Tupakointikielto, Kuninkaantammenkierto 4, Sienakuja 2, Helsingin Asumisoikeus Oy Fannynkallio

HEL 2020-003540
Ärendet har nyare handläggningar
§ 47

Päätös Helsingin Asumisoikeus Oy/Fannynkallion tupakointikieltohakemukseen

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Helsingin Asumisoikeus Oy/Fannynkallion kaikille huoneistoparvekkeille, huoneistoterasseille ja huoneistojen käytössä oleville muille ulkotiloille.

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti hylätä hakemuksen siltä osin, kuin se koskee huoneistojen sisätilojen tupakointikieltoa.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Kuninkaantammenkierto 4/Sienakuja 2, 00430 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 17.3.2020.

Hakemuksen tekijä

Helsingin Asumisoikeus Oy
Y-tunnus 0912770-2

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Helsingin Asumisoikeus Oy/Fannynkallion tupakointikiellon hakemista huoneistoparvekkeille, huoneistojen käytössä oleville ulkotiloille ja huoneistojen sisätiloille osoitteessa Kuninkaantammenkierto 4/Sienakuja 2, 00430 Helsinki. Hakemus koskee kaikkia huoneistoparvekkeita, joita ovat sisäänvedetyt parvekkeet, ulokeparvekkeet, terassiparvekkeet eli lasitetut maantasaparvekkeet ja ranskalaiset parvekkeet. Hakemus koskee myös kaikkia huoneistojen käytössä olevia ulkotiloja, joita ovat maantasokerroksen terassit (pergolat), huoneistopihat terasseineen ja rivitalohuoneistojen sisäänkäynnit. Hakemus ei koske yhteiskäytössä olevia ulkotiloja kuten saunan terassialuetta piharakennuksessa tai kerrostalon sisäänkäyntejä eikä autokatoksia.

Kuuleminen

Asukaskokous on päättänyt ennen asukkaiden kuulemista, että kohteessa lähdetään edistämään täyssavuttomuutta. Helsingin Asumisoikeus Oy on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Vastanneista viidennes vastusti tupakointikieltoa. Vastustajat perustelevat kantaansa muun muassa sillä, ettei tupakointi häiritse heitä.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva) sekä hakijaa. Kuulemisesta on ilmoitettu viranomaisen verkkosivuilla 10.9.2020. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30.

Ympäristöpalveluiden kuulemiseen tuli yhdeksän vastinetta. Kaksi vastanneista vastusti tupakointikieltoa. Vastustajien mukaan yhtiössä ei ole selvitetty pehmeämpiä keinoja tupakoinnista aiheutuvien haittojen poistamiseksi. Tupakointi talon vieressä kadulla aiheuttaa savuhaittaa ja roskaantumista, jos tupakointipaikkaa ei osoiteta taloyhtiön puolesta. Tupakointikiellon kannattajat perustelevat kantaansa muun muassa sillä, että ilmanvaihto ei heidän mukaansa toimi.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Tupakointikielto saadaan määrätä asuinhuoneiston asuintilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Tupakkalain 78 §:n mukaan asuntoyhteisö saa itse kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueilla ja yhteisillä parvekkeilla.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 18.5.2018 (100 §) siirtänyt toimivaltansa kyseisten päätösten tekemisestä ympäristöterveysyksikön päällikölle 1.6.2018 alkaen.

Helsingin Asumisoikeus Oy/Fannynkallio sijaitsee Kaarelan kaupunginosassa. Kohteeseen kuuluu neljästä kuuteen kerroksinen asuinkerrostalo ja kaksikerroksinen rivitalo. Rakennukset ovat betonielementtirakenteisia ja valmistuneet vuonna 2019. Kerrostalohuoneistoissa on keskitetty koneellinen lämmön talteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmanvaihto. Ilmavirtaa voidaan tehostaa huoneistokohtaisesti kytkimellä. Rivitalossa on huoneistokohtainen lämmön talteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmanvaihto.

Kerrostalon parvekkeet sijoittuvat eri puolille rakennusta. Kerrostalon parvekkeet ovat tyypiltään ulokeparvekkeita, sisäänvedettyjä parvekkeita ja ranskalaisia parvekkeita. Kaikki parvekkeet sijaitsevat pystylinjoissa päällekkäin ja pääosin vierekkäin. Kerrostalon ulokeparvekkeet ja huoneistoterassit sijaitsevat sisäpihan puolella pystylinjoissa päällekkäin ja vierekkäin.

Rivitalossa on huoneistopihat. Huoneistopihat sijaitsevat korttelin sisäpihan puolella. Kuhunkin rivitalohuoneistoon kuuluu lasittamaton maantasaterassi ja ranskalainen parveke, jotka liittyvät huoneistopihaan. Rivitalohuoneistojen sisäänkäynnit sijaitsevat vastakkaisella Sienakujan puolella. Rivitalohuoneistojen ylemmän kerroksen ulokeparveke toimii sisäänkäynnin katosrakenteena.

Helsingin Asumisoikeus Oy/Fannynkallion huoneistoihin kuuluvat parvekkeet ja terassit sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua huoneistoparvekkeilta ja huoneistoterasseilta toisille. Tupakansavun on mahdollista kulkeutua myös sisään huoneistoon, kun parvekkeen tai terassin ovea avataan tai ikkunan kautta tuuletetaan. Parveke- tai terassilasitukset eivät myöskään estä savun kulkeutumista, eikä voida olettaa, että lasituksia pidettäisiin koko ajan kiinni.

Rivitalohuoneistoihin kuuluvat huoneistopihat sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua toisille pihoille, huoneistoterasseille ja myös sisään huoneistoon, kun ovia avataan. Rivitalohuoneistojen sisäänkäynnit sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua toisille sisäänkäynneille, huoneistoparvekkeille ja myös sisään huoneistoon, kun ovia avataan.

Ympäristöpalvelut pitää perusteltuna tupakointikiellon määräämistä kaikille huoneistoparvekkeille, huoneistoterasseille, huoneistopihoille ja rivitalohuoneistojen sisäänkäynneille.

Asuinhuoneiston asuintilassa tapahtuvan tupakoinnin kieltäminen on poikkeuksellinen toimi. Kiellon määrääminen edellyttää selvityksiä siitä, että savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä.

Ympäristöpalvelut edellyttää, että sisätiloja koskevan hakemuksen yhteydessä asuntoyhteisö selvittää tarvittavat toimenpiteet, joilla savun kulkeutuminen huoneistojen välillä voidaan ehkäistä. Selvityksessä on oltava tiedot siitä, minkälaiset korjaustoimet asiassa ovat tarpeen, sekä arvio niiden kustannuksista. Asuinhuoneistojen välistä savuhaittaa voidaan yleensä hallita yksinkertaisilla ilmastoinnin säädöillä ja/tai rakenteellisin korjaustoimenpitein. Kiinteistössä oleva koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä mahdollistaa myös asuntojen välisen painesuhteiden säätämisen.

Yhtiön toimittamassa hakemuksessa ei ole annettu selvitystä siitä, että savun on mahdollista kulkeutua rakenteiden kautta asunnosta toiseen. Rakenteellisissa selvityksissä ei ole myöskään mainintaa siitä, etteikö rakenteita olisi mahdollista korjata tai muuttaa mahdollisten ilmavuotojen osalta ilman kohtuuttoman suuria kustannuksia. Yhtiön antamassa selvityksessä todetaan vain, että asuntojen väliset tiiveysmittaukset on tehty rakennusvaiheessa ja niissä ei ole havaittu poikkeamia.

Huoneistojen haltijoille on varattava mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään ennen sisätiloja koskevan kiellon määräämistä. Yhtiö ei ole toimittanut hakemuksen yhteydessä selvitystä siitä, onko huoneistojen haltijoille varattu tällainen mahdollisuus.

Ympäristöpalvelut perustelee sisätilojen tupakointikiellon hylkäämistä sillä, ettei yhtiö ole antanut selvitystä, jossa todettaisiin rakenteiden olevan sellaiset, että tupakansavu siirtyy huoneistoista toiseen. Yhtiö ei ole antanut selvitystä siitä, että savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä, eikä yhtiö ole hakemuksen yhteydessä toimittanut selvitystä siitä, onko asuintilojen haltijoille varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, hallituksen kokouksen 13.2.2020 päätös, asukasluettelo, vastineet yhtiön kuulemiseen, rakennustapaseloste, tekninen selvitys, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta, vastineet viranomaisen kuulemiseen.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 24.11.2017, 85 §) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 650,29 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla, koska vastaanottajia on yli 30.

Detta beslut publicerades 08.12.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Jaana Pennanen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 22560

jaana.pennanen@hel.fi

Beslutsfattare

Päivi Vepsäläinen
vs. yksikön päällikkö