Virkojen perustaminen, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2020-004860
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 263 §

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus perusti seuraavat virat sosiaali- ja terveystoimialle 1.6.2020 lukien:

 • kuusi sosiaalityöntekijän virkaa
 • kuusi sosiaaliohjaajan virkaa
 • viisi asiakasohjaajan virkaa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kuntalain 87 § mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuteen, Idän aikuissosiaalityön yksikköön esitetään perustettavaksi neljä sosiaalityöntekijän virkaa. Tehtävät edellyttävät virkasuhdetta, koska työntekijät tekevät lastensuojelulain (417/2007) ja toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisia päätöksiä jälkihuollon piirissä oleville asiakkaille.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuuteen Helppiseniori -palveluun esitetään perustettavaksi viisi asiakasohjaajan virkaa työsuhteisten tehtävien tilalle.

Terveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuuteen psykiatria- ja päihdepalvelujen mielialapalveluihin esitetään perustettavaksi sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan virat työsuhteisten tehtävien tilalle. Asumisen tuen palveluihin esitetään perustettavaksi viisi sosiaaliohjaajan virkaa ja sosiaalityöntekijän virka.

Edellä mainituissa asiakasohjaajien, sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien tehtävissä edellytetään virkasuhdetta, koska tehtäviin kuuluu mm. sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukainen palvelutarpeen arviointi ja toimeentulotukipäätösten tekeminen.

Perustettavaksi esitettäville yhteensä 17 viralle on määräraha sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2020 talousarviossa.

Henkilöstöjohtaja on 11/22.1.2020 päätöksensä mukaisesti siirtänyt tehtävien vaativuusluokittelua ja tehtäväkohtaista palkkaa koskevan toimivallan henkilöstöpolitiikan päällikölle. Perustettavaksi esitettävien virkojen tehtäväkohtainen palkka määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella:

- sosiaalityöntekijä 3 350,00-3 400,00 euroa kuukaudessa
- sosiaaliohjaaja 2 511,49-2 554,52
- asiakasohjaaja 2 628,30.

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003). Osa perustettaviksi esitettävistä viroista tulee työsuhteisten tehtävien tilalle. Henkilöiden kanssa, joiden tehtäviin, asemaan ja sijoittumiseen muutoksella on olennaista vaikutusta, on käyty henkilökohtainen yhteistoimintakäsittely.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Stäng

Detta beslut publicerades 05.05.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 70262

inkeri.rehtila@hel.fi