Valtuustoaloite, HUSLAB näytteenottopisteen perustaminen Jakomäen terveysasemalle,

HEL 2020-004826
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 20. / 307 §

Den av ledamoten Sinikka Vepsä väckta motionen om ett provtagningsställe för Huslab till Jakobacka hälsostation

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Sinikka Vepsä och 24 andra ledamöter föreslår i sin motion att ett provtagningsställe för Huslab ska inrättas på Jakobacka hälsostation exempelvis på deltid kl. 8–11 på vardagsmorgnar.

Stadsstyrelsen konstaterar att det inte är motiverat att inrätta ett provtagningsställe enligt förslaget eftersom det inte skulle användas av så många och då trafikförbindelserna till andra provtagningsställen är goda. Provtagningsverksamheten har centraliserats till sjukhus och stora hälsostationer. För dem som bor i Jakobacka och Alpbyn finns Huslabs närmaste provtagningsställen t.ex. på Malms sjukhus och Parkstads hälsostation. Det går att komma till dessa för provtagning med eller utan tidsbokning och dessutom på kvällarna. En smidig tillgång till laboratorietjänster och mobila provtagningstjänster som erbjuds kunden hemma eller på servicecentren utvecklas i samarbete med Huslab.

Social- och hälsovårdssektorn och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har gett utlåtanden i ärendet. Svaret är förenligt med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stäng

Stadsfullmäktige 21.10.2020 § 285

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

07.10.2020 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 572

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.11.2020

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi