Valtuustoaloite, Historiallisesti arvokkaan Laiholan talon kunnostaminen takaisin asuinkäyttöön

HEL 2020-004827
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 707 §

V 11.11.2020, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Laiholan talon kunnostamisesta asuinkäyttöön

Helsingfors stadsstyrelse

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Valtuutettu Sinikka Vepsä ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin Laiholan talon kunnostamiseksi asuinkäyttöön. Aloitteen tekijöiden mukaan rakennuksen kunnostaminen kunnioittaisi yhtä vanhan Puistolan maamerkeistä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki on ostanut Maamiehenpolun maa-alueet, joilla aloitteessa mainittu Laiholan talo sijaitsee, kaavoittaakseen ne osana Malmin lentokentän hanketta, ja mahdollistaakseen niillä tehokkaan kerrostalovaltaisen rakentamisen. Osoitteessa Maamiehenpolku 32 sijaitseva Laiholan talo sisältyi kauppaan heikkokuntoisena purettavana rakennuksena.

Voimassa olevassa asemakaavassa Laiholan talo sijaitsee puistoalueella, eikä rakennuksilla ole kaavassa suojelumerkintää. Malmin lentokentästä ja sen lähialueista vuonna 2015 tehdyn selvityksen mukaan Maamiehenpolku 32:n päärakennukseen ei liity mitään erityisiä rakennushistoriallisia tai muita arvoja. Rakennuksen saattaminen asuin- tai kokoontumiskäyttöön maksaisi kuntoarvion perusteella yli 300 000 euroa. Kaupungilla ei ole rakennukselle omaa käyttöä. Kaupunginhallituksen 22.6.2020 hyväksymän toimitilastrategian mukaista ei ole korjata vanhoja huonokuntoisia rakennuksia vuokrattavaksi. Näillä perusteilla kaupunginhallitus katsoo, ettei Laiholan talon kunnostaminen asuinkäyttöön ole tarkoituksenmukaista.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 22.09.2020 § 542

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kaupunginhallituksen 22.6.2020 hyväksymässä Helsingin kaupungin toimitilastrategiassa todetaan: ”Kaupungilla ei ole tiloja, joita se ei tarvitse omassa käytössään tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelutilatarpeita.” Näin ollen kaupunki ei myöskään kunnosta rakennuksia, joille sillä ei ole omaa käyttöä.

Tonttipäällikön päätöksellä (HEL 2018-005207 ) Helsingin kaupunki on ostanut kaksi tilaa, joista toinen sijaitsee Malmin lentokentän pohjoispuolella osoitteessa Maamiehenpolku 32. Tällä hetkellä voimassa olevassa asemakaavassa Maamiehenpolulta ostettu maa-alue sijaitsee puistoksi kaavoitetulla alueella, eikä rakennuksilla ole kaavassa suojelumerkintää.

Malmin lentokentän Kaavarungossa vuodelta 2016 ostettu maa-alue sijoittuu Ukonniityn kerrostaloalueelle, jonka on suunniteltu olevan osa uutta 25 000 asukkaan kaupunginosaa. Ostetulla maa-alalla sijaitsee vuonna 1932 rakennettu päärakennus ja talousrakennus / vaja, jonka rakennusvuosi ei ole tiedossa.

Huonokuntoista ja peruskorjaamatonta päärakennusta ei ole liitetty vesijohtoon eikä viemäriverkostoon, joten rakennuksen asumis- tai kokoontumiskäyttöön ottaminen edellyttää merkittäviä investointeja ja huomattavaa korjausrakentamista. Esimerkkinä mainittakoon, että rakennus on öljylämmitteinen ja sen kattilalaitos on elinkaarensa päässä.

Päärakennuksesta laaditussa 5.4.2019 päivätyssä kuntoarviossa todetaan rakennuksen kunnon olevan heikko/tyydyttävä. Lisäksi todetaan mm, että pelkästään kuntoarviossa todettujen korjaustarpeiden kustannusarvio on n. 325 000 euroa. Tämä arvio ei kata välttämättömiä peruskorjausluonteisia korjauksia, joiden määrittelemiseksi tarvitaan tarkempia tutkimuksia. Lisäksi rakennus on liitettävä kunnallistekniikkaan.

Kuntoarviossa todetaan edelleen, että perustuksissa havaittiin halkeilua, joten perustuksille on suositeltavaa suorittaa kuntotutkimus oikean korjaustavan määrittämiseksi, perustusten kuntotutkimuksen yhteydessä suositellaan tutkittavan myös välipohjien ja runkorakenteiden kunto. Ulkoseinärakenne ei selviä lähtötiedoista, joten ulkoseinärakenteillekin on suositeltavaa suorittaa kuntotutkimus niiden nykyisen kunnon ja korjaustarpeen määrittämiseksi.

Malmin lentokentästä ja sen lähialueista 2015 tehdyssä selvityksessä ” Rakennettu ympäristö ja kulttuuriympäristö -alustava arvokohteiden luettelo”, on kaikki alueen rakennukset arvoitu viiteen eri luokkaan, jotka ovat:

Luokka 1a Kulttuurihistoriallinen rakennusinventointi, myös sisätilat

Luokka 1b Kulttuurihistoriallinen rakennusinventointi

Luokka 2 Tekninen rakennusinventointi

Luokka 3 Inventointityö jätettiin kartoitustasolle

Luokka 4 Sauna- tai talousrakennus, kulttuurihistoriallinen rakennusinventointi

Luokka 5 Sauna- tai talousrakennus, tekninen rakennusinventointi

Maamiehenpolku 2:n päärakennuksen luokittelu on 2. Rakennukseen ei liity mitään erityisiä rakennushistoriallisia tai muita arvoa.

Yleensä kaupunki ostaa kaikki kiinteistöt rasitteista vapaana, koska esim. vuokralaisten suhtautuminen asunnon puutteisiin ja kuntoon saattaa muuttua silloin kun asunnon omistajaksi tulee Helsingin kaupunki.

Edellinen omistaja ei joutunut häätämään vuokralaisia vaan nämä poistuivat asunnosta normaalin irtisanomismenettelyn mukaisesti. Rakennuksen hallinta on luovutettu kaupungille jo vuoden 2019 alussa eli n. vuosi ennen viimeistä kauppakirjan luovutuspäivää.

Helsingin kaupunki on ostanut Maamiehenkujan maa-alueet kaavoittaakseen ne uudelleen osana Malmin lentokentän hanketta ja mahdollistaakseen alueella tehokkaan kerrostalovaltaisen rakentamiseen. Maan hankinnan tarkoitus on myös vähentää kaavaehdotukseen kohdistuvaa valituspainetta.

Kyseessä oleva rakennus sisältyi kauppaan arvottomana purettavana rakennuksena, jolle kaupungilla ei ole omaa käyttöä. 22.6.2020 hyväksytyn toimitilastrategian mukaista ei ole korjata vanhoja huonokuntoisia rakennuksia vuokrattavaksi.

Lähtökohtaisesti kaupunki etsii omistamilleen rakennuksille niihin sopivaa omaa käyttöä, mutta jos tarvetta ei ole, joudutaan etsimään muita ratkaisuja. Kaupungin tulee käytettävissä olevilla resursseilla turvata ensisijaisesti kaupungin palveluiden tilatarpeet ja kohdistaa käytössä olevat määrärahat ja henkilöresurssit näiden palvelutilojen turvallisuuden, terveellisyyden ja kestävyyden turvaamiseen. Laiholan talon kunnostamista ei ole sisällytetty talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan.

15.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Eero Nuotio, kehityspäällikkö: 310 71239

eero.nuotio@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 10.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37313

suvi.ramo@hel.fi