkia Vuotalon teleskooppikatsomon muutostyöt Raita Katsomot Oy:ltä tarjouksen mukaisesti kokonaishintaan euroa 79 500 (alv 0%).

Lisäksi kulttuurijohtaja päätti, että hankinnasta aiheutuvat kustannukset maksetaan kulttuuripalveluille osoitetuista irtaimen omaisuuden määrärahoista.

Vuosaaressa toimiva kulttuurikeskus Vuotalo palvelee alueen ja Helsingin eri-ikäisiä asukkaita monipuolisella ja laadukkaalla esitystoiminnalla. Vuosittain Vuosalin noin 220 kulttuuritapahtumissa käy yli 25 000 kävijää. Korkeatasoisten tuotantojen edellytyksenä on ajantasainen ja toimiva teatteritekninen laitteisto sekä asiakkaita palveleva katsomo. Ammattitason teatteriteknisestä laitteistosta teleskooppikatsomoineen vastaa Vuotalossa valo- ja äänimestari. Tuotannosta riippuen sali muuttuu viikoittain nousevasta 326 paikkaisesta katsomosta 220 paikkaiseksi intiimiksi klubiksi. Salin esityksistä yli 90 % on ammattitaitelijoiden tuottamaa.

Hankinnan kohde

Vuotalon salin teleskooppikatsomoon haetaan muutostyötä. Vuosalissa on oleellista, että katsomo on moottoroitu ja sali on muotoiltavissa eri käyttötarkoituksiin. Tärkeänä pidetään moottoroidun katsomon hyvää teknistä käytettävyyttä, istuimien istuttavuutta sekä katsomon käyttäjäturvallisuutta asiakkaiden sekä henkilökunnan näkökulmasta. Istuinten uudelleensijoittelun kautta saadaan kaidejärjestelyt turvallisimmiksi. Samoin katsomon askelmien valaisu parantaa käyttäjäturvallisuutta.

Hankintaprosessi

Tekniikan hankinnoissa kulttuuripalvelut käyttää alan vakiintuneitten toimijoitten palveluita niin suunnittelun, urakoitsijapalveluitten kuin laitehankintojenkin osalta. Kulttuuripalvelut seuraa maahantuojien tarjonnan hintalaatusuhdetta ja pyytää soveltuvin osin hankinnoissa tarjouksen usealta toimittajalta. Tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle eri toimittajalle Raita Katsomot Oy:lle, Vepe Oy:lle ja Dynamic Stage Systems - DSS Oy:lle.

Määräaikaan mennessä kaikilta toimittajilta Raita Katsomot Oy:ltä, Vepe Oy:ltä sekä Dynamic Stage Systems - DSS Oy:ltä saatiin tarjoukset.

Tarjouspyynnössä tarjousten valintaperusteeksi on ilmoitettu kokonaistaloudellisesti edullisin hankintavaihtoehto. Vertailuperusteet on kuvattu tarjouspyynnössä. Tarjousten vertailu on esitetty liitteenä olevassa vertailutaulukossa (liite 1). Tarjouspyynnössä ilmoitetut vertailutekijät: Hinta 40 %. Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet 30 % sekä soveltuvuus 30 %.

Tarjouskilpailussa vertaillut yritykset sijoittuivat tarjousten perusteella seuraavasti: Raita Katsomot Oy 5 pistettä, Vepe Oy 1 pistettä ja Dynamic Stage Systems - DSS Oy 1 pistettä.

Tarjousten perusteella päädyttiin hankkimaan Vuotalon Vuosalin teleskooppikatsomon muutostyöt Raita katsomot Oy:ltä. Tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin.

Päätöksen perustelut

Vuotalon olemassa olevaan teleskooppikatsomoon haetaan muutostyötä. On oleellista, että istuimet saadaan palautettua jälleen ergonomiseksi, jotta esityksen seuraaminen helpottuu. Lisäksi on ensisijaisen tärkeää asiakasturvallisuuden kannalta saada katsomo muunnettua kaiteelliseksi ja askelmat valaistua.

Katsomotekniikkaan liittyvien toimittajien määrä on Suomessa rajallinen. Kysymyksessä on ns. vaativa kokonaisuus, jolloin toimittajia ei löydy montaa. Tekniikan hankinnoissa kulttuurikeskus Vuotalo käyttää alan vakiintuneitten toimijoitten palveluita niin suunnittelun, urakoitsijapalveluitten kuin laitehankintojenkin osalta. Kulttuurikeskus seuraa maahantuojien tarjonnan hintalaatusuhdetta ja pyytää soveltuvin osin hankinnoissa tarjouksen usealta toimittajalta.

Tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle eri toimittajalle Raita Katsomot Oy:lle, Vepe Oy:lle ja Dynamic Stage Systems - DSS Oy:lle. Tarjouksien perusteella päädyttiin hankkimaan Vuotalon teleskooppikatsomon muutostyöt Raita Katsomot Oy:ltä. Tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin. Lisäksi tarjoajan erittely vastasi vaadittaviin toimenpietisiin selkeästi eritellen sekä yksityiskohtaisimmin. Raita katsomo Oy oli tehnyt myös remonttiaikataulun; remontin kestoksi arvioidu 2 viikkoa.

Hankinta maksetaan investointien määrärahasta tililtä 29854021600104 ja projektirakenneosalta 2985402160.

Detta beslut publicerades 11.03.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Tuuli Tokkola, johtaja, puhelin: 09 310 71359

tuuli.tokkola@hel.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja