Tupakointikielto, Eliel Saarisen tie 9, Helsingin asumisoikeus Oy Eliel

HEL 2020-003535
Ärendet har nyare handläggningar
§ 44

Päätös Helsingin Asumisoikeus Oy/Elielin tupakointikieltohakemukseen

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Helsingin Asumisoikeus Oy/Elielin huoneistoparvekkeille ja huoneistoterasseille.

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti hylätä hakemuksen siltä osin, kuin se koskee huoneistojen sisätilojen tupakointikieltoa.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Eliel Saarisen tie 9, 00400 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 17.3.2020.

Hakemuksen tekijä

Helsingin Asumisoikeus Oy
Y-tunnus 0912770-2

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Helsingin Asumisoikeus Oy/Elielin tupakointikiellon hakemista huoneistojen parvekkeille, huoneistojen käytössä oleville ulkotiloille ja huoneistojen sisätiloille osoitteessa Eliel Saarisen tie 9, 00400 Helsinki.

Kuuleminen

Helsingin Asumisoikeus Oy on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Vastanneista osa vastusti tupakointikieltoa.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva) sekä hakijaa. Kuulemisesta on ilmoitettu viranomaisen verkkosivuilla 19.8.2020. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen ei tullut yhtään vastinetta.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Tupakointikielto saadaan määrätä asuinhuoneiston asuintilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 18.5.2018 (100 §) siirtänyt toimivaltansa kyseisten päätösten tekemisestä ympäristöterveysyksikön päällikölle 1.6.2018 alkaen.

Helsingin Asumisoikeus Oy/Eliel sijaitsee Haagan kaupunginosassa. Kohteeseen kuuluu kaksi viisikerroksista asuinkerrostaloa. Rakennukset ovat betonirakenteisia ja valmistuneet vuonna 2015.

Rakennuksissa on keskitetty koneellinen lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihto. Tuloilma huoneistoihin johdetaan katolta. Huoneistoparvekkeet ovat ulokeparvekkeita ja sijaitsevat pystylinjoissa päällekkäin. Kaikki parvekkeet ovat lasitettuja. Huoneistoihin kuuluvat terassit sijaitsevat yhteispihan puolella matalan luonnonkivimuurin päällä ja ovat osin lasittamattomia. Huoneistoterassien lasitetut osat sijaitsevat huoneistoparvekkeiden kanssa samassa linjassa sijoittuen niiden alapuolelle.

Helsingin Asumisoikeus Oy/Elielin huoneistoihin kuuluvat parvekkeet ja terassit sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua parvekkeilta ja terasseilta toisille parvekkeille ja terasseille. Parvekelasitukset eivät myöskään estä savun kulkeutumista parvekkeelta tai parvekkeelle eivätkä terassilta tai terassille, eikä voida olettaa, että parvekelasituksia pidettäisiin koko ajan kiinni.

Viranomainen edellyttää, että sisätiloja koskevan hakemuksen yhteydessä asuntoyhteisö selvittää tarvittavat toimenpiteet, joilla savun kulkeutuminen huoneistojen välillä voidaan ehkäistä. Selvityksessä on oltava tiedot siitä, minkälaiset korjaustoimet asiassa ovat tarpeen, sekä arvio niiden kustannuksista. Asuinhuoneistojen välistä savuhaittaa voidaan yleensä hallita yksinkertaisilla ilmastoinnin säädöillä ja/tai rakenteellisin korjaustoimenpitein. Selvityksestä ilmenevän tiedon pohjalta ja toteutettujen korjaustoimenpiteiden jälkeen voidaan vasta arvioida, ovatko olosuhteet kiinteistössä sellaiset, että savun kulkeutuminen on edelleen mahdollista.

Huoneistojen haltijoille on varattava mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään ennen sisätiloja koskevan kiellon määräämistä. Yhtiö ei ole toimittanut hakemuksen yhteydessä selvitystä siitä, onko huoneistojen haltijoille varattu tällainen mahdollisuus ja miten toimenpiteet ovat vaikuttaneet tupakansavun siirtymiseen huoneistoista toiseen.

Ympäristöpalvelut perustelee sisätilojen tupakointikiellon hylkäämistä sillä, ettei yhtiö ole antanut sellaista selvitystä, jossa todettaisiin rakenteiden olevan sellaiset, että tupakansavu siirtyy huoneistoista toiseen, eikä tällaista rakennetta ole mahdollisuus korjata. Yhtiön antamassa selvityksessä todetaan vain, että rakennusvaiheessa tehdyissä tiiveysmittauksissa ei ole havaittu poikkeamia.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, yhtiön hallituksen 13.2.2020 päätös, asukasluettelo, vastaukset yhtiön kuulemiseen, att-esite ja yhtiökuvia, tekninen selvitys, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 24.11.2017, 85 §) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 650,29 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla, koska vastaanottajia on yli 30.

Detta beslut publicerades 12.11.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Jaana Pennanen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 22560

jaana.pennanen@hel.fi

Beslutsfattare

Päivi Vepsäläinen
vs. yksikön päällikkö