Hankinta, lämpö-, vesi-, ilma- ja automaatiotöiden suunnittelu, HKL:n kiinteistöt, puitejärjestely

HEL 2020-003898
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 52 §

HKL:n kiinteistöissä suoritettavien LVIA-suunnittelutehtävien tilaaminen puitejärjestelynä

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään puitesopimukset LVIA-suunnittelutehtävien tilaamisesta hankinta-asiakirjoissa tarkemmin ilmenevin ehdoin kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjouksien tehneiden seuraavien toimittajien kanssa:

 • Insinööritoimisto Matti Hallasaari Oy
 • Hepacon Oy
 • Ramboll Finland Oy
 • Granlund Oy

niin, että

 • puitejärjestelyn sopimuskausi on 2.5.2020 – 1.5.2024,
 • tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä kahden (2) vuoden optiokaudella,
 • kokonaiskustannukset tehtävien puitesopimusten perusteella varsinaiselta sopimuskaudelta ja optiokaudelta ovat yhteensä enintään 3.000.000,00 euroa (alv 0 %),
 • toimeksiantojen tekemisessä noudatetaan HKL:n käytäntöjä perusteluissa kuvatulla tavalla.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan päättämään optiokauden käyttöönotosta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

HKL järjesti puitejärjestelynä tarjouskilpailun (72H19, 18.2.2020) LVIA-suunnittelutehtävistä neljän (4) vuoden aikana.

Hankintamenettelynä käytettiin EU-menettelyn mukaista avointa menettelyä, koska hankinta ylitti erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouskilpailusta ilmoitettiin julkisesti 18.2.2020 Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi(Länk leder till extern tjänst) ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 20.2.2020, 2020/S 036-086074. Menettelyssä kenellä tahansa oli mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun kaikille saataville olevien tarjouspyyntöasiakirjojen avulla. Tarjousten määräaika oli 23.3.2020 klo 9:00.

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus niin, että hinnan painoarvo oli 50 % ja laadun 50 %.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kuusi (6) tarjoajaa: GHS Group Oy, Granlund Oy, Hepacon Oy, Insinööritoimisto Matti Hallasaari Oy, Oy PQR Consult AB ja Ramboll Finland Oy.

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

 1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
 3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua LVIA-suunnittelutehtävien suorittamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Hankintayksikkö tarkisti, että saapuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä määritellyt vähimmäisvaatimukset, jotka ostettavalle palvelulle oli asetettu.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Tarjousten vertailu tehtiin kaikkien tarjousten osalta, sillä ne täyttivät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset.

Arviointiperusteena käytettiin seuraavia kriteereitä:

1. Hinta 50%

 • Tarjoushinnoista laskettiin kullekin tarjoajalle vertailuhinta HKL:n keskimääräisten vuositöiden määrien mukaisesti. Vertailuhinta on esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa.
 • Edullisimman vertailuhinnan saanut toimittaja sai parhaat hintapisteet (50 pistettä). Muut tarjoajat saivat (halvin hinta / tarjottu hinta) x 50 pistettä.

2. Laatu 50%

 • Laadun vertailuperusteena käytettiin tarjoajien soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset ylittävää osuutta.
 • Laatutekijät olivat (suluissa maksimi pistemäärät laatutekijöiden osalta):
  • Vastaavan LVIA-suunnittelijan koulutus, työkokemusvuodet suunnittelualalta ja työkokemusvuodet tarjoajan palveluksessa sekä suunnittelijan osaaminen (referenssit) (27 pistettä)
  • Kahden (2) nimetyn suunnittelijan työkokemusvuodet suunnittelualalta ja osaaminen (referenssi) (7 pistettä)
 • Laatuarviointi suoritettiin tarjouksen liitteeksi vaadittujen selvitysten perusteella.
 • Laatutekijät on esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa. Laatupisteet skaalattiin siten, että parhaimmat laatupisteet saanut toimittaja sai 50 laatupistettä, muut tarjoajat (tarjoajan pistemäärä/parhaan pistemäärä) x 50 pistettä.

Vertailupisteet laskettiin hinta- ja laatupisteiden yhteenlaskettuna summana. Puitesopimustoimittajiksi valittiin neljä (4) kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta antanutta toimittajaa.

Näin tarjoajat on saatu seuraavaan paremmuusjärjestykseen:

Tilaukset jakautuvat puitesopimuskauden aikana toimittajien kesken siten, että tilaaja voi antaa toimeksiannon soveltuvimmaksi katsomalleen sopimustoimittajalle, mikäli hankinnan ennakoitu arvo alittaa 60.000 euroa tai jos erityisalojen hankintalaissa tarkoitetut suorahankintaa (suorahankinta ja suorahankinta lisätilauksissa) koskevat perusteet täyttyvät. Muissa toimeksiannoissa tilaaja tekee hankekohtaisia tilauksia sopimustoimittajilta puitesopimuskilpailutuksen sijoittumisjärjestyksen perusteella kuitenkin siten, että tilauksia tehtäessä otetaan huomioon toimittajan tiedossa olevan kapasiteetin riittävyys vaaditussa aikataulussa ja laajuudessa kyseiseen hankkeeseen.

Stäng

Detta beslut publicerades 10.04.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Mer information fås av

Marko Hartikainen, lvi-töiden valvoja, puhelin: 09 310 35580

marko.hartikainen@hel.fi

Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22557

ella.etula@hel.fi