Asemakaava ja asemakaavan muutos, nro 12756, Haaga, Haagan liikenneympyrä, Vihdintie ja sähköasema

HEL 2020-003717
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 13. / 201 §

Detaljplan och detaljplaneändring för Haga cirkulationsplats och Vichtisvägen (12756)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplan och detaljplaneändring för gatu- och närrekreationsområden i 29 stadsdelen (Haga, Lassas) och gatu- och närrekreationsområden i 46 stadsdelen (Sockenbacka, Martas), som gäller delar av tomterna 12 och 13 i kvarteret 29073 samt gatu-, park-, närrekreations-, skyddsgrön- och järnvägsområden och underjordiska utrymmen i gatu- och parkområden i 29 stadsdelen (Haga, Södra Haga) samt delar av tomterna 3 och 4 i kvarteret 46026, en del av tomten 10 i kvarteret 46032, en del av tomten 1 i kvarteret 46054, gatu-, park- och närrekreationsområden samt underjordiska utrymmen på en del av tomten 4 i kvarteret 46026 samt ett parkområde (genom planen bildas de nya kvarteren 29267–29270), enligt ritning nr 12756, daterad 8.11.2022 och ändrad 30.5.3023, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Behandling

Kanslichef Sami Sarvilinna konstaterades vara jävig att delta i behandlingen av ärendet på grund av
generalklausulsjäv (28.1 § 7 punkten i förvaltningslagen).

Förslag om återremiss

Ledamoten Atte Kaleva understödd av ledamoten Mika Raatikainen föreslog att stadsfullmäktige återremitterar ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning med följande motivering:

1. Staden utreder om det är möjligt att separera detaljplaneförslaget för Haga cirkulationsplats till en egen detaljplan, särskilt med tanke på behovet att snabbt bygga ett familjecentrum och en central för hälsa- och välbefinnande i Haga.
2. Staden utarbetar tillsammans med HRT en uppskattning av passagerarantalet för den spårväg som planerats på Vihtisvägen i ett läge då stadsbanan i Espo och Spårjokern används och gör en nytto-/kostnadsanalys utifrån uppskattningen.
3. Staden överväger på nytt om den spårvagnshållplats som planerats cirka 300 meter från Gjuteriets stationsplatform behövs med tanke på att det godkända eftersträvade hållplatsavståndet för snabbspårvägar är 800 meter.

1 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ledamoten Atte Kalevas förslag om återremiss

Ja-röster: 69
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 15
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Marko Kettunen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg

Frånvarande: 1
Petra Malin

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Förslag om förkastande

Ledamoten Laura Korpinen understödd av ledamoten Pia Kopra föreslog att stadsfullmäktige förkastar ärendet med följande motivering:

Även om Djurbergsparkens skog ligger utanför detaljplaneområdet beseglar detaljplanen de facto byggandet i Djurbergsparkens skog, eftersom detaljplanen innehåller ett beslut om en ny spårvägslinje förbi Djurbergsparkens skog.

Hemställningsklämmar

Under diskussionen framställdes två förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Thomas Wallgren understödd av ledamoten Erkki Tuomioja föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder hur denna detaljplanelösning kan göra det möjligt att i samband med den fortsätta planeringen av närområdet lätta på framför allt det byggande som planeras på Djurberget.

Ledamoten Otto Meri understödd av ledamoten Nina Suomalainen föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att omvandla tomma verksamhetslokaler i Smedjebacka industriområde till bostäder.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Thomas Wallgrens och ledamoten Otto Meris hemställningsklämmar inte hänför sig till det ärende som behandlades, och de togs därför inte upp till omröstning.

2 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, förkastande NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Ledamoten Laura Korpinens förslag om förkastande

Ja-röster: 75
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 9
Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Wille Rydman

Blanka: 1
Marko Kettunen

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Behandlingen fortsätter

Nej: Stadsfullmäktige återremitterar detaljplaneförslaget för ny beredning enligt följande anvisningar: 1. Staden utreder om det är möjligt att separera detaljplaneförslaget för Haga cirkulationsplats till en egen detaljplan, särskilt med tanke på behovet att snabbt bygga ett familjecentrum och en central för hälsa- och välbefinnande i Haga. 2. Staden utarbetar tillsammans med HRT en uppskattning av passagerarantalet för den spårväg som planerats på Vihtisvägen i ett läge då stadsbanan i Espo och Spårjokern används och gör en nytto-/kostnadsanalys utifrån uppskattningen. 3. Staden överväger på nytt om den spårvagnshållplats som planerats cirka 300 meter från Gjuteriets stationsplatform behövs med tanke på att det godkända eftersträvade hållplatsavståndet för snabbspårvägar är 800 meter.

Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Ej fullmäktigegrupp
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Valtonen, Elina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 19 3 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 18 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 12 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 10 0 0 1
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 4 1 0 0
Liike Nyt Helsinki 3 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Ej fullmäktigegrupp 1 1 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 0 1 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 9 0 0

Äänestys 2

Ja: Stadsstyrelsen

Nej: Jag föreslår att beslutsförslaget förkastas. Även om Djurbergsparkens skog ligger utanför detaljplaneområdet beseglar detaljplanen de facto byggandet i Djurbergsparkens skog, eftersom detaljplanen innehåller ett beslut om en ny spårvägslinje förbi Djurbergsparkens skog.

Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Ej fullmäktigegrupp
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Valtonen, Elina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 22 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 18 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 12 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 11 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 3 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Ej fullmäktigegrupp 1 0 1 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 9 0 0
Stäng

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplanelösningen gäller gatuområden i Haga och Sockenbacka vid Vichtisvägen, Hoplaksvägen, Sockenbackavägen, Haga cirkulationsplats, Eliel Saarinens väg, Bensinmacksgränden, norra delen av Gamla chaussén och Krämarvägen, skyddsgrön-, park- och rekreationsområden intill dessa, ett järnvägsområde samt ett område som saknar detaljplan.

Utifrån den respons som kommit in under framläggningstiden har planens förbindelse för flygekorrar förstärkts jämfört med den tidigare planen för Västra Hagaplatsens område.

Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga nya gatu- och infrastrukturarrangemang för snabbspårvägen och stadsboulevarden i västra Helsingfors (tidigare snabbspårvägen och stadsboulevarden på Vichtisvägen) från norra delen av Hoplaksvägen till Krämarvägen, ett familjecentrum och en central för hälsa och välbefinnande i Haga och tre kvarter för verksamhetslokaler vid knutpunkten för två snabbspårvägar vid Haga cirkulationsplats. Resultaten blir ett nytt centrum för delområdet Västra Haga, där service och affärslokaler dessutom uppstår i två snabbspårvagnshållplatsers omedelbara närhet på första våningen i byggnaderna. Målet är en grönskande och trivsam öppen plats (Västra Hagaplatsen) där det är lätt för fotgängare och cyklister att komma fram och uträtta sina ärenden.

Även vid Gjuteriets järnvägsstation skapas en flexibel bytesplats för kollektivtrafiken. Målet är att den nya snabbspårvägen från Helsingfors centrum till Gamlas kommer att betjäna Västra Boulevardstadens nya, allt tätare markanvändning och de redan befintliga områdena för bostäder och arbetsplatser samt koppla ihop innerstadens spårvägsnät, Spårjokern, kustbanan och ringbanan.

Den nya våningsytan för verksamhetslokaler uppgår till 43 000 m², våningsytan för affärslokaler till 3 700 m² och våningsytan för servicebyggnader till 27 000 m². Tomternas genomsnittliga exploateringstal är e = 4,70.

Det har gjorts upp en trafikplan i samband med detaljplanen (ritningar nr 7222, 7223 och 7224). Enligt trafikplanen reserveras tillräckligt med plats för alla trafikformer, en separat spårväg och hållplatser.

Genomförandet av detaljplanelösningen bidrar i synnerhet till att skapa förutsättningarna för framtida kompletteringsbyggande vid Vichtisvägen som förenar de olika stadsdelarna.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

I Generalplan 2016 för Helsingfors är Vichtisvägen och Hoplaksvägen stadsboulevarder. Intill dem har det anvisats en snabbspårväg (snabb stomlinje inom kollektivtrafiken, som även kan genomföras som en busslinje). Genom området för Haga cirkulationsplats går en tvärgående snabbspårvägsförbindelse (Spårjokern), en cykelbana söderut från Haga längs med Hoplaksvägen och en grönförbindelse från Djurbergsparken 45 (54) mot Tali idrottspark. Vid järnvägen har det anvisats en järnvägs- och cykelbaneförbindelse som korsar Vichtisvägen. En grönförbindelse har anvisats till Vichtisvägen vid Rutiån. Detaljplanelösningen stämmer överens med Generalplan 2016 för Helsingfors.

Enligt den underjordiska generalplanen för Helsingfors 2021 finns det en tunnel i området som passerar under Vichtisvägen mellan Lassas och Sockenbacka, utrymmesreserveringar för nya underjordiska tunnlar för kommunalteknik och en ny underjordisk utrymmesreservering för ett bergsområde i hörnet av Sockenbackavägen och Gamla chaussén. Mellan Haga cirkulationsplats och norra Brunakärr har det anvisats en ny underjordisk tunnelförbindelse. Detaljplanelösningen stämmer överens med den underjordiska generalplanen.

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål genom att stöda uppbyggnaden av en nätverksstad för spårtrafik, vilket möjliggör byggande längs den kommande snabbspårvägsförbindelsen och kring järnvägsstationen. I detaljplanelösningen säkerställs en tillräcklig kapacitet i den allt kompaktare stadens trafiksystem genom att planera alla transportsätt och beakta deras koppling till varandra. I detaljplanelösningen anpassar man sig till klimatförändringens effekter och extrema väderfenomen.

Områdets förutsättningar och nuläge

I området finns väg- och gatuområden vid Vichtisvägen, Hoplaksvägen, Sockenbackavägen, Eliel Saarinens väg, Krämarsvägen, Bensinmacksgränden, Gamla chaussén och Haga cirkulationsplats, skyddsgrön-, park- och rekreationsområden som gränsar till dessa samt ett järnvägsområde. Dessutom hör delar tomterna 29073/12–13, 46026/3–4, 46032/10 och 46054/7 till området. För området gäller flera detaljplaner från åren 1952–2017. Området norr om järnvägsområdet är saknar huvudsakligen detaljplan och är byggt som gata.

Helsingfors stad äger majoriteten av området. Järnvägsområdet ägs av staten. Detaljplanelösningen har utarbetats på initiativ av staden.

Detaljplanelösningens kostnader

Detaljplanelösningen medför följande kostnader för staden, exklusive mervärdesskatt:

Grundberedning 
13 530 000 €
 
Gatu- och parkkonstruktioner
21 360 000 €
 
Broar
13 340 000 €
 
Andra konstbyggnader
4 540 000 €
 
Rivningsarbeten
360 000 €
 
 
 
 
Spårväg
14 760 000 €
 
 
 
 
Fjärrvärme och nedkylning
7 000 000 €
 
Vattenförsörjning
7 730 000 €
 
Annan kommunalteknik
10 850 000 €
 
TOTALT 
93 500 000 €
 

Detaljplaneändringen höjer områdets värde. 76 200 m² ny våningsyta anvisas för detaljplaneområdet. Värdet på byggrätten har preliminärt uppskattats vara ca 26 miljoner euro.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt (MBL 65 §)

Detaljplaneförslaget var offentligt framlagt 14.12.2022–23.1.2023.

Det gjordes 7 anmärkningar mot detaljplaneförslaget, varav en var en petition (undertecknad av totalt 2 183 personer). Två skrivelser kom in utanför framläggningstiden. Påpekandena i anmärkningarna gällde bland annat växelverkan, avgränsningen av detaljplaneområdet, behovet av delgeneralplan, planläggningen av Djurbergsparkens område intill, detaljplaneområdets naturvärden och beaktandet av fåglar, grönförbindelserna och deras kontinuitet, detaljplanens klimatkonsekvenser och kalkylerna över dess klimatavtryck, behovet av Vichtisvägens snabbspårväg, MBT-avtalet, Vichtisvägens bredd, användningsändamålet för kvarteren vid Västra Hagaplatsen och mängden av byggande i dessa kvarter. Påpekandena i skrivelserna gällde bland annat avgränsningen av detaljplaneområdet, behovet av Vichtisvägens snabbspårväg, att idén med snabbspårväg är föråldrad, spårvägsprojektets bostadspolitiska grunder, placeringen av spårvagnshållplatser, Vichtisvägens brädd och dess inverkan på byggandet vid Djurbergsparkens gräns samt frågan om att lätta upp kontorskvarteren vid Västra Hagaplatsen med bostäder.

Följande aktörer lämnade in utlåtanden:

 • Helen Elnät Ab
 • samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)
 • samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen)
 • social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Påpekandena i utlåtandena gällde genomförandet av generalplanen, den samhällstekniska servicen, trafiken, beaktandet av klimatförändringen, beaktandet av miljöstörningar, en viktig passage för flygekorren genom området kring Haga cirkulationsplats samt lokalbehov och parkeringslösningar för det framtida familjecentret och centralen för hälsa och välfärd.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget varit offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan ingår anmärkningarna, skrivelserna och myndighetsutlåtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag samt bemötandena till de påpekanden som framförts i dessa.

Det som framförts i påpekandena har beaktats med hänsyn till detaljplanens mål och i den mån det är ändamålsenligt.

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga materialet gjordes ändringar efter att planen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

Närmare motivering

Motiveringen till detaljplaneändringen framgår mer i detalj av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Stäng

Kaupunginhallitus 21.08.2023 § 510

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 29. kaupunginosan (Haaga, Lassila) katu- ja lähivirkistysalueiden sekä 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Marttila) katu- ja lähivirkistysalueiden asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, joka koskee 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) osia korttelin 29073 tonteista 12 ja 13 sekä katu-, puisto-, lähivirkistys-, suojaviher- ja rautatiealueita ja maanalaisia tiloja katu- ja puistoalueilla sekä 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue) osia korttelin 46026 tonteista 3 ja 4, osaa korttelin 46032 tonttia 10, osaa korttelin 46054 tonttia 1 sekä katu-, puisto- ja lähivirkistysalueita sekä maanalaisia tiloja osalla korttelin 46026 tonttia 4 sekä puistoalueella (muodostuvat uudet korttelit 29267–29270) 8.11.2022 päivätyn ja 30.5.2023 muutetun piirustuksen nro 12756 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna
Esteellisyyden syy: puolueettomuuden vaarantuminen muusta erityisestä syystä (hallintolaki 28.1 § 7 kohta)

14.08.2023 Pöydälle

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.06.2023 § 323

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 8.11.2022 päivätyn ja 6.6.2023 muutetun asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12756 (liite nro 3) hyväksymistä. Asemakaava koskee 29. kaupunginosan (Haaga, Lassila) katu- ja lähivirkistysalueita sekä 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Marttila) katu- ja lähivirkistysalueita. Asemakaavan muutos koskee 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) osia korttelin 29073 tonteista 12 ja 13 sekä katu-, puisto-, lähivirkistys-, suojaviher- ja rautatiealueita ja maanalaisia tiloja katu- ja puistoalueilla sekä 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue) osia korttelin 46026 tonteista 3 ja 4, osaa korttelin 46032 tonttia 10, osaa korttelin 46054 tonttia 1 sekä katu-, puisto- ja lähivirkistysalueita sekä maanalaisia tiloja osalla korttelin 46026 tonttia 4 sekä puistoalueella (muodostuvat uudet korttelit 29267–29270).

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat tiimipäällikkö Suvi Tyynilä, projektinjohtaja Anton Silvo, liikenneinsinööri Markus Ahtiainen ja arkkitehti Ulla Jaakonaho. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Palautusehdotus:
Atte Kaleva: Kaupunkiympäristölautakunta palauttaa kaavaehdotuksen uuteen valmisteluun seuraavin ohjein:

 1. Selvitetään Haagan liikenneympyrää koskevan kaavaehdotuksen erottamista omaksi kaavakseen silmällä pitäen erityisesti tarvetta Haagan perhekeskuksen ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen pikaiseen toteuttamiseen.
 2. Laaditaan yhteistyössä HSL:n kanssa arviot Vihdintielle kaavaillun raitiotien matkustajamääristä siinä tilanteessa, kun Espoon kaupunkirata ja Raide-Jokeri ovat toiminnassa sekä tehdään siihen pohjautuva hyöty/kustannusanalyysi.
 3. Harkitaan uudelleen noin 300 metrin päähän Valimon
  asemalaiturista suunnitellun raitiotiepysäkin tarpeellisuus ottaen huomioon, että pikaraitioteille hyväksytty, tavoiteltu pysäkkiväli on 800 metriä.
 4. Selvitetään yhteistyössä HSL:n kanssa bussilinjojen jatkuminen Vihdintiellä pikaraitiotien mahdollisesti toteutuessa.

Kannattaja: Mika Raatikainen

Palautusehdotus:
Otso Kivekäs: Vasemmalle kääntyminen etelästä tultaessa Karvaamokujalle ja Valimokujalle poistetaan ja katualuetta kavennetaan tästä säästyvän tilan verran, jotta metsää voidaan vastaavasti säästää.

Muutettu kaava tuodaan uudelleen käsittelyyn ensi tilassa, jotta aikataulu ei vaarannu

Kannattaja: Mia Haglund

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Atte Kalevan palautusehdotuksen mukaisesti.

Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Jenni Hjelt, Otso Kivekäs, Olli-Pekka Koljonen, Otto Meri, Tuomas Nevanlinna, Jenni Pajunen, Risto Rautava, Saana Rossi, Anni Sinnemäki

Ei-äänet: 3
Silja Borgarsdottir Sandelin, Atte Kaleva, Mika Raatikainen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 10–3.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Otso Kivekkään palautusehdotuksen mukaisesti.

Jaa-äänet: 8
Silja Borgarsdottir Sandelin, Jenni Hjelt, Atte Kaleva, Olli-Pekka Koljonen, Otto Meri, Jenni Pajunen, Mika Raatikainen, Risto Rautava

Ei-äänet: 5
Mia Haglund, Otso Kivekäs, Tuomas Nevanlinna, Saana Rossi, Anni Sinnemäki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 8–5.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen.

30.05.2023 Pöydälle

22.11.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.11.2022 Pöydälle

08.11.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Ulla Jaakonaho, arkkitehti, puhelin: 310 37113

ulla.jaakonaho@hel.fi

Suvi Tyynilä, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 37264

suvi.tyynila@hel.fi

Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 09 310 37088

markus.ahtiainen@hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 09 310 37094

jarkko.nyman@hel.fi

Mikko Juvonen, tiimipäällikkö, kaavatalous, puhelin: 09 310 37252

mikko.juvonen@hel.fi

Anu Haahla, ympäristöasiantuntija, ympäristöhäiriöt, puhelin: 09 310 28916

anu.haahla@hel.fi

Harald Arlander, maisema-arkkitehti, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puhelin: 09 310 42146

harald.arlander@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 04.04.2022 § 24

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12756 pohjakartan kaupunginosassa 29 Haaga. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12756
Kaupunginosa: 29 Haaga
Kartoituksen työnumero: 13/2021
Pohjakartta valmistunut: 10.3.2022
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Kari Rajala, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 09 310 31976

kari.rajala@hel.fi

Suvi Uotila, kiinteistöinsinööri, puhelin: 09 310 29076

suvi.uotila@hel.fi

Nimistötoimikunta 07.04.2021 § 27

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Länsi-Haagan aukio – Västra Hagaplatsen

(aukio)

Perustelu: Liitynnäinen, Länsi-Haagan osa-alueen mukaan. Nimistötoimikunta on esittänyt Länsi-Haagan osa-alueen nimeämistä 11.9.2019.

Länsiympyrä – Västercirkeln

(katu)

Perustelu: Eliel Saarisen vuoden 1915 Munkkiniemi–Haaga -suunnitelmassa esiintyvän nimen Väster cirkeln mukaan. Nimi on esiintynyt Munkkiniemen yhdyskunnan ja Haagan kauppalan kartassa 1926 ja 1929 myös suomenkielisenä.

10.03.2021 Pöydälle

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 16.2.2021

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäyttö ja kaupunkirakenne / Asemakaavoitus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Haagan ympyrää, Vihdintietä ja sähköasemaa koskevasta asemakaavan muutoksen 27.1.2021 päivätystä alustavasta luonnosaineistosta. Perustehtävänsä mukaisesti kaupunginmuseo tarkastelee hanketta rakennetun ja arkeologisen kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Länsi-Haagassa suunnitellaan Vihdintien bulevardikaupunkia yleiskaavan ja kaupunkiympäristölautakunnan 11.6.2019 hyväksymän Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin kaavarungon periaatteiden mukaisesti. Kaava-alueella tutkitaan nykyisen Haagan liikenneympyrän alueelle ja sen lähiympäristöön uusia liikennejärjestelyjä ja urbaania korttelikaupunkia. Suunnittelun päämääränä on mahdollistaa pikaraitiotien sekä siihen tukeutuvan elinvoimaisen ja ilmastoviisaan uuden kaupunkirakenteen rakentuminen. Vihdintiellä junaradan ja Kaupintien risteyksen välille laaditaan katualueen asemakaava, kaavoittamaton alue on nykyisin osa maantieverkkoa. Valimon aseman kohdalla radan ylittävälle sillalle on tarkoitus muodostaa joukkoliikenteen eri kulkumuotojen sujuva vaihtopaikka. Junaradan eteläpuolella Vihdintien katualuetta on tarkoitus leventää niin että autokaistojen lisäksi tilaa on myös raitiotielle, jalankululle, pyöräilylle ja katupuille. Nykyisistä ilmajohdoista pääosa on tarkoitus kaapeloida katualueelle. Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on mahdollistaa uuden sähköaseman rakentaminen tarvittavine katuyhteyksineen junaradan eteläpuolelle. Jatkossa Vihdintien itäpuolelle suunnitellaan myös asunto- ja työpaikkarakentamista. Kortteleihin osoitetaan kivijalkaliiketilaa. Haagan ympyrän liikennejärjestelyt on tarkoitus muuttaa siten, että autoliikenne jakautuu useammalle uudelle katuyhteydelle. Suunnittelualueella on tarkoitus mahdollistaa uusien kaupunkimaisten korttelialueiden rakentaminen sekä toimitiloiksi että asumiseen. Nykyisillä tonteilla tarkistetaan mahdollisesti rajautumista katualueisiin, käyttötarkoitusta ja rakentamistehokkuutta. Kahden pikaraitiotien risteykseen syntyy sujuva vaihtoyhteys. Asemakaavoituksen yhteydessä tutkitaan myös uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen yksikön sijoittumista alueelle. Tavoitteena on myös viheryhteyden osoittaminen Riistavuorenpuiston ja Talin viheralueiden välille.

Edellä mainituista, osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa esitellyistä asemakaavan muutoksen tavoitteista on nyt työstetty alustavaa luonnosmateriaalia. Merkittävä muutos on suunnittelualueelle sijoittuva raideliikenne. Huopalahdentieltä Vihdintielle suunnitellaan uusi pikaraitiotieyhteys ja Eliel Saarisentieltä Pitäjänmäentielle kulkeva Raide-Jokeri on rakenteilla. Nämä raidelinjat risteävät nykyisen Haagan liikenneympyrän kohdalla. Liikenneympyrän alueelle on suunnitteilla myös uusi sosiaali- ja terveyskeskus ja muuta toimitilaa. Luonnossuunnitelmassa rakentaminen esitetään kuusi-seitsemän kerrosta korkeaksi. Nykyinen, mahdollisesti Suomen suurin liikenneympyrä muuttuisi siten raiteiden halkomaksi ja rakennetuksi alueeksi. Liikenneympyrän länsi- ja eteläpuoliset katulinjaukset noudattaisivat kuitenkin pitkälti nykyistä, samoin Vihdintien liittyminen alueeseen. Myös suunnittelualueella sijaitsevia puistoalueita suunnitellaan osin rakennettavaksi. Huopalahdentien ja Pitäjänmäentien väliselle viheralueelle esitetään kahta viisi-kahdeksan kerrosta korkeaa uudisrakennuskorttelia ja niiden välistä viheryhteyttä Talin alueelle. Uusia asuinkerrostaloja tutkitaan suunnittelualueella myös Eliel Saarisen tien molemmin puolin Vihdintien länsipuoliseen kortteliin, jossa jo nykyisellään sijaitsee asuinkerrostaloja. Sähköaseman uudeksi paikaksi on tutkittu Riistavuorenpuistosta lohkaistavaa aluetta, joka jää rautatien ja Vihdintien kulmaukseen. Sen eteen Vihdintien puolelle suunnitellaan kuitenkin myös kaupan ja pysäköintitalon käsittävää rakennusta ja korttelia, jossa korkeus vaihtelee viidestä kahteentoista kerrokseen.

Esillä olevassa luonnossuunnitelmassa ei ole otettu kantaa kaikkiin alueen olemassa oleviin rakennuksiin. Kaupunginmuseon osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa antamassa lausunnossa esiin nostamat rakennukset on kuitenkin esitetty suunnitelmassa, eikä niiden paikalle ole esitetty uudisrakentamista, mitä kaupunginmuseo pitää tärkeänä. Suunnitelman mukaan liikenneympyrän eteläpuolella sijaitsevaa terveydenhuolto-oppilaitoksena toiminutta rakennusta tutkitaan edelleen koulukäyttöön, mikä kaupunginmuseon näkemyksen mukaan vaikuttaa erittäin luontevalta ratkaisulta. Jo suojeltujen rakennusten suojelumääräykset, kuten Vihdintien varren sr-2-merkinnällä suojellun huoltoasemarakennuksen suojelumääräys tulee säilyttää. Lisäksi suojelluilla ja myös suunnittelualueeseen rajautuvilla suojelluilla ja arvotetuilla rakennuksilla tulee säilyttää luontevat, niiden toimintaa tukevat lähiympäristöt. Tämä tarkoittaa myös uudisrakentamisen mittakaavan vaihtelua lähiympäristö huomioon ottavalla tavalla.

Vihdintien ympäristön kaavamuutosalueelta ei tunneta olemassa olevia muinaismuistolain suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kohteita. Yksi poistettu kohde (Munkkiniemen kaivos) on sijainnut kaava-alueen länsilaidalla Meijeritien eteläpään ja sen läheisen sähköaseman välissä.

Alueen menneisyys näkyy kuitenkin alueen katurakenteessa ja kadunnimistössä. Vanha Viertotie (Gamla chaussén) Haagan liikenneympyrän lounais- ja eteläpuolella kaava-alueen rajalla noudattaa vanhan Turun maantien linjausta. Tielinjaus näkyy jo 1600-luvun lopun kartalla ja on siis säilynyt käytössä eikä aiheuta tutkimustarvetta kaava-alueella. Arkeologisen kulttuuriperinnön näkökulmasta asemakaavan muutosalueen suunnitelmat eivät aiheuta tutkimustarvetta tai toimenpiteitä.

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo korostaa edelleen suojeltujen ja arvotettujen rakennusten ja kokonaisuuksien säilymisen ja niihin liittyvien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen merkitystä ja vaalimista. Myös muiden olemassa olevien rakennusten käytön jatkumista tukevat ratkaisut ja niiden huomioon ottaminen lähiympäristön muokkaamisessa ja mitoituksessa luo Haagan ympyrää ja Vihdintietä koskevaan uuteen kokonaisuuteen mittakaavallista ja historiallista kerroksisuutta ja syvyyttä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 11.5.2020

Lisätiedot

Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen@hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 9.2.2021

Sosiaali – ja terveystoimiala pyytää huomioimaan että Haagan perhekeskuksen ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarvekuvaus on hyväksytty sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmässä 6/2020, ja sen mukaisesti suunnittelu on käynnistetty. Asemakaavan laatimisessa tulee huomioida tarvekuvauksessa esitetyt tarpeet ja yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa varmistaa että tontti soveltuu mahdollisimman hyvin perhekeskuksen ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen toimintaan.

Tonttiin kohdistuu mm. seuraavia toiminnallisia tarpeita:
- saattoliikenteen pysähtymisen tulee olla mahdollista katutasossa pääsisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä
- katutasoon tulee olla mahdollista järjestää useita sisäänkäyntejä, jolloin asiakasvirtoja voidaan säädellä mahdollisissa poikkeustilanteissa
- huolto- ja pysäköinti tulee voida järjestää siten, että se ei häiritse eikä vaaranna katutasossa liikkuvia.

Näiden mahdollistamiseksi olisi hyvä tarkastella kellaritiloihin johtavaa sisäänajoa yhdessä muiden ympyrän tonttien tarpeiden kanssa, mahdollisesti yhteisiä huoltojärjestelyjä (esim. jätelogistiikka) ja mahdollisesti yhteisiä pysäköintipaikkoja. Yhteensä pysäköintipaikkoja arvioidaan tarvittavan noin 110 – 170.

Lisätietoja suunnitelmista antaa johtava arkkitehti Pirjo Sipiläinen, puhelin 310 42256, pirjo.sipilainen@hel.fi

Lisätiedot

Anne Jaakkola, arkkitehti, puhelin: 310 24504

anne.jaakkola@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 07.09.2023

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 29.5.2023 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.