Toivomusponsi, Kruunhaan alueen liikenteen huomioiminen Hakaniemenrannan asemakaavan jatkosuunnittelussa

HEL 2020-004842
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 19. / 613 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Risto Rautavan toivomusponnesta Kruununhaan alueen turvallisuutta, asukasviihtyisyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä parantavista liikenneratkaisuista

Stadsmiljönämnden

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Liikenneonnettomuustilastojen mukaan Kruununhaan pohjoisosan liikenneturvallisuus on kehittynyt positiiviseen suuntaan viimeisen 15 vuoden aikana tarkasteltuna viiden vuoden jaksoissa (2005-2010, 2010-2015 ja 2015-2020). Liikenneonnettomuuksien kokonaismäärä on viimeisen viiden vuoden tarkastelujaksolla selvästi pienempi kuin kahdella edellisellä kaudella. Alueella on sattunut tilastojen mukaan vain yksi henkilövahinkoon johtanut liikenneonnettomuus viimeisen viiden vuoden aikana. Unioninkadun ja Siltavuorenranta-kadun risteyksessä on sattunut viimeisen 15 vuoden aikana useampia jalankulkija- ja pyöräilijäonnettomuuksia. Hakaniemenrannan liikennesuunnitelmassa on esitetty selkeämmät järjestelyt jalankulkijoille ja pyöräilijöille kyseiseen risteykseen, joten turvallisuustilanne paranee suunnitelmaratkaisun toteutuessa liittymään.

Kruununhaan pohjoisosassa nopeusrajoitukset ovat nykyisellään pääosin 30 km/h lukuun ottamatta Pohjoisrantaa ja Unioninkatua. Unioninkatu on Kruununhaan pohjoisosan kohdalla alueellinen kokoojakatu ja sen nopeusrajoitus on 40 km/h. Pohjoisranta on puolestaan pääkatu ja sen nopeusrajoitus on 40 km/h paitsi Hakaniemen sillan kohdalla, jossa alkaa 50 km/h nopeusrajoitus Sörnäisten rantatien suuntaan. Nopeusrajoitus tullaan kuitenkin laskemaan liikennesuunnitelmaratkaisussa Hakaniemen sillan kohdalla 40 kilometriin tunnissa, joka lisää liikenneturvallisuutta sekä asukasviihtyisyyttä alempien melutasojen myötä.

Hakaniemenrannan liikennesuunnitelmassa on Kruununhaan pohjoisosassa eroteltu eri liikennemuodot toisistaan. Siltavuorenranta on linjattu uudelleen siten, että yhteys Välikatuun on luontevampi ja siten myös yhteydet Kirjatyöntekijänkadulle ja Pohjoisrantaan ovat luontevammat. Siltavuorenrannan pohjoispuolella on laadukas kaksisuuntainen pyöräväylä kadun linjausta noudatellen sekä jalkakäytävät kadun molemmin puolin. Siltavuorenrannan linjauksen muutos mahdollistaa lisäksi suuremman ja yhtenäisen puistoalueen toteuttamisen rantaan kadun pohjoispuolelle, mikä tarjoaa alueen asukkaille ja muille alueella liikkujille miellyttävän ajanviettopaikan ja kulkuyhteyden rantaa pitkin. Pohjoisrannan kotisataman kaupunkikuvallinen selvitystyö on käynnissä parhaillaan ja työssä pyritään kehittämään kotisataman aluetta satamatoiminnot säilyttäen enemmän julkiseksi tilaksi. Tällöin alueelle voitaisiin toteuttaa enemmän puistoa sekä mahdollisesti kahvila tai ravintola rantaan.

Hakaniemenrannan Merihaan ja Hakaniementorin kohdille sijoittuvat uudet raitiotiepysäkit. Pohjoisrannan mutkaan lähelle Hakaniemen siltaa sijoittuvat uudet linja-autopysäkit. Ne mahdollistavat Kruununhaan pohjoisosan paremman saavutettavuuden joukkoliikenteellä sekä tuovat potentiaalisia uusia asiakkaita alueella oleville yrityksille. Myös paremmat jalankulku- ja pyöräily-yhteydet helpottavat osaltaan asiakkaiden saapumista alueen yrityksiin. Liikenteenohjaussuunnittelussa osoitetaan alueen yritysten lähistöille asiointipysäköintipaikkoja, jotta myös autolla liikkuvat voivat helpommin asioida alueen yrityksissä. Lisäksi liikenteenohjaussuunnitelmassa huomioidaan logistiikkaa varten huolto- ja lastausruutujen tarpeet. Jatkosuunnittelussa voidaan tutkia mahdollisuuksia lisätä pysäköintipaikkoja Siltavuorenranta-kadulle helpottamaan alueen pysäköintitilannetta.

Yllä mainittuja seikkoja otetaan huomioon jatkosuunnittelussa mahdollisimman laajalti, jotta Kruununhaan pohjoisosan alue olisi alueen asukkaille, yrityksille sekä alueella liikkuville viihtyisä ja miellyttävä paikka.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Toivomusponsi

Valtuutettu Risto Rautava on tehnyt 8.4.2020 seuraavan toivomusponnen:

"Hakaniemenrannan asemakaava ja asemakaavan muutos (12575)

Hyväksyessään Hakaniemenrannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkosuunnittelun yhteydessä erityisesti Kruununhaan alueella pyritään liikenteen osalta etsimään ratkaisuja, jotka eivät ainakaan heikennä alueen turvallisuutta, asukasviihtyisyyttä eikä yritysten toimintaedellytyksiä."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 23.10.2020 mennessä.

Stäng

Detta beslut publicerades 27.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Mer information fås av

Juha Väisänen, liikenneinsinööri: 09 31026659

juha.vaisanen@hel.fi